بسمه تعالي

 

بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجاني به مناسبت دومين سالگرد قيام خرداد ملت آذربايجان

بار ديگر سالروز قيام عظيم ملت آذربايجان بر عليه شونيسم فرارسيد. قيامي كه وسعت، سرعت و شدت آن موجب بهت و حيرت همگان گرديد و خواب راحت را از چشم آنانيكه سالها براي بيهويت كردن اين ملت نقشه كشيده و ميلياردها پول خرج كرده بودند، ربود. اگرچه به ظاهر اين قيام برعليه توهين روزنامه دولتي ايران به ملتي كه تاريخ بيش از هفت هزارساله آن سرشار از افتخار، شجاعت، عظمت و كمالات است صورت گرفت، ولي آگاهان سياسي و وجدانهاي بيدار نيك ميدانند كه اين، خيزش عظيم ملتي بود كه سالهاي طولاني به انحاي مختلف براي دفاع از حقوق انساني و ملي خويش تلاش نموده است. و اي بسا توهين قبيحانه يك كاريكاتوريستنما براي انفجار خشم انباشته شده ناشي از سالها سركوب، تحقير، عقبنگهداشتن و در يك كلام از بين بردن شاخصههاي وجودي يك ملت، كافي بود.

اين روزها دو سال از آن حماسه ملي ميگذرد، حماسهاي كه در نتيجه آن چندين نفر از بهترين فرزندان آذربايجان جان خود را از دست دادند و دهها نفر زخمي و صدها نفر بازداشت و به زندانهاي كوتاه مدت و طويلالمدت محكوم گرديند. در اثناي آن روزهاي پرشور و پرهيجان تلاش بسياري صورت گرفت تا بر خواستههاي اين ملت با اقدامات ظاهري همچون بستن روزنامه ايران و دستگيري كاريكاتوريست آن سرپوش گذاشته شود و با دامن زدن به فضاي احساسي، كنترل وضعيت از دست فعالان حركت ملي آذربايجان خارج شود، ولي درايت و هوشياري فعالان سبب گرديد اين قيام ملي از قالب مدني حركت خارج نشود و بسياري از توطئهها قبل از اجرا خنثي گردد.

اما در اين ميان آنچه كه بايد مورد عبرت حاكميت قرار ميگرفت، همانا توجه به خواستههاي ملي آذربايجان بود كه در روزهاي پاياني قيام خرداد در قالب دو بيانيه جمعبندي گرديد و چهبسا ميتوانست نقطه آغازين حل مسالمتآميز مسائل و همچنين كوتاه كردن ديوار بياعتمادي طرفين باشد. متأسفانه در طول دو سال اخير نهتنها هيچ يك از خواستههاي ملت آذربايجان جامهعمل بهخود نپوشيد، اصرار بر سياستهاي گذشته و همچنين افزايش فشار بر فعالان و مسدود نمودن تمام باريكههاي موجود براي انجام فعاليتهاي مدني، سبب گرديده است تا بياعتمادي بر نتيجهبخش بودن فعاليتهاي مدني افزايش يابد.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن گراميداشت سالروز اين قيام عظيم ملي و ابراز همدردي با تمامي كساني كه به هر نحوي متحمل ضايعه و خسارت گرديدهاند، اعلام ميدارد سياست سركوب و محدودسازي حركت ملي آذربايجان به هيچ وجه در دراز مدت نتيجهبخش نخواهد بود و از اينرو از حاكميت ميخواهد بسترهاي لازم براي عملي نمودن خواستههاي ملت آذربايجان را فراهم آورد. همچنين اين مجمع معتقد است عليرغم تمامي ناملايمات و محدوديتهاي شديد غيرقانوني اعمال شده، فعالان حركت نبايد از رويه مدني در پيشگرفته شده دوري نمايند و لازم است تا همگي با ايجاد نوآوري در فعاليتها و همچنين دوري جستن از تفرقه، سياستبازي و تقدم دانستن منافع گروهي بر منافع ملي، بسوي ايجاد آيندهاي درخشان براي ملت خويش گام برداريم.

                                                                                                                      مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

                                                                                                         31/2/1387

 

 خبرهاي فوري

خبر(1)

ائلياز يكانلي از فعالان حركت ملي آذربايجان امروز 30/2/87 به اداره اطلاعات اروميه براي بازجويي و نيزبراي ايجاد ممانعت ايشان از شركت درمراسم 1 خرداد 1387 فرا خوانده شد. و تا به حال ازآزادي ايشان خبري ارسال نشده است.

گفتني است آقاي ائلياز يكانلي بعداز تحمل نزديك به دوسال زندان به تازگي از زندان اروميه آزاد شده است ولي همچنان تحت نظر نيروهاي امنيتي قرار دارد و از زمان آزادي اش اززندان براي چندين بار دستگير وساعتها مورد بازجويي قرارگرفته است .

 

خبر(2)

حمله نيروهاي سركوبگرشوونيست به استاد جعفري درهشتگرد

آقاي هوشنگ جعفري از شاعران و نقاشان پرآوازه زنجان مجسوب مي شود.و

 به دليل محبوبيتش در ميان مردم آذربايجان واستقبال بي نظير مردمي از جلسات سخنراني و شعر ايشان طي  چند سال اخير به كرات مورد حملات سركوبگرايانه و تهديدهاي مختلف از سوي نيروهاي اطلاعاتي وامنيتي قرارگرفته است. وي  براي رسيدن مردم آذربايجان به اهداف هويت طلبانه اش به كشورها و شهرهاي مختلف دعوت مي شود و درآنجا با طرح ايده هاي انساني وهويت خواهانه اش

 در قالب اشعارحماسي ومردمي در قلب يكايك شيفتگان فرهنگ و زبان مردم ترك زبان و حتي غيرترك زبان ماوا گرفته است ولي برنامه سخنراني ايشان

ايشان به علت نگراني حاكميت شوونيست ازتجمعات گسترده مردمي وتبديل آن به  حركت اعتراضي وسيع وغير قابل پيش بيني وكنترل درشهرهاي مختلف آذربايجان چون سولدوز،اروميه ، تهران و...با فشارها سركوبگرايانه تعطيل مي شود.اين بار نيز روز پنچ شنبه  12/2/87  زمانيكه استاد جعفري توسط نويسندگان و روشنفكران تاكستان براي اجراي برنامه به هشتگرد دعوت شد،هنوز ساعاتي ازرسيدن ايشان به آنجا نگذشته بود كه نيروهاي امنيتي كه تعداد آنها به چهل نفر مي رسيد به خانه اي كه ميزباني استاد را برعهده گرفته بود حمله كردند و آنجا را مورد بازرسي قراردادندو دوستان استاد را كه تعدادشان 18 نفر بود مورد تفتيش قرار دادند و ايشان را مجبوركردند تا ازهشتگرد بدون اجراي برنامه به زنجان برگردد.

استاد جعفري در مورد اين نقض اوليه حقوق شهروندي خود توسط نيروهاي سركوبگر اظهار مي دارد:"اين سنخ فشارها تاثيري در روند تكاملي حركت ملي آذربايجان نخواهد گذاشت ومن به عنوان يك شاعر متعهد و آزاديخواه تا آخرين نفس از حقوق اوليه مردم خود دفاع خواهم كرد. با اين نوع رفتارهاي سركوبگرانه من باورم نسبت به درستي راهي كه برگزيده ام چندين برابرمي شود و به فرداي روشن مردم خود بيشتر اميدوار ميشوم."

