بیانیه اعلام موجودیت حرکت ملی ترکمنستان ایران (ترکمنصحرا)

 تحقق اراده، نيل به آرزوها و آرمانهاي انسان، بنیادی ترین هدف ما را عبارت می سازد. براین مبنا اعتقادمان را به اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام مي داريم

 كه در آن چنين آمده است:

 " انسانها آزاد هستند و با اراده  و حقوق يكسان متولد شده اند. آنها داراي منطق ، وجدان و شعور آگاه بوده و بايستي با يكديگر با روحيه برادرانه برخورد نمايند". 

حقوق تمامي انسانها در برابر وطن، ميراث قومي، زبان و فرهنگشان يكسان است. حقوق گروههاي مردم خدشه ناپذیر و غیر قابل انكار است.

اما جمهوري اسلامي ايران با نقض حقوق  شهروندان  و مليتهاي گوناگون ايران، اتخاذ هرگونه سياست را در انحصار خويش قرار داده  و مانع جدی  و اصلی ساختار پلورالیسم و روند دموكراتيك حق تعيين سرنوشت است.

 در تاریخ مبارزات رهایی بخش ملی - دموکراتیک ملت ترکمن در دوره ی معاصر، دو جنبش  دارای اهمیت و برجستگی خاصی است. اولي قيام و مبارزات سالهاي 1303 است كه با پيروي از اصيلترين متد و قانون نامكتوب تركمني يعني تؤره با شرکت و مشاوره ی نمايندگان طوايف و ياش اولي ها و معتمدين و صاحبنظران ملتمان ، حکومت جمهوري خودمختار تركمنستان ايران را به رياست عثمان آخون اعلام داشت. اهداف عالی این حرکت ، دفاع از هویت ملی- سرزمینی، تامین و حفظ حکومت محلی بود. این جنبش ملی و ضد استبدادی، قربانی مقاصد و منافع استعمار انگلیس و ایجاد و تثبیت حکومت مرکزی و سربازخانه ای بر پایه شوونیسم فارس  گردید و پس از 18 ماه مقاومت و مبارزه توسط ارتش رضا خان سرکوب شد.

دومين جنبش توده ا ی معاصر تركمنستان ايران در پروسه انقلاب بهمن ، تحت رهبری فعالین سیاسی و فرهنگی ملت ترکمن بر اساس مساله  ارضی و ملی- فرهنگی شکل پذیرفت و به موازات پیروزی انقلاب تحت رهبری کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراها به ایجاد "شبه حکومت خود مختار شورایی " فرا رویید. این جنبش از یکطرف " بیداری ملی و سازمانیابی" و از طرف دیگر" تلخ کامی ناشی از خطا ی تراژدیک سیاسی - تشکیلاتی یعنی واگذاری رهبری  به فداییان  را به دنبال داشت". پیکر باشکوهش به دست رژیم جمهوری اسلامی مصلوب شد و روح و آرمانش قربانی خود محوری ، منافع  و کشاکش درون  سازمانی چریکها و فداییان،  رویای  کسب جواز فعالیت قانونی، تحلیل های غیر واقعی و متناقص سیاسی، حمایت از خط امام و ولایت فقیه و پاسداران ،  سطح نازل اطلاعات و فقدان تجربه ی  فدائیان از منطقه  شد.

 اما فرزندان این ملت با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و از خود گذشتگیهای جان نثارانه، مطالبات عدالتخواهانه و آرمانهای ملی ـ دمکراتیک شان را در تاریخ مبارزات مردم ایران به ثبت رساندند.

تجارب حاصله از جنبشها ی  مذکور و فعا لیتهای جاری ، مدتهاست که وظیفه ی خطیر سازمانیابی و اتحاد  بر محور مطالبات ملی  ودموکراتیک را در پیش روی قعالین سیاسی ترکمن  قرار داده است.

حرکت ملی ترکمنستان ایران شکل گیری و گسترش چنین امری را بر پایه اعتقاد عمیق و رویکردی روشن  به " حقوق بشر" ،" ملت ترکمن" ، " حق تعیین سرنوشت" ،"  نظام فدرال و دمکراتیک " و " دولت ملی ــ منطقه ای "  دانسته و تبلیغ و ترویج آنرا جزء  وظایف خود میشمارد .

