سه شنبه ٣١ خرداد ١٣٨۴ – ٢١ ژوئن ٢٠٠۵

اخبار روز – گزارش از عسگر آهنين: کنگره پن بين المللی که در شهر «بليد» جمهوری اسلونی، تشکيل جلسه داد، در نامه ای بی سابقه به محمد خاتمی رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران، ضمن اعلام حمايت اکيد خود از کانون نويسندگان ايران و خواست های تحصن کنندگان در مقابل زندان اوين، خواستار آزادی فوری ناصر زرافشان، اکبر گنجی و يوسف عزيزی بنی طرف شد.
نمايندگان انجمن های قلم کشورهای مختلف، اين بار، به نام و خط خود و به نمايندگی از سوی کشور خود، از پنج قاره ی جهان، اين تقاضا را عنوان کردند و به گفته ی خانم دکتر کارين کلارک، معاون رئيس انجمن قلم آلمان و نيز مسئول کميته های نويسدگان دربند انجمن های قلم جهان، امضاکنندگان متعهد شده اند که از دولت های خود بخواهند که برای آزادی نويسندگان دربند ايران، از همه ی امکانات ديپلماتيک ممکن بهره بگيرند.
اين نويسندگان که در هفتاد و يکمين کنگره ی نويسندگان جهان شرکت کرده بودند و هر يک از آنان سهمی در افکار عمومی کشور خود دارند، ضمن حمايت قاطعانه ی خود از خواست های کانون نويسندگان ايران، بر آزادی همه کسانی که زندانی عقيدتی و سياسی هستند، تاکيد ورزيدند.
مسئولين تنظيم کننده ی اين نامه عبارتند از: ژيری کروزا (پرزيدنت)، خوان ليدون آکرمان (منشی بين المللی) و خانم دکتر کارين کلارک (مسئول کميته ی نويسندگان دربند جهان).