گزارش  1خرداد 1387 درآذربايجان

 

مردم بزرگ آذربايجان با جسارتي تصور ناپذير علي رغم وجود جو شديد پليسي

- و به بيان ديگر تبديل شهرهاي آذربايجان به پادگان نظامي  - امروزبراي شركت درمراسم دومين سالگرد محكوميت روزنامه دولتي ايران در توهين شوونيستي به خلق قهرمان آذربايجان به خيابان ها آمده بودند تا بار ديگر برهويت ملي خود تاكيد ورزند و باورخود را نسبت به نيروهاي اهورايي خود به اثبات برسانند.

 تجربه ها ي فردي خود را به تجربه هاي  عمومي گره بزنند و مطالبات ملي و مدني خود را به شيوه هاي مختلف بيان دارند. امروزآذربايجان مملوازشوروشوق وعلاقه بي پايان براي ايجاد تغييرات ساختاري است.

امروز بازار سنتي و بزرگ تبريزقبل از ساعت 17 تعطيل شده به محاصره پليس بويژه نيروهاي مزدور لباس شخصي درآمد. روند امنيتي شدن ازاوايل ارديبهشت ماه شروع شده است. طي چند روز گذشته نيروهاي  نظامي آموزش ديده غير بومي از شهرهاي مشهد و قم و ...به آذربايجان سرازير شده اند.

آنها همجون مگس هاي سياه وكثيف - بي سيم داروباتوم به دست و چكمه پوش با پيراهنهاي بلند و بد قواره و ريش و سبيل طالباني-   درهمه جاي سرزمين مقدس آذربايجان  پراكنده اند تا نوادگان بابك قهرمان و اساطيري را مورد شكنجه و آزار و اذيت  قرار دهند.

 آنان تعداد شان به طرزمنحوسي- همچون قارچ هاي سمي تكثيريافته لحظه به لحظه - در حال افزايش هستند. درراسته كوچه بازار وخيابان هاي اطراف آن ماموران در ميان مردم  به طرزي مضحك و تهوع آور طوري راه مي روند تا حتي زمزمه ها و صداهاي آهسته ي ودر گوشي آنها را نيز كنترل كنند سخن هررهگذري را بشنوند وبا كتك و مشت و لگد آنها را به دست گاردهاي ويژه بسپارند. آنها مردم را در تمامي طول مسيرهاي مشخص شده براي راهپيمايي به حركت اجباري و عدم تجمع چند نفره مجبورمي سازند.

مردم عادