اطلاعیه جمعی از فعالین سیاسی ترك قشقائی

خواهران و برادران زحمتکش عرب، فریادگران دردهای مشترک ملل تحت ستم در ایران،

مردم فلات ایران هزاران سال در کنار یکدیگر با احترام به زبان و فرهنگ یکدیگر زیسته بودند. رضا خان میرپنج پالانی٬ این قزاق دست پرورده چپاولگران جهانی از هشتاد سال پیش بنای استبداد عجین شده با تبعیض و ستم ملی را بر ملیتهای ایرانی حاکم نمود و طی قتل عامها و سرکوبهای وحشیانه ، این تفاهم و همزیستی را برهم زد. این شوونیسم و تبعیض که در سراسر ایران بر ملیت های غیر تاجیک (فارس زبان) اعمال میشد، در مناطقی که از اهمیت استراتژیک جغرافیایی نظامی و منابع غنی معدنی برخوردار بود شکل عریانتری بخود میگرفت که ملت ترك و در اين بين قشقائیها نیز همچون شما مردم شریف عرب و دیگر ملل تحت ستم در ایران از چنین موقعیتی برخوردار بودند.

این سیاست غیر انسانی و تبعیض گرایانه ، در طی زمان حاکمیت محمد رضا میرپنج و رژیم اسلامی نیز با همان شدت و به اشکال مختلف تداوم یافت. با سرنگونی نظام نژادپرست و فاشیستی شاه، زحمتکشان و مبارزین قشقائی ، همگام با مردم عرب و کرد و بلوچ و ترکمن صحرا از طریق برپایی تشکلهای مستقل و سازماندهی شوراهای توده ای سعی در احقاق حقوق لگدمال شده خود نموده و خواستار برابری و رفع ستم ملی در کنار انواع دیگر ستم ها بودند ، اما پاسخ رژیم اسلامی نیز همچون، سیستم پان آریائیست شاهی سرکوب و قتل عام بود . هنگامی که مردم شریف عرب بدستور سران جنایتکار تازه بقدرت رسیده اسلامی و بوسیله تیمسار ارتش شاهی، مدنی وحشیانه سرکوب میشد، جنبش زحمتکشان در میان قشقائی هاي ترك نیز زیر حملات روزانه سپاه پاسداران بفرماندهی محسن صفوی (برادر بزرگتر سردار فعلی سپاه یحیی صفوی) قرار داشت.

اعراب ستم کشیده!

همانطور که میدانید در طول تاریخ هشتاد ساله سرکوب و تبعیض ملل ساکن ایران ، کشتار و پاکسازی قومی را سران جنایتکار حکومتهای شاهی و اسلامی سازماندهی کرده اند٬ اما روشنفکرنمایان و مدعیان فرهنگ ورزی در میان قوم حاکم نیز در نقش توجیه و تئوریزه کننده این جنایات همدست و دمساز حاکمین بوده اند.

بخش عمده مدعیان اپوزیسيون بویژه طیف راست و ملی گرا و اخیرأ معدود جریانات مدعی چپ از کنار نسل کشی ها و نابرابری ملی در ایران با بی تفاوتی و سکوت تآییدآمیز گذشته اند. اما نسل امروز ملیتهای تحت ستم و فرزندان آنان نیز باید بیاد داشته باشند که کمونیستها و چپهای واقعی و نیروهای دمکرات واقعی، همیشه دوش بدوش خلقهای ترک، عرب، کرد ، ترکمن ، بلوچ و ... از حقوق دمکراتیک و پایه ای ملیتها، برای الغای ستم و تبعیض و نابرابریها حمایت کرده اند و حق ملل ساکن ایران برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخته اند . بی دلیل نیست که در ایران همیشه خون پاک فرزندان عرب٬ فارس٬ ترک و کرد و بلوچ و ترکمن در احزاب و سازمانهای متعلق به اینگونه جریانات سیاسی مدافع برابری٬ در مبارزه با تبعیضات سیستماتیک رژیمهای سرکوبگر و شوونیسم عظمت طلب در هم آمیخته است.

ما فعالین سیاسی قشقائی از خلق ترك٬ در خارج و در داخل ایران از مبارزات و مطالبات بر حق شما مردم شریف و زحمتکش عرب قاطعانه دفاع میکنیم. ما خود را در غم خانواده های جانباختگان خلق عرب در راه مبارزات حق طلبانه شان سهیم میدانیم.