 لازم به ذكر است كه دانشجويان دانشگاه زنجان با انتشار اطلاعيه اي اين اقدام نيروهاي سركوبگرايانه گروه هاي فشاررامحكوم كردند.

خبر(3)

سخنراني استادهوشنگ جعفري دردانشگاه اميركبير تهران

در تاريخ 23/2/87 ازساعت 14الي11استاد هوشنگ جعفري به دانشگاه اميركبيردعوت شد و درسالن حكيم پورآن به ايراد سخنراني و سرودن اشعار تركي پرداخت.اين برنامه با استقبال بي سابقه دانشجويان و اساتيد دانشگاه و ساير هواداران استاد قرار گرفت.گفتني است دراين مراسم علاوه بر حضورگسترده مردمي كه  در محوطه سالن حكيم پورگرد آمده بودند در بيرون از تالار سخنراني نيز هزاران نفر از دوستداران استاد جعفري براي شنيدن اشعار و ديدار با استاد  مشتاقانه به آنجا آمده بودند.استاد جعفري در اين مراسم اتحاد چهار آذربايجان_ اردبيل ، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و زنجان را اعلام نمود و قيزل آذربايجان ( زنجان ) رابه عنوان مركز اين مجموعه ناميد .

اين تجمع فوق العاده بي نظير مردمي همچون ساير مراسم ها موجب هراس نيروهاي امنيتي گرديد ه بود ولي آنها در نهايت استيصال و درماندگي

 ناچار از تحمل وضعيت غير قابل تغييري بودند كه با حضور كاملا رسمي استاد در بين قشر فرهيخته دانشگاه بوجود آمده بود.

استاد در حين بازگشت از تهران در ساعت 20الي15 به دانشگاه بين المللي قزوين رفتند و در آنجا با تورك زبان هاي دانشگاه ديدار كردند و نشريه "سحر" را كه به تازگي قرار است وارد عرصه مطبوعات شود را  مورد حمايت هاي مشفقانه

خود قراردادند و درشماره اول آن نشريه قرار شد تا مصاحبه استادهوشنگ جعفري منتشر شود.

خبر(4)

فعالان حركت ملي درتهران اعلام كرده اند كه در 1/3/87 در مقابل مجلس شوراي اسلامي از ساعت 10 صبح تجمع خواهند كرد ودومين سالگرد توهين روزنامه ايران را محكوم خواهند كرد.

خبر(5)

فعالان حركت ملي درتبريزتوسط بيانيه ها ،شب نامه ها اعلام كرده اند كه درتاريخ1/3/87 در بازارتبريز(راسته كوچه)از ساعت 30/17با دادن شعارهاي تركي دومين سالگرد توهين روزنامه ايران را محكوم خواهند كرد.

 

 

 

 

گزارش تفصیلی از دانشگاه سهند 

 

دانشجويان دانشگاه صعنتي سهند؛  آذرخش بيداري و پايداري

مقدمه:

درود بر آگاهي ،‌شجاعت و روحيه ايستادگي  و مقاومت دانشجويان دانشگاه سهند تبريز كه در موج فضاي اختناق و سركوب، اوج تزلزل و استيصال قدرت خود كامه را به نمايش گذاشتند  آنان با خواسته هاي مدني و انساني خود ، با اعتراضات برحق  قابل دفاع و پشتيباني خود نشان دادند كه اهورائيان در بندي هستند كه با استواري گام هايشان شب سياه و يلدايي استبداد را به چالش كشيده اند تا طلوع آزادي را در فرداي سرزمين خود با نورو سرور و آينه جشن بگيرند.

براي اولين بار پس از انتخابات نهم و در دوران مجلس هفتم كه سياه ترين دوران استبداد ديني حاكم  مجسوب مي شود، جنبش دانشجويي موفق به كسب نتايجي شد كه درخور فعالان جنبش دانشجويي است.اين حركت دانشجويي نشان داد كه همبستگي بين دانشجويان تا چه اندازه مي تواند در ايجاد شرايط مطلوب موثر باشد و نيز به ثابت رساند كه جنبش دانشجويي تا چه حد قدرت ايجاد  تجمعات بزرگ وبي نظير را مي تواند داشته باشد.

دانشجويان دانشگاه صعنتي سهند با چشم هاي بيدارو فكرهاي آگاه و دست هاي سبز خود اين نكته به غايت مهم را به اثبات رساندند كه درجنبش دانشجويي كشور نقشي اساسي را به عهده دارند و مي توانند مديريت سيل آگاه ، پرشور و معترض دانشجويي را در سراسر كشورعهده دار شوند.

آري بنا  به استناد  گفته خود دانشجوان كه در سايت دانشجويان دانشگاه  سهند آمده است :

" .....سهند آماده خروشي دوباره است ، عشق ها فرياد مي شوند ، فريادها رها مي شوند، رهايي نفس مي كشد و نفس آزادي را مي طلبد."

  تحصن اعتراض آميز دانشجويان كه نسبت به برخوردهاي غيرانساني مسئولان دانشگاه انجام گرفت وبيش از ده روز به طول انجاميد و در طي آن 500 نفردرروز و 200 نفر به طور شبانه روزي متحصن گشتند و حدود ده روز آن دراعتصاب غذا گذشت. ودرهفتمين روز آن دهها نفرازدانشجويان دختر و پسر ازشدت گرسنگي وضعف به بيمارستان ها منتقل گرديده و چندين نفر دچار تشنج شدند. ودختري  بعد از انتقال به درمانگاه به علت تزريق آمپول تست نشده  تا پاي مرگ پيش رفت و پسري دست ها و پاها و دهان خود را تا پايان تحصن بست تا نمادي ازاختناق حاكم را به تصوير بكشاند .

و به دليل عدم پاسخگوي مسئولين به مطالبات دانشجويي، دانشجويان درداتشگاه عزاي عمومي اعلام كردند و پارچه هاي سياه روي ديوارها و ورود هاي ساختمان محل تحصن دانشجويان زدند. و فراخوان عمومي براي همه دانشگاه هاي كشور دادند كه فردا راعزاي عمومي اعلام كنند.

ظهور چنين پديده هاي  توسط  فعالان جنبش دانشجويي  دردانشگاه  صنعتي سهند تبريز- كه دامنه آن همه دانشگاه هاي كشوررا فرا گرفته است و با نزديك شدن به 18 تير، روز دانشجو مي رود كه تحولات عميق و شگرف را در جامعه بحران زده ما سبب شود.- مبتني بر آگاهي و شعور بالاي اجتماعي  وسياسي است. اين دانشجويان به كرات با صدور بيانيه هاي مختلف و اقدامات ضروري ديگردرمواقع حساس سياسي نشان داده اند كه از پتانسيل بسيار بالايي  براي انجام اقدامات به مراتب جدي تر برخوردارند.