 

بنیانهای  فکری و اهداف  حرکت ملی:

 

1.  دفاع از حقوق بشر

ما پایبندی و  اعتقاد عمیق خود را به منشور جهانی حقوق بشر  اعلام مکنیم و آن را پیام  آور صلح، دوستی، آزادی ، عدالت و برابر حقوقی  برای جوامع  بشری  میدانیم.

ما بیانیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقها  و پیمانهای سازمان ملل را محترم شمرده  و آنهارا پشتیبان آرمانها و مطالبات ملت خود میدانیم.

 

2.  ملت ترکمن

تاریخ، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم ، سرزمین ، اشتراک اتنیکی، همدلی و مبارزه مشترک برای حق تعیین سرنوشت، مشخصه های  اصلی  ملت ترکمن  هستند.

 

3.  دفاع ازحق تعيين سرنوشت

برطبق میثاق حقوق بشر ، حق تصميم آزادانه در  امور سياسي و توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و رفاهي براي ملتها، ملیتها و اقلیتها در نظر گرفته شده است. محتواي اصلي حق تعيين سرنوشت در داخل يك كشور به معناي انتخاب نوع رژيم است. به بيان ديگر   طبق قرادادهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق شهروندي و سياسي، به ميزان زيادي، پرنسيب اتونومي (خودگرداني) و فدراليسم مورد توجه و توصيه قرار گرفته است. بر اين منوال و بنا به تجربه و ويژگيهاي جامعه ايران ، ضمن اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ، معتقديم كه نظام دولتی جمهوري فدرال و دمکراتیک ايران می تواند راهگشای احقاق مطالبات ملي و ايجاد ساختارهاي دموكراتيك جامعه از پايين به بالا باشد و در واقعيت بخشيدن به آن، با پذيرش اتحاد داوطلبانه، تعهد و مسؤليت، در راه سعادت و به روزي ملل ايران تلاش خواهيم كرد.

 

4. مشخصات عمومی  دولت جمهوری فدرال  و دمکراتیک ایران

مواردی که در قانون اساسی باید قید شوند:

1.4- دولت جمهوری فدرال (دولت متحده) و دمکراتیک ایران مجموعه ای از دولتهای ملی ـ سرزمینی  ملیتهای تشکیل دهنده ی ایران است.

2.4- جمهوری فدرال و دمکراتیک ایران از دو مجلس یعنی مجلس مردم و مجلس ملیتها (ایالات) تشکیل می شود.

قوانین پس از تصویب هردو مجلس رسمیت پیدا می کند.                    

3.4- قانون اساسی جمهوری فدرال و دمکراتیک ایران زبان همه ی ملیتهای ایران اعم از فارسی، ترکی، کردی، ترکمنی ، بلوچی و عربی را به رسمیت می شناسد.

4.4- مصوبات مجلسین، قوانین و اسناد و مدارک رسمی کشوری به همه زبانهای رسمی کشور نوشته می شود.

5.4- هویت ملیتی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته می شود.

6.4- ارتش موظف به دفاع از کشور در برابرتجاوزات خارجی است. موارد ویژه آنرا قانون معین می کند.

7.4- جدایی کامل دین و ایدئولوژی از دولت.

8.4- برابری حقوق  زن و  مرد در تمامی عرصه ها.

9.4- برسمیت شناختن میثاقهای حقوق بشر و لغو حکم اعدام و هر گونه شکنجه.

10.4- برسمیت شناختن پلورالیسم، آزادی احزاب، شوراها، فعالیتهای سندیکایی، صنفی ، وسایل ارتباط جمعی و پخش اطلاعات.

11.4- تامین اجتماعی و رفاه عمومی، بیمه های بیکاری و از کار افتادگی

 

 

  .5مشخصات عمومی  دولت ایالتی ترکمنستان ایران

1.5- ایالت ترکمنستان ایران محدوده ی  ملی -  سرزمینی است که  تمامی مناطق  زیست و بهم پیوسته ی  ملیت ترکمن در ایران را شامل  میشود. این  محدوده ی  ایالتی با توافق  و آراء  ساکنین آنجا تعیین میشود که توسط دولت فدرال نیز تایید خواهد شد.