ما البته ضمن آنکه مدافع وحدت طبقاتی کارگران و زحمتکشان همه ملیتها برای مبارزه با بورژوازی و اقشار بهره کش و ارتجاعی در میان ملیتها هستیم، تأمین منافع زحمتکشان ملیت های ساکن ایران را در اتحاد با یکدیگر و تلاش مشترک آنان در راه الغاء نمودن نابرابریهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را شرط پیروزی آنان در این مبارزه میدانیم.

ما حق جدایی را به رسمیت شناخته، اما مشوق اتحاد برادرانه ملیتهای ساکن ایران در چهارچوب ایران، مشروط بر برخورداري همگی این ملیتها از حقوق کاملأ برابر در تمامی عرصه ها هستیم. خوشبختانه بخش عمده احزاب و سازمانهای متعلق به اقلیتهای ملی ایران نیز از همین راهکار مثبت دفاع میکنند و سرنوشت خود را با رهایی کل مردم کشورمان گره زده اند. اما این وضعیت مثبت میتواند تغییر کند و آن نیز هنگامی است که اپوزیسیون مدعی آزادیخواهی برخورد مناسبی با حقوق دمکراتیک ملیت های تحت ستم در ایران نکند .

ما ضمن دفاع از برابری کامل و در تمامی عرصه ها برای ملیتهای ساکن ایران، دستیابی به برابری همه شهروندان، صرف نظر از ملیت ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی و اعتقادات خود و برای نابودی کامل ستم ملی در ایران را منوط به مطالبات زیر میدانیم:

        حق تعیین سرنوشت همه ملیتهای ساکن ایران بدست خود آنان، از جمله حق جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل.

        برخورداری ملتها از حق انتخاب آزادانه خود برای شرکت در یک مجموعه جمهوری فدرال و تحت یک کشور متحد با حقوق برابر.

        آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و فراهم نمودن امکانات تکلم به زبان مادری در کلیه ادارات و موسسات دولتی .

        انتخاب زبان مشترک و وسیله ارتباطی برای کلیه ملل ساکن ایران در انتخاباتی دمکراتیک و سراسری

ما یورش جنایتکارانه جمهوری اسلامی به خیزش عادلانه مردم ستمدیده عرب ایران را در تداوم سیاست پاک سازی قومی و نسل کشی ارزیابی کرده و با تمام قوا از مبارزات عادلانه شما دفاع نموده و همه امکانات خود را برای جلب حمایت گسترده مردمی چه در خارج و چه در ایران از این مبارزات بکار خواهیم برد.

ما همۀ آزادیخواهان و نیروهای برابری طلب را به حمایت از خواسته های زیر دعوت میکنیم :

1)      اقدامات سرکوبگرانه رژیم در مناطق عربی کشورمان متوقف گردد

2)      خواستار اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان احزاب و سازمانهای غیر دولتی ایرانی معتقد به برابری ملیت ها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به منطقه جهت شناسائی علل واقعی حوادث فوق و چاره جوئی و ارائه راه حل های عادلانه برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در کشور کثیرالملله ایران.

3)      آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان قیام شکوهمند مردمی عرب در ایران در روزهای اخیر.

4)      توقف موجی از لجن پراکنی های شوونیستی و عرب ستیزانه رسانه های سلطنت طلب و معدودی مدعی ملی گرائی وجمهوریخواهی که همدوش با سرکوبگران رژیم اسلامی ، نثار مردم زحمتکش و محروم بپاخاسته عرب منطقه و دیگر ملل ساکن ایران نموده اند.

5)      - شناسایی و محاکمه عاملین کشتار و مجروح نمودن صدها تن از تظاهرکنندگان بر طبق قوانین بین المللی.

6)      - محکومیت رژیم سرکوبگر و تروریست اسلامی توسط نهادهای بین المللی

ما ایمان داریم که دریک شرایط دمکراتیک و آزاد و بدون دخالت قدرتهای چپاولگر امپریالیستی، مردم کشورهای خاورمیانه و ملیتهای ساکن این کشورها قادرند در چهارچوب یک اتحادیه بزرگ با حقوق برابر در صلح و رفاه و احترام متقابل در کنار یکدیگر زندگی کنند.

به امید چنین روزی. ‏2005‏-‏04‏-‏42 برابر با 4 اردیبهشت 1384

جمعی از فعالین سیاسی قشقائی از خلق ترك. haedar.jahangiri@chello.se