 اين همه حوادث اعتراضي و مبتني بر عقلانيت يك تصميم آني و ناگهاني نبود بلكه ادامه روند اعتراضاتي محسوب مي شود كه در طي چند سال اخير دردانشگاه صنعتي سهند رخ داده است  كه در كل اين مجموعه اعتراضات را بدين ترتيب مي توان طبقه بندي كرد:

  

اقدامات اعتراضي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز

   دانشجويان دانشگاه سهند به مناسبت روز جهاني كارگر؛ اول ماه مه؛ اعلاميه اي  را در حمايت از كارگران و زحمتكشان به امضاء رساندند كه دقت و تعمق برجملات آن مشخص مي سازد كه اين دانشجويان تا چه حد از آگاهي عميق سياسي - اجتماعي برخوردارند، درآن اعلاميه چنين مي خوانيم :

"اما وصف حال آنها كه امروز سخن از عدالت اجتماعي و مخالف با خصوصي سازي مي زنند ودرمجلس هفتم اكثريت آرا را نيز به دست دارند ؛ بسيار شگفت انگيز است. آقاي احمد توكلي كه پيشوااي اقتصادي اين جريان است، زماني در دولت ميرحسين موسوي خود مروج خصوصي سازي بود.

كارگران و زحمتكشان ايران هنوزهم آنقدر حافظه تاريخي خود را از دست نداده اند كه از ياد ببرند كه درآ‌ن زمان احمد توكلي به قلع وقمع سنديكاها و شوراهاي كارگري همت گماشت. چگونه  مي توان اينان را مدافع كارگران به شمار آورد در حالي كه امروز بزرگترين عامل زندگي نكبت بار وپرفلاكت كارگران عدم وجود تشكل ها ي مستقل و آزاد كارگران كه بتواند درمقابل تاخت و تاز سرمايه مقاومت كند، است. آنها كه به جنگ  با تشكل هاي مستقل و آزاد كارگري پرداختند وامروز نيز برهمان مواضع هستند، بدون ترديد دشمنان درجه يك طبقه كارگرند."

   انجمن اسلامي دانشجويان  دانشگاه سهند تبريزبا صدوربيانيه اي به دستگيري اعضاء سنديكاي كارگري شركت واحد اعتراض مي كنند، آنها دراين بيانيه مي نويسند:

"بازداشت غير قانوني تعدادي از فعالان سنديكاي شركت واحد تهران،  به عنوان يك تشكل مستقل كارگري و انتقال "منصوراصانلو " رئيس هيات مديره سنديكا به زندان اوين ؛ اين هشداررا به جامعه ما مي دهد. كه هرگونه تلاش براي رسيدن به حقوق قانوني و انساني نتيجه اي جز حبس و شكنجه نخواهد داشت و اين خود بيش از هر چيز ماهيت دروغين شعارهاي اخير حاكميت در مورد مهرورزي و عدالت گستري را رسوا خواهد كرد."

   تشكل هاي دانشجويي دانشگاه هاي تبريز و جمعي از كارگران كارخانجات و صنوف با صدور اطاعيه اي مشترك با حمايت از خواسته ها و مطالبات جنبش كارگري و محكوم نمودن سركوب آنها خواستار آزادي فوري كارگران دستگير شده شد. كه البته دانشگاه صنعتي سهند تبريز يكي از امضاء كنندگان آن بود.

   مراسم روز دانشجو 16 آذر با حضور "مجيد تولايي" و " عليرضا رجايي "  در دانشگاه صنعتي سهند تبريز برگزارشد.

   115 دانشجوي دانشگاه سهند تبريز از سنديكاي مستقل كارگري حمايت كردند . آنها با امضاي نامه "كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگران در ايران " حمايت خود را از تشكل هاي آزاد و مستقل كارگري اعلام كردند. يكي از امضاء كنندگان نامه گفت : وقتي مافياي قدرت و ثروت و عوامل آن در مقابل خواسته مشروع و قانوني كارگران مي ايستد و سنديكا را غير قانوني مي داند؛ وظيفه دانشجويان است كه در مقابله با اين انحصارگرايان ، حمايت قاطع خود رااز كارگران اعلام نمايند . وي با محكوم ساختن ضرب و شتم كارگران توسط جريانها ، تشكيل سنديكا را يك گام بزرگ در راه دموكراسي خواند." 

    دانشجويان دانشگاه سهند تبريز كه  قبل از اين نيز درحمايت ازآزادي "دكترناصرزرافشان"؛ دست به اعتصاب غذا زده بودند به در خواست " محمد علي عمويي" ،" علي اشرف درويشيان" و "دكتر فريبرزرئيس دانا" و " هما زرافشان " به اعتصاب غذاي و تحصن خود پايان دادند.

        ديداراعضاي انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي  سهند در تاريخ 19 تير ماه 1384 با دكترزرافشان .

     در روز5 اسفند برابر 21 فوريه مراسم بزرگداشت روز زبان مادري در دانشگاه صنعتي سهند تبريز برگزارشد.  و در آن بر اجراي اصل 15و 19 تاكيد شد.

   درآستانه روزدانشجو در تاريخ 18/2/86 دانشجويان تورك دانشگاه  سهند در اعتراض به اقدامات اخير مسئولين دانشگاه زنجان براي تعطيلي تشكل دانشجويي "جمعيت اسلامي " اين دانشگاه و نيز اعلام حمايت از اين تشكل دانشجويي، اقدام به ارسال توماري اعتراضي به وزارت علوم وتحقيقات كردند. گفتني است 268 نفراز دانشجويان با امضاي اين تومارحمايت خود را از دانشجويان زنجان اعلام كردند.

   هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز با درخواست انجمن كه قرار بود با حضور خانم ها شادي صدر،شهلا اعزازي والهه كولايي و نمايش فيلم هاي ده اثر كيارستمي و دايره اثر جعفر پناهي در روزچهارشنبه 17 اسفند برگزار شود، موافقت نمي كند.

چناقلو رئيس و قاليچي معاون دانشجويي و دبيرهيات نظارت دانشگاه سهند ازجمله مخالفان برگزاري اين مراسم بودند. در پي اعتراض دانشجويان مديريت دانشگاه به دانشجويان اجازه داد در وقت نماز و ناهار ازيك ساعت تريبون آزاد دانشجويي برخوردارشوند.

در تريبون آزاد كه با استقبال بي نظير دانشجويان مواجه بود پلاكارد هايي با شعارهاي "خواهان پيوستن ايران به كنوانسيوان جهاني منع تبعيض عليه زنان هستيم " ؛" قرداد هاي موقت و پيمانكاري كه بيشترين قربانيان آن زنان هستند بايد لغو گردد." و ... جلب توجه مي كرد.

        نوشتن نامه سرگشاده به وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در اين نامه آمده است :

"چگونه است كه در فاصله چند ساعت بيش ا ز 500 نفر از يك دانشگاه بسيار كم جمعيت نامه اعتراض آميزي عليه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه سهند تبريز امضاء مي كنند ولي هيچ مقام مسئولي پاسخگوي آنها نيست؟ شب را در هواي سرد و زمين سخت سا ختمان هاي دانشگاه به روزبرسانند اما رياست دانشگاه سهند  براي بررسي مشكلات اين جمع حتي در بين آنها حضور نيافته است ."

 

شعارهاي دانشجويان در دوره هاي تحصن واعتصا ب

شعارهايي كه در طي اين مدت توسط دانشجويان داده شده است منعكس كننده خواسته هاي به حق آنها مي باشد و اين شعارها درواقع تركيدن بغض ها وانفجار حرف ها ي در گلو مانده اي است كه به دليل اختناق حاكم بر جامعه انحصارزده ما،اجازه بازگو كردن ها  آنها را نه تنها از دانشجويان كه ازهمه مردم ايران زمين دريغ داشته اند،اين شعارها عبارتند از:

        ما زن و مرد جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم .

        دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد .

        اتحاد مبارزه پيروزي .

        اي عاملان سركوب ، از ظلمتان به خشميم .

