رئيس دفتر                                        جمهورب اسلامی ايران                                               

دفتر رئيس جمهور

بسمه تعالی

رياست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکتر نجفی

با سلام

پيرو سياستهای مد نظر گرفته شده و مصوبات شورای امنيت ملی در خصوص تغير ساختار

 جمعيتی اعراب خوزستان و توزيع مطلوب آنان در ديگر نقاط کشور لازم است بندهای مصوب ذيل

الحاق و به واحدهای تابعه ابلاغ و ارسال گردد.

1-. ترتيبی اتخاذ گردد که جمعيت اعراب خوزستان نسبت به فارسی زبانان بومی و مهاجر در ظرف

و در حداکثر ده سال به يك سوم برسد.

2-. جهت افزايش حضور و مهاجرت ديگر اقوام بويژه اقوام آذری به استان خوزستان علاوه بر

تسهيلات مصوب بخشنامه 416-3-ب-2/971/5-7 مورخ 14/4/1371 تسهيلات بيشتری

مد نظر گرفته شده که متعاقباً اعلام ميگردد.

3- لازم است بنحوی عمل شود که پديده مهاجرت قشر تحصيل کرده آنان  به ديگر استانها به

ويژه تهران، اصفهان و تبريز افزايش يابد.

4- سعی شود ضمن محو کليه نشانها دال بر وجود اين قوم  از قبيل تغير نامهای باقيمانده محلات،

 روستاها، خيابانها، مناطق،.....

از واژه های فارسی استفاده شود.

5. در عين تاًکيد بر محرمانه بودن موضوع لازم است جهت هرچه عملی ترشدن اجرای مصوبات

از افراد عرب زبان مطمئن بعنوان وسيله استفاده گردد.

6. کليه مصوبات جديد در خصوص توزيع دانشجويان، کارمندان: معلمان، نيروهای نظامی

انتظامی و کشاورزان در ديگر استانها

پيوست ميگردد.

سيد محمدعلی ابطحی

         رونوشت:

وزارت اطلاعات. 

2 وزارت کشور

3- وزارت مسکن وشهر سازی

4-وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی

                                      

 

 

 

 

www.durna.info       eldeniz@yahoo.com