2.5-  پارلمان ایالتی ترکمنستان ایران  مرجع  قانونگذاری است که اعضای آن  توسط  ساکنین ایالت انتخاب می شوند.

3.5- امور اداری، قضاوت، مالیات، فرهنگ و هنر، انتظامات، تعیین سرود و پرچم ملی ملیت ترکمن  در اختیار دولت ایالتی ترکمنستان ایران است.

4.5- زبان اداری ایالت ترکمنی است. مکاتبات اداری، اسناد و مدارک ایالتی و سیستم آموزشی به این زبان خواهد بود. کارکنان ادارات دولتی بایستی به این زبان مسلط باشند.

ایالات دیگر ایران می توانند به زبانهای ترکی و فارسی نیز با این ایالت مکاتبه کنند.

ملیتهای غیر ترکمن ساکن ایالت ترکمنستان ایران حق آموزش به زبان خویش را دارند. دولت ایالتی موظف به تامین امکانات و تاسیس انستیتوهای آموزش زبان آنهاست.

5.5- دولت ایالتی در حد توان برنامه ی  اقتصادی  تنظیم و اجرا خواهد کرد.

فعالين و مبارزين تركمنستان ايران ( تركمنصحرا) !

  بن بست اصلاحات دولتي، بي اعتباري نيروهاي درون حكومتي، حضور نيروهاي نظامي بین المللی و آمريكا در كشورهاي همسايه و حوزه ی  خليج فارس ، تلاش سازمانهاي جهاني و ملل متحد در اعمال فشار بر دولتهاي نقض كننده ی حقوق بشر، حقوق مليتها ، اقليتها و صلح جهانی، آگاهي اكثريت مردم بر اصلاح ناپذيري رژيم و بيزاريشان از حكومت ديني، اوجگیری جنبش هویتخواهی ملی و سیاسی ملیتهای ایران، جملگی حلقه ی فشار برجمهوری اسلامی را تنگ تر کرده اند. در چنين شرايطي سهيم شدن در برطرف كردن فقدان آلترناتيو همگانی و تلاش براي حضور ارگانيك تر مليت تركمن براي كسب آزادي و پي ريزي حكومتی دموکراتیک مبتني بر اتحاد و اراده ی مردم ایران و برابر حقوقي تمامي مليتهاي آن بدیل واقعی برای رهایی از مصیبتهاست.

علیرغم تحرک و تعمیق مطالبات ملی – اتنیکی و دموکراتیک که به مرجعیت مشترک ملیت ترکمن فراروئیده، اما موانع حکومتی ، پروسه ی دستیابی به تشکیلات سیاسی با حق مخالفت و

 با حضور فعال و چشمگیر مردم را به تعویق انداخته است. لذا ما به عنوان بنیانگذاران حرکت ملی ترکمنستان ایران، اعلام چنین حرکتی را  در مسیر تامین انسجام، سازمانیابی و تقویت

 جبهه ی  مبارزین سیاسی ملتما ن میدانیم. ضمنا اذعان میداریم که این بیانیه حکم و آیه مطلق نبوده، بلکه میتواند با تشریک مساعی مسئولانه و متعهدانه ی  نیروهای جنبش تعدیل یابد.

ما ضمن تعهد به آرمانها و مطالبات تاریخی ملت تركمن، براي تحقق بخشیدن به دموكراسي، عدالت و برقراری سیستم غیرمتمرکز بر اساس فدرالیسم ملی (اتنیکی) همه ی ترکمنهای آزادیخواه، ملي و دموكرات را به حضور در صف مشترك دعوت ميكنيم تا با همفکری و حضور فعال شما بتوانیم حرکتی سازنده ، پویا و فراگیر را سازمان داده  و بدينوسيله موجبات موفقيت هر چه بيشتر جنبش ملي و آزادیخواهی ملتمان را فراهم سازیم.

 به اميد  پيروزي و موفقيت.                                                  

                                           E-mail: millihereket@erkinlik.org                                                 شورای موسس حرکت ملی تركمنستان ايران (تركمنصحرا)             

Iran-Türkmenistaniniń milli hereketi 17.11.1383(5.2.2005)                                                             www.erkinlik.org