        مي ايستيم ،مي خوانيم ، تا پاي جان مي مانيم .

        گر تير فتنه بارد ، جنبش ادامه دارد.

        نصرومن الله و فتح القريب ؛ واي براين مسئولين پر فريب.

        اساتيد محترم ؛ حمايت حمايت .

        دانشجوي ارشدي ،حمايت حمايت .

        زاهدي ، حسيني ، استعفا، استعفا  .

        دانشگاه بيدار است ؛ از نفرت سرشار است .

        ننگ بر حراست پوشالي .

 

علاوه بر شعارهاي كه درتمامي طول تجمعات و تحصن و اعتصاب توسط دانشجويان داده مي شد ، بر روي پلا كاردهايي مقوايي و پارچه اي  كه اكثرا براي اعلام عزداري به رنگ سياه انتخاب شده بود.اين جملات به چشم مي خورد :

        به قربانگاه دانشجويان خوش آمديد.

        24 نفر اعتصاب غذا ،‌19 نفر به خاك افتاد.

        عزاي عمومي .

        حق .

        كساني كه باد مي كارند؛ طوفان درو مي كنند.

        بدانيد دانشجو زنده است و شرافت و وجدان انساني هنوز نمرده است .

       تكرارحادثه كرمانشاه ؟!

        مسئولين بي عفت   تاكجا هتك حرمت؟!

        ازآينه بپرس نام نجات دهنده ات را.

جمع بندي مطالبات دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند

مطالبات و درخواست هاي دانشجويان را كه باعث ايجاد تحصن و اعتصاب چند هفته اي در دانشگاه شد، بدين ترتيب مي توان طبقه بندي كرد:

        عدم تفكيك جنسيتي در بين دانشجويان دختر و پسر .

        اعتراض به فضاي مسموم فرهنگي دانشگاه .

   كميته انضباطي دانشگاه حق ندارد ، اسامي دختران را با عنوان بد حجاب به تابلو اعلانات نصب كند و يا آنها را به بهانه هاي واهي و طالباني به كميته انضباطي دانشگاه برده و حكم اخراج آنها را صادر كند.

        عدم تبعيض درفعاليت هاي فرهنگي ميان تشكل ها در امور منتصب به امور فرهنگي .

   بررسي مسائل و احكام كميته هاي انضباطي در كميته تجديد نظربا حضور نمايندگان منتخب دانشجويان طي هفته آينده .

        امضاي كتبي رياست دانشگاه آقاي چناقلو براي مصونيت افراد فعال در بخش هاي مختلف تحصن.

        بركناري آقاي زاهد معاونت دانشجويي و فرهنگي .

        بركناري حسيني رياست حراست.

        عذرخواهي معاونت آموزشي آقاي قاليچي از جمع سي نفره دانشجويان فعال.

 

اتحاد وهمبستگي فعالان جنبش دانشجوي؛ ‌شاه كليد پيروزي

دانشگاه هاي مختلف كشور با صدور بيانيه هاي رسمي  مختلف از سراسركشور حمايت خود را از فعالين جنبش دانشجويي در دانشگاه سهند اعلام كردند كه ازآن جمله مي توان به موارد زير اشاره داشت:

-         دانشگاه خواجه نصير تهران .

-         دانشگاه تربيت معلم تهران .

-         دانشگاه شيراز .

-         دانشگاه سيستان و بلوچستان .

-         دانشگاه آزاد تبريز.

-         دانشگاه تبريز.

-         دانشگاه تربيت معلم تبريز .

-         دانشگاه سمنان .

دانشگاه آزاد تبريز براي حمايت از دانشجويان متحصن سهند در تجمعي كه دوساعت به طول انجاميد. خواستار رسيدگي مسئولان به وضعيت دانشجويان دانشگاه سهند شد.

علاوه بر دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز دانشجويان دانشگاه تبريز نيز كه به دليل بسته بودن فضاي سياسي اجتماعي حاكم بردانشگاه نتوانستند به تجمع و يا تحصن اعتراض انگيز دست بزنند با كمك هاي مالي خود ياري و حمايت خود را از دانشجويان سهند اعلام داشتند.

درميان بيانيه هاي مختلفي  كه براي حمايت ازدانشجويان دانشگاه سهند نوشته شده است بيانيه دانشجويان دانشگاه شيراز كه درتاريخ 9/2/87 به نگارش درآمده است به دليل اهميت موضوع قسمتهاي ازآن آورده مي شود:

"...همرزمان به پا خواسته اكنون كه در مبارزه اي نابرابر قد علم كرده و پرچم جنبش دانشجويي را در سهند برافراشته ايد . خود را دراين حركت آزاديخواهانه تنها ندانيد.  ما

دانشجويان دانشگاه شيراز در اين مسير لحظه اي ازحمايت شما دست نخواهيم كشيد.امروز اگر فرياد آزادي خواهي و عدالت طلبي از گلوي جنبش دانشجويي به عرش رسيده ، اگر امروز با سركوب هر حركت ، نقطه اي ديگر از بدنه ي عظيم و آگاه به پا مي خيزد به اين دليل است كه صدايمان را درگلو خفه كرده اند كه راه را برگفتگو بسته اند كه بنياد گرايي را ارزش مي خوانند كه دانشجو را دردانشگاه ذبح مي كنند . فرياد مي زنيم نه ، اين بار چشم بر بي عدالتي  و ظلم و فساد و فحشاء نخواهيم بست هم چنان كه دانشجويان دانشگاه شيراز چشم بر بي عداتي رفته بر شما نمي بندند.و خود رادر حركت حق طلبانه اي كه آغاز كرده ايد در كنار شما مي بيند ..."

رويكرد انحصارطلبان در برابراعتراضات دانشجويي

در پي موج جديد فشارها بر دانشجويان، حاكميت سلطه؛ به طرزي مذبوحانه تلاش مي كند تا فضاي دانشگاهها را بسته نگه دارد ومانع از اعتراضات گسترده دانشجويي در سراسر كشور شود، به همين دليل به اقدامات نخ نما شده اي چون اقدامات ذيل دست مي يازد:

   بنا به گزارشات رسيده از دانشگاه سهند تبريز هيات نظارت بر دانشگاه با اتخاذ سياست سركوب فعالين دانشجويي دراين دانشگاه انجمن اسلامي اين دانشگاه را منحل اعلام كرد.

   در هفته هاي اخير با احضاردانشجويان به كميته انضباطي ومحروم كردن برخي از دانشجويان از ترم هاي تحصيلي سعي درايجاد رعب و وحشت در بين دانشجويان كرده و مي خواهد با اين كار مانع فعاليت ديگر دانشجويان فعال و معترض شود.

   گرفتن تعهد مبني بر عدم فعاليت هاي سياسي به زور و فشار و تحميل از ديگر موانعي است كه دستگاه پوسيده حاكميت مي خواهد بر مسيرسبز جنبش دانشجويي ايجاد كند.

   سايت انجمن اسلامي دانشجويان : "كميته انضباطي دانشگاه صنعتي سهند تبريز ، حكم يك ترم تعليق از تحصيل "سيد حسين ميركريمي" نايب دبير سابق و عضو مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان را به وي ابلاغ كرد. مير كريمي در پي درج مقاله اي به قلم خود در وبلاگ شخصي اش به كميته انضباطي احضار و حكم يك ترم تعليق از تحصيل بدون احتساب در سنوات تحصيلي را دريافت كرد.

