به مناسبت روز جهانی زبان مادری  

ايران مأوا و مسكن ملل مختلف اعم از ترك ، فارس، كرد، تركمن، بلوچ و عرب با زبانهای گوناگون بوده و هست. ايران حوزه جغرافيا – سياسي مشترك تمامي مليتها و شهروندان آن مي باشد.

 عامل اتحاد و اشتراك ايرانيها استقرار حاكميت سياسي مشترك، منافع مشترك اقتصادی وسهیم شدن تمامی ملیتهای آن در ثروت ملي خواهد بود.

 زبانهای تمامي ملل مختلف تشكيل دهنده ي  ايران ازارکان مهم درساختار هويت ملي- قومي آنها بوده و آموزش رسمي به زبان مادري حق طبيعي آنها می باشد و بايستي از طرف دولت به رسميت شناخته شود و احيا و شكوفايي آنها مورد حمايت قرار گيرد. هرگونه رسميت، اجبار و ارجح كردن تك زباني, محدود كردن راه رشد و توسعه زبان و فرهنگ ديگران را موجب شده و بدبيني ها و سوء تفاهم ها را بیش از پیش دامن می زند. تجربه كشورهاي چند زباني و رشد استعداد بشري در اثر ترقي و توسعه علوم آموزشي با بهره گیری از تکنولوژی مولتی مدیا نشان مي دهد كه توان ياد گيري زبانهاي گوناگون افزايش يافته و بدين طريق راه تفاهم و ارتباطات با كيفيتي نو هموار مي شود.از طرف ديگر تجربه بسياري از كشـورهاي چنـد مليتي نشـان مي دهد كه سياست رسمي و اجباري زبان واحد، كفه ترازو را به نفع و رشد برتر آن زبان سنگين تر كرده و زبانهاي ديگر عليرغم رسميت داشتن در مناطق محدود، به علت كاربست آن در منطقه ا ي خاص، از رونق و پويايي لازم مي افتند. بنابراين ما معتقديم كه بايستي تمامي زبانهاي ملل ايران به رسميت شناخته شده و از حمايت و امكانات برابر بهره مند گردند.

علیرغم پذیرش کاربرد زبانهای اقوام ایرانی طبق اصل 15  قانون اساسی و مطالبه آن توسط بیش از نیمی از جمعیت ایران، هنوز با  گذشت بیش از ربع قرن از حیات جمهوری اسلامی هیچگونه گام عملی از طرف حکومت جهت اجرای این اصل برداشته نشده است  وتمام بودجه و امکانات آموزشی و فرهنگی  کشور منحصرا به زبان فارسی  اختصاص یافته و هزینه می شود. تداوم این گونه سیاست و نفی حقوق فرهنگی و آموزشی ملیتها در جامعه چند زبانی و چند فرهنگی ایران همبستگی ملی را سست و تفکرات شوونیستی را تقویت کرده و جامعه چند ملیتی ایران را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. 

 

در نظامهای دموکراتیک به تمامی زبانهای ملی در یک کشور رویکردی برابر حقوق  می شود و بدینوسیله در تمامی عرصه ها، آزادی زبانها حمایت و تضمین شده  و راه تفاهم بین گروههای گوناگون ملی تقویت گشته و دستیابی به همکاری داوطلبانه و هموطنانه میسرشده  و به افزایش مجموعه دستاوردهای فرهنگ و دانش بشری یاری می رساند.  درست در درک و اهمیت و ارزش تنوع زبانی بمثابه یک گنجینه فرهنگی جامعه بشری و همچنین  بمنظوربزرگداشت  خاطره  جان باختگان بنگلادشی در  راه  احیا زبان مادری ، روز 21 فورال از طرف یونسکو روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. ما نیزبنوبه خود فرارسیدن این روز را به تمامی ملتهای جهان ازآ ن جمله ملل ساکن  در ایران  تبریک میگوییم  و امیدواریم که از طریق دستیابی مشترک به  نظام جمهوری فدرال و دمکراتیک  به تداوم سیاست محو زبان و فرهنگ ملیتها در ایرا ن نقطه پایان بگذاریم.

  

حرکت ملی ترکمنستان ایران(ترکمنصحرا) 2.12.1383 (20.2.2005)