ميركريمي در وبلاگ خود به تاريخ پنج شنبه 14مهر 1384 درمقاله اي به نام "كوته                                                   نظرببين كه سخن مختصر گرفت". با اشاره به كمبود هاي دانشگاه سياست هاي اعمال شده دراين دانشگاه سهند را به باد انتقاد گرفته بود .مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان با صدور قطعنامه اي اين حكم را محكوم كرد."

 

   به گزارش ادوارنيوز: " پيمان انجيدني " دانشجوي دانشگاه سهند و دبيرسابق انجمن اسلامي اين دانشگاه از سوي كميته انضباطي به يك ترم محروميت ازتحصيل با احتساب درسنوات محكوم گشت.

   رياست دانشگاه سهند تبريز "آقاي چناقلو" در تهران در مصاحبه اي بدون شرم از حركت فعالان دانشجويي اين دانشگاه درمصاحبه اي به غايت كذب با روزنامه اعتماد و كارگزاران اعلام مي كند :"  دراين تحصن تنها 30 نفردانشجوحضور دارند ؟!  و هيچ اتفاقي نيافتاده است.وتنها هدف دانشجويان تهييج افكارعمومي  مي باشد."

اودرجايي ديگردر مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران ضمن تكذيب شايعات موجود درمورد اعتراضات دانشجويي  در اين دانشگاه  مي گويد: " هيچ كدام از اساتيد و كارمندان اين دانشگاه دربرخورد با دانشجويان مرتكب عمل خلافي نشده  و تمامي ادعا ها دراين زمينه كذب محض است .

 

       موارد نابرابري جنسيتي اعمال شده بردانشجويان دختر

موارد تبعيض و نابرابري جنسيتي كه دررابطه با دختران دانشجو اعمال شده است را  به ترتيب زيرمي توان دسته بندي كرد:

   هتك حرمت و تعرض جنسي نسبت به سه تن از دانشجويان دخترتوسط راننده سرويس و دو تن از مسئولين ديگر دانشگاه .

        تفكيك جنسيتي در بين دانشجويان دخترو پسر دانشگاه.

        بردن دانشجويان به اردو و بازديد هاي علمي به طور جداگانه .

   تحميل حجاب اسلام طالباني  به جامعه زنان ايراني ، بويژه به دانش آموزان و دانشجويان و محدود ساختن زنان در انتخاب نوع لباس مناسب براي خود .

        برخورد تبعيض آميز اساتيد و مسئولين دانشگاه با دختران دانشجو.

        عنوان كردن اين موضوع كه با بودن دانشجويان دختر در دانشگاه امكان تشكيل كلاس هاي درسي موثر نيست.

   نصب اسامي دانشجويان دختر به تا بلوهاي اعلانات به عنوان بد حجاب ؛ گفتني است كه در اين دانشگاه اسامي دانشجويان دخترروي بردها و تابلوها ي اعلانات رسمي دانشگاه آورده مي شود و مدتها باقي مي ماند تا مشخص شود چه كساني حجاب خود را رعايت كرده اند و چه كساني نكرده اند .تا پس از آن درآمفي تئاتر دانشگاه تفهيم شوند ومورد تهديدهاي گوناگون قرار بگيرند و به كميته هاي آموزشي برده شده و سپس به دلايل آموزشي ازدانشگاه اخراج شوند.

   در جشن فارغ التحصيلي كه بنا بود تا يكي از دانشجويان دختر مجري برنامه  شود رئيس دانشگاه آقاي چناقلو به دانشجوي دختر مي گويد: " درست است كه شما خانم محترمي هستيد اما اگر شما كه يك زن هستيد؛ مجري باشيد ارزش برنامه ما پايين مي آيد."تا آنكه ايشان دانشجوي مرد بسيجي را به منظور ارتقاء سطح برنامه به عنوان مجري انتخاب مي كند؟!!

   تحميل حجاب اسلام طالباني به  چامعه زنان ايراني بويژه نسبت به دانشجويان  و دانش آموزان و محدود كردن آنها درانتخاب نوع پوشش مناسب براي خود.

        ممانعت از خواندن شعرو آواز- كه روح زيبا و تپنده ي زندگي است.-  توسط دختران دانشجو.

   سركشي بدون اجازه مسئولين خوابگاه ها به خوابگاه دانشجويان دخترو ايراد گرفتن از نوع پوشش آنها حتي درمحل استراحت وخواب آنها .

تاكنون بيانيه هاي مختلفي از سوي دانشجويان معترض صادر شده است كه متن زير چكيده بيانيه جمعي ازدانشجويان دختر دانشگاه صنعتي سهند مي باشد كه در تاريخ 2 ارديبهشت 1387 صادر كرده اند:

"...دردانشگاهي كه طرزپوشش و حجاب دختران محيط فرهنگي را به مخاطره مي اندازد به چند دانشجوي دختر تعرض مي شود!!... و ما به دليل عدم دسترسي به دليل و مدرك تهديد مي شويم.....ما در محيطي محصوريم كه درآن تعامل اجتماعي معمول بين دانشجويان اعمال منافي عفت به شمارمي رود وبه شدت محكوم مي شود  ...برخورد تبعيض آميزاستادان ازافتخارات ديگراين دانشگاه است و توهين تا به جايي پيش رفت كه گفته شد با حضور دختران در كلاس حضور در كلاس امكان پذير نيست‌ !!ِ"

اين بيانيه كه با آگاهي و درد نوشته شد ه است به گوشه ها يي از نابرابري جنسيتي  اشاره مي كند كه نسبت به دختران دانشجو كه قشرفرهيخته جامعه ما را تشكيل مي دهند، اعمال مي شود و نشان مي دهد كه زنان ما چگونه در معرض خشونت هاي  جنسيتي قرار مي گيرند و به دليل زن بودنشان لابد از آن مي شوند  تا قرباني  خشونت شده و فرهنگ پوسيده مردسالارانه حاكم را از سراجبار پذيرا باشند .

موارد ذكر شده عين تبعيض و نابرابري جنسيتي محسوب مي شود كه لازم است تا فعالان جنبش زنان نسبت به اين موضوع موضع گيري كنند وبا محكوم كردن چنين رفتارهايي به زنان فعال جامعه ما اين نويد را بدهند كه  با اعتراض هاي مدني خود مي توانند محيطي ايجاد كنند كه درآن ديگرفرهنگ پدرسالارانه سايه منحوس خود را نيفكند و زنان بدون تحميل وضعيت هاي نابرابرانه به حيات بالنده خود ادامه دهند.

موارد تبعيض جنسيتي كه دررابطه با دختران دانشجو به طورمكرراعمال شده است نشان مي دهد كه تا چه اندازه در يك محيط به ظاهرعلمي ،افكار پوسيده پدرسالارانه و قيم مآبانه حاكم مي باشد و عقايد منسوخ طالباني در سرزمين مقدس ما - كه همواره فرهنگ  و سطح آگاهي و درك مردم  درآن  به مراتب  بالاتر از آراء تحميلي  حاكمان خود كامه آن مي باشد.-  مي خواهد در رابطه با دختران دانشجو ودر يك برآورد  كلي در رابطه با زنان فرهيخته ما اعمال شود .

    دشمنان خدا و خلق و آزادي ، بانيان بناي جور و ناعدالتي و استبداد با اين نوع نگرش هاي نابرابرانه جنسيتي مي خواهند، باورراستين زنان ما را نسبت به توانايي هاي خود  دچار شك و ترديد سازند. ولي  تحصن امروز دختران و پسران دانشجو و حمايت مردان جوان دانشجو ازدختران دانشجو نشان مي دهد كه نسل جوان و تحصيل كرده جامعه ما دررابطه با موضوع برابري كه مرزي براي مرد و زن نمي شناسد و انسان را در مرتبه اي فراجنسيتي به نظاره مي نشيند ، براي اثبات اين مهم ، روزها و بلكه هفته ها به اعتصاب غذا دست مي زند  از شدت گرسنگي و خستگي  چونان شقايقي برزمين مي افتد و نيزياران ديگرش به جاي او خود را به شدت و  درد و مي افكنند.

 ظهور چنين صحنه هايي - دردناك و رهايي بخش و آموزنده - نشان مي دهد، كه ‌فرداي روشن رهايي - كه درآن دموكراسي نهادينه شده است و برابري جنسيتي تا سطح مطلوبي رعايت مي شود وعدالت بر سرهرسفره اي، دست سخاوت مندانه خود را گشوده است ازآن ملت بزرگ ماست؛ چرا كه اين مردم ؛ مردمي هستند كه دردوران اختناق و انجماد سرما كه زمستان درزمستان خيمه زده است، براي تنفس هواي آزاد، براي پرواز از فراز تابلوها ي عبور ممنوع دارد به طرزي منسجم  و هماهنگ با ساير نيروهاي فعال اجتماعي از همه هستي خود سرمايه گذاري مي كند چون به اين باور سرخ و آفتابي رسيد ه است كه براي به دست آوردن هرعزيز گرانمايه ا ي بايد-  بدون ترس از اخراج ،كميته انضباطي،‌ زندان ، شكنجه و اعدام  - در نهايت رستگاري و ايمان و توكل به خداوند ؛ تمامي هستي خود را همچون  منصور بن حلاج ؛‌ عين القضات همداني  ، نسيمي  وبابك خرمدين و...  فديه دهد. تا همچون آنان  بتواند رد پاي طلايي از گام هاي بلند خود را برصفحات زرين تاريخ سيال بشري  بگذارد .  

 

 

     شهناز غلامي عضو انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)  

تبريز 29/2/87

 

 

گونئی آذربایجان گنجلیگی یئنی و مدرن بیر تورک کیملیگی آختاریر

 

اویرنجی نیوز: تبریز و گونئی آذربایجان-ین دیگر شهرلرینده پلیس و اطلاعات مامورلاری گنجلیگیمیزی قورخوتماق اوچون سفربر اولوبلار. آما یئنی آذربایجان نسلی درسینی چوخ یاخشی اویرنیب و بونو بیلیرکی تاریخ بویو هئچ بیر آزادلیق موفته اله گلمه ییب و گلمه یه جک.

وطن، آنا دیلی و اوزگورلوک عشقی ایله یاشایان گنجلیگیمیز گئجه گوندوز تانیمیر و ملتینین سعادتی یولوندا هر جور هزینه وئرمه یه حاضیردیر. بو گنجلیک ایستر مدرسه لرده، ایستر بیلیم یوردلاریندا و ایستر ایش یئرلرینده ساده جه بیر شئی دوشونور، اودا گونئی آذربایجان میلتی نین سعادتی دیر. گنجلیگمیز مدنی اعتراض لاری ایله دونیا دا یئنی بیر گوج اولدوغونو اثباتلاماق فکرینده دیر. اونون سئچدیگی موباریزه یولو عصریمیزین ان قاباقجیل ملتلرینین سئچدیگی یول دور. چوخ گئج قالسادا اوز یولونو آختاریر و گله جه یی دوشونه ره ک هر بیر درده قاتلانیر.

چئشیدلی خبرلره گوره اویرنجی لر و اوزه للیکله مدرسه ده اولان گنجلر بویوک هیجان ایچینده دیرلر. کیم بیلیر بلکه آذربایجان ایشچی لری ده بازاری لره تای صاباح کی متینگ لره قاتیلماغی دوشونورلر. بلکه صاباح تبریزده یئنی ده ن گونش دوغاجاق و بلکه ده پلیس لر هئچ بیر تظاهراتا اذن وئرمه یه جک لر. آما بونو بیلمه لییک کی میللی حرکتیمیزه اونملی اولان گنجلیگیمیزین آیاقدا اولماسی دیر. چونکو هر کس آرتیق بونو بیلیرکی گله جک بیزیم دیر.

 

 

آذربایجان میللی حرکتی دوز، دوغرو و آن یندا خبرلری یایمالی دیر

 

اویرنجی نیوز: اینترنت آدلی یاشادیغیمیز بیر دونمده آن یندا یایلان خبرلر توتالیتر رژیم لره بویوک ضربه لر ائندیره بیلیر و میللی آزادلیق یولوندا موباریزه آپارانلارا جدی شکلیده باشاریلار ساغلامیش اولور.

صاباح خورداد آی نین بیری دیر. هر جور اعتراضی متینگین باش توتماسی و بو متینگ لرین داغیدیلماسی و یا بعضی میللی فعاللارین توتوقلانماسی احتمالی واردیر. بئله بیر دورومدا میللی فعاللار و اویرنجی لر هر بیر خبری دقیق و دوغرور بیچیمده، شکیللرله برابر یایمالی دیرلار. خبرلرین یایلماسی رژیمین باسقی لارینی اثرسیز ائده جک. هر میللی فعال بللی یوللارلا تانینمیش قایناقلارا بو خبرلری گونده ره بیلرلر. خبرلرین چاتدیریلماسی میللی موباریزه میز یولوندا هر کسین بوینونا دوشن بیر وظیفه دیر. آن یندا گوندیریلن بیر اس.م.س و یا ایمیل گوونلیک گوجلرینین پلانلارینا ضربه لر وورار و میللی حرکتیمیزه و فعاللاریمیزا گوونج وئره ر. بوتون میللی فعاللار و اوزه للیکله گنجلیگیمیزده ن ایسته نیلیرکی هر لحظه یاشادیغی شهرده اولان خبرلری دوز و دقیق آبارتمادان خبر سیته لرینه گوندرسینلر.

 

تدارک گسترده سپاه و بسیج برای سرکوب تظاهرات ۱ خرداد ملت آذربایجان- واحید قاراباغلی

vahidqarabagli@gmail.com

بدنبال پخش گسترده سی دی و اعلامیه برای شرکت مردم شهرهای آذربایجان در تظاهرات روز اول خرداد شهرهای آذربایجان از یکماه پیش به پادگان نظامی تبدیل شده است.

از شهرهای تبریز، اورمیه،اردبیل،زنجان،نقده ( سولدوز)، مشکین شهر ( خیاو)، پارساباد ( مغان شهر ) ، میاندوآب ( قوشاچای)، خوی،مرند و... خبر می رسد که نیروهای بسیج نیز حتی هم اکنون بحالت آماده باش کامل در آمده اند و به کلیه پایگاههای بسیج محلات اسپری اشک آور و سایر اقلام ضد شورش داده شده است و حتی در برخی محلات اجازه تیر نیز صادر شده است .

از بسجیان عضو پایگاههای مقاومت بسیج خواسته شده که در روزهای اخیر در دسترس باشند و از شهر خارج نشوند و هم چنین منازل فعالین و هویت طلبان محله خویش را تحت نظر داشته باشند .

به بهانه برقراری امنیت؛ نیروهای یگان ویژه مسلح به باتون التریکی و گاز اشک آور در نقاط حساس شهرها مستقر شده اند.

حضور نیروهای اطلا عاتی در سطح شهرها بسیار مشهود است در سطح دانشگاها ؛ فعالین دانشجویی مورد تهدید نیروهای امنیتی و حراست دانشگاهها واقع شده اند که در صورت شرکت در تظاهرات به سختی مجازات خواهند شد خانواده های فعالین دانشجویی و سایر فعالین بصورت تلفنی مورد تهدید قرار گرفته اند.

روزانه تعدادی از فعالین آذربایجانی ناپدید می شوند و هیچ مرجعی پاسخ گوی چشمان اشک بار و التماسهای مادران این افراد نیست .

منزل مسکونی آن دسته از فعالینی که تاکنون دستگیر نشده اند تحت کنترل شدید قرار داد خطوط تلفن ثبت و موبایل این افراد نیز از سوی مخابرات و نیروهای امنیتی شدیدا کنترل می شود و حتی در سطخ شهر شایع شده است که از نیمه شب دوشنبه 31 اردیبهشت SMS قطع خواهد شد.

 

بيانيه مهم و تحلیلی "جنبش دانشجويي آذربايجان" به مناسبت دومین سالگرد قیام تاریخی ماه خرداد

 آذربایجان اویرنجی حرکاتی : بغض فروخورده ملتي كه قريب به يكصد سال اسير جهالت و افكار نژاد پرستانه حاکمان است با قيام تاريخي خرداد ماه 85 تركيد و جهانيان را با واقعيتي تلخ آشنا ساخت. و در قرني كه افكار نژاد پرستانه جايي در آن ندارد به دنيا ملتي بزرگ را شناساند كه كماكان در صحنه اين گيتي از حق حيات آزادانه زيستن محروم است.ملتي كه در طول تاريخ با عزت و سربلندي زیسته و هرگز سلطه بيگانگان را تاب نياورده است اين بار نيز ثابت كرد در يكصد سال اخير عليرغم تحقيرها و تبعيضات و كشتارها هنوز هم ملتي زنده است و در هر مقطع تاريخي حماسه ساز خواهد بود و در اسارت زيستن را نخواهد پذيرفت.حماسه خرداد ثابت كرد كه سالها تلاش شوونيسم فارس در اجراي سياستهاي خصمانه و نژاد پرستانه نه تنها موفقيتي براي مجريان اين سياستها نداشته است بلكه بالعكس ملت آذربايجان در اين مدت به چنان شعور و آگاهي رسيده است كه با خلق اين حماسه سرنوشت ساز دشمنان به كمين نشسته را تا مدتها و بلکه برای همیشه ناامید گرداند...

خرداد ماه تاریخی حادثه ای بس عظیم است که همواره و تا ابد بر تارک مبارزات آزادیخواهانه فرزندان این ملت خواهد درخشد.و اگر چه عوامل دستگاه استبداد و شوونیسم این اعتراضات مدنی را با وحشي گري خویش پاسخ دادند اما خون پاک شهدای خرداد، سیاهی و زشتی چهره آنها را بیش از پیش نمایان تر ساخت .و خون یارانمان پیکر نیمه جان آذربایجان عزیزتر از جانمان را حیاتی دوباره بخشید تا وحشت سراپای دشمنان قسم خورده این ملت سربلند را فراگیرد.قیام خرداد ثابت کرد که حاکمان تمامیت خواه با منطق ايدئولوژيك و واقعیت گریزشان همواره از درک صحیح واقعیات جامعه ناآگاه هستند و از همین جهت عوامل آن متعمدانه کوشیدند در اقدامی نخ نما شده اعتراضات کاملا مدنی و مسالمت آمیز ملت آذربایجان را به سرنخهای مختلف متصل نمایند و فرزندان آذربایجان را عوامل کشورهای دیگر بنامند تا با پاک کردن صورت مسئله و بکار گیری خشونت و حاکم نمودن فضای رعب و وحشت این ملت ستم کشیده را از مطالباتشان بر حذر داشته و فضای لازم برای سرکوب حرکت ملی آذربایجان را فراهم آوردند.اما همچون همیشه بار دیگر حاکمیت تا به دندان مسلح ره به خطا برد و این ما بودیم که پرچم فتح و پیروزی را در آذربایجانمان بر افراشتيم.ملت آذربايجان در خرداد ماه تاريخي  با درک شرایط و با شكستن ابهت و اقتدار حاکمیت، گام بزرگي را جهت رسيدن به حق تعيين سرنوشت خود و سعادت و رفاه ملي برداشت و مسلما تاثيرات قيام ماه خرداد نه تنها در حال حاضر كه در سالهاي بعدي نمايان تر خواهد شد.

جنبش دانشجويي آذربايجان نيز به همراه ديگر آحاد جامعه آذربايجان و به عنوان پيشروان حركت ملي و با قبول تمامي خطرات، نقش بی بدیل و حساس و تاريخي خود را در قیام خرداد به خوبي به انجام رساند تا همگان به بزرگی و عظمت و هوشمندی دانشجویان آذربایجانی معترف باشند.دانشجویان فهیم آذربایجانی در جریان حوادث ماههای اردیبهشت و خرداد 1385 نشان دادند که به چنان درجه ای از رشد و آگاهی سیاسی و شعور ملی رسیده اند که در مقاطع حساس تاریخی با فهم و درک شرایط مکان و زمان، قادر به تصمیم گیری های صحیح و عملی ساختن آن می باشند.جنبش دانشجویی آذربایجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خرداد ماه و همچنین اظهار همدردی با خانواده این عزیزان و همه کسانی که در راه آزادی و سربلندی آذربایجان عضوی از تن خود را اهدا کردند تا بلکه زخمهای کهنه این سرزمین مقدس را تا حدودی التیام بخشیدند و همچنین با قدرانی از کلیه فعالین حرکت ملی که در سالهای گذشته و در جریان قیام خرداد ماه و در حال حاضر متحمل زندان و شکنجه و .... دشمنان آذربایجان گردیده اند، اعلام می دارد که فعالین این جنبش تا احقاق حقوق ملت آذربایجان با هر چه در توان دارند تلاش خواهد نمود و در این راه حاضر به هر فداکاری و از جان گذشتگی نیز می باشند.جنبش دانشجوی آذربایجان فرا رسیدن روز اول خرداد ماه و خیزش تاریخی شهرهای آذربایجان را گرامی داشته، با عنایت به شرایط بسیار حساس کنونی دیدگاهها،خواسته ها و اهداف جنبش را به شرح زیر اعلام میدارد:

1- جنبش دانشجویی آذربایجان، معتقد است که هیچ حرکت و جنبش سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری با محدود ساختن خود و عدم ارتباط با عوامل تاثیر گذر پیرامون، به مقاصد خود نخواهد رسید و ازینرو جنبش ضمن در پیش گرفتن مشی محتاطانه ، همکاری و تعامل با گروهها و جنبشهای مختلف اپوزیسون که معتقد به دموکراسی و حقوق بشر بوده ودر چند سال اخیر رفتارهای مناسب و مثبتی از آنان در مواجه با مطالبات ملت آذربایجان به وقوع پیوسته را توصیه می نماید.

2-جنبش با تاکید بر حرکتهای مسالمت آمیز و مدنی هر نوع رفتار خشونت آمیز در رفتارهای فعالین دانشجویی و حرکت ملی را نفی نموده و معتقد است که از دادن هر گونه بهانه ای به حکومت که توجیهی برای سرکوب خشونت آمیز باشد باید خودداری گردد.گر چه جنبش معتقد است که در قبال رفتار غیر مدنی و خشونت آمیز همسایگان متجاوز چاره دیگر وجود ندارد.

3- در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین دانشجویی و حرکت ملی همچون عباس لسانی،ائلمان نوری،حمید آرغیش،حجت الاسلام عظیمی قدیم،وحید بهادری و .... در حال گذراندن دوران محکومیت خود آنهم در شرایط غیر مساعد بوده و تعداد زیادی از همفکران ما با حکم های ناعادلانه ای از سوی دادگاهها مواجه شده اند.جنبش دانشجویی آذربایجان با محکوم کردن شیوه پیش در گرفته حکومت در برخورد با فعالین حرکت ملی،کلیه گروهها و تشکیلاتها و فعالین حرکت ملی را به دفاع همه جانبه از کسانی که با احکام غیر عادلانه تحت فشار حاکمیت تمامیت خواه قرار دارند دعوت می نماید.

4-جنبش دانشجویی مصرانه خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان تورکی و برسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت و همچنین رفع تبعیضات اقتصادی در آذربایجان و مناطق تورک نشین می باشد و در رسیدن به این اهداف تمام توان خود را بکار خواهد گرفت.

5-با وجود گذشت دو سال از قیام خرداد، و سرکوب آن از سوی عوامل سرکوبگر حکومتی که منجر به مجروح و شهید شدن تعدادی از عزیزترین فرزندان این ملت گردید تاکنون عاملان و آمران این اقدامات نابخردانه از سوی حکومت به ملت معرفی و محاکمه نگردیده اند.جنبش دانشجویی آذربایجان خواستار شناسایی افراد مسئول در سرکوب وحشیانه اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خرداد ماه می باشد و اعلام می دارد عدم معرفی و محاکمه عاملان و آمران جنایات این قیام تنها روسیاهی و بی آبرویی حکومت را در پی خواهد داشت.

6-جنبش دانشجویی آذربایجان به عنوان بدنه ای از حرکت ملی بار دیگر مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی-امنیتی در دانشگاهها و شهرهای آذربایجان و ادامه سیاست فعلی را ابراز داشته و معتقد است که این برخوردها نه تنها تلاش فعالین جنبش برای رسیدن به اهداف ملی مان را کمتر نخواهد کرد بلکه فعالین جنبش دانشجویی به همراه دیگر فعالین حرکت ملی در راه رسیدن به آرمانهای متعالی ملت تلاش خود را روز افزونتر خواهند نمود.

7- به اعتقاد بسیاری از فعالین اصلی حرکت ملی،حاکمیت پس از ناکام ماندن در سیاسیتهای قبلی  در حال حاضر در حال اجرای سیاستهای زیرکانه ای است که در دراز مدت بتواند حرکت ملی آذربایجان را آنچنان که خود می خواهد کنترل و هدایت نماید.بدین لحاظ جنبش دانشجویی آذربایجان با هوشیاری کامل و با بررسی کامل نقاط ضعف حرکت و روزنه هایی که حاکمیت با شناسایی آنها درصدد ضربه زدن به حرکت ملی می باشد همه فعالین جنبش دانشجویی را به دقت عمل بیشتری در بعضی از رفتارها و گفتارها دعوت می نماید.جنبش دانشجویی از همه فعالین درخواست می نماید که از هرگونه تخریب و شانتاژ و فعالیت علیه کلیه فعالین دانشجویی و حرکت ملی و تشکیلاتها و گروهها و از دامن زدن به عوامل حاشیه ای پرهیز نموده و عوامل حکومتی را در اجرای سیاستهای تفرقه افکنانه ناکام بگذارند جنبش همچنین معتقد است که راه اصلی رسیدن به اهداف ملی در گرو وحدت و هبستگی تمامی فعالین حرکت ملی میباشد و ازینرو همه فعالین را جهت خلق گفتمان واحدی در حرکت ملی که در راستای تضمین منافع ملت آذربایجان بوده و امکان فعالیت همه گروهها و تشکیلاتها را فراهم می آورد، فرا می خواند.

گله جک بیزیمدیر

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - جنبش دانشجویی آذربایجان

http://www.azoh. net

www.azoh.blogsky. com

www.azoh1.blogfa. com

اردیبهشت 1387

 

سه شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1387

ایجاد جو نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران از اوایل خردادماه با نام برقراری امنیت!!!

 

آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی: بنابرگزارش خبرگزاری فارس مسئول عملیات نیروی مقاومت بسیج از اجرایی طرحی موسوم به گشت‌های عملیاتی بسیج خبر داد.وی طی گفتگوی خبری که با خبرنگاران داشت ، اظهار داشت :به درخواست مردم!!! و با توجه به شرایط اجتماعی طرح گشت‌های عملیاتی از سوم خرداد ماه در محلات و شهرهای مختلف شروع به فعالیت خواهند کرد. سردار ذوالقدر گفت: این افراد مأمور تأمین امنیت مراکز دولتی، خصوصی و عمومی، مقابله با اوباش، مزاحمین نوامیس و جرایم مشهود بوده و به هیچ وجه اجازه ورود به منازل بدون حکم را ندارند. ذوالقدر گفت: این طرح از اوائل شب آغاز شده و تا طلوع آفتاب ادامه داشته که با هماهنگی نیروی انتظامی و قوه قضائیه انجام خواهد شد. این در حالی است که این اقدامات و ارائه چنین طرحهایی از سوی حاکمیت پس از افزایش اعتراضات و نارضایتی های عمومی ، علی الخصوص اعتراضات قومی صورت می گیرد.از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی کلیه اعتراضات مردمی را وابسته به عوامل آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی قلمداد می کند ، مسئول عملیات نیروی مقاومت بسیج نیز اجرای طرح گشت‌های عملیاتی بسیج را پاسخ محکمی به عوامل آمریکا دانست!!!

 

 

 

یکشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1387

تحصن در دانشگاه تبریز

آذربایجان اویرنجی حرکاتی(تبریز):بنا به اخبار رسیده از دانشگاه تبریز شنبه شب در خوابگاه دانشگاه تبریز  بین چند تن از دانشجویان ترک و کرد درگیری صورت می گیرد  در این هنگام مامورین حراست و انتظامات که از موضوع با خبر می شوند به محل حادثه رفته و به صورت مشکوکی از دخالت و جلوگیری از درگیری ممانعت به عمل آورده و با گفتن این جمله که بگذارید به جان هم بیفتاند از محل حادثه دور میشوند .

 بنا به گزارش خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان  کرد های دانشگاه تبریز امروز از ساعت ۱۲ ظهر در دانشگاه دست به تحصن زده اند و خواستار نابودی شئونیست و از بین رفتن عاملین تفرقه در بین دیگر ملتها شده اند ودر این راستا برای شرکت کردن دیگر دانشجویان در تحصن به شعار ((ترک کرد قشقایی ترکمن اتحاد اتحاد ))روی آورده اند به عقیده دانشجویان دانشگاه تبریز علت  دعوای دیشب  دانشجویان  کرد و ترک تفرقه اندازی مامورین حراست بین دانشجویان بوده است.

 همچنین لازم به یاد آوری است که هدف این کردها بنا به گفته خود فارغ از هدف کردها و تررویست های بیرون از دانشگاه می باشد که چشم طمع به خاک آذربایجان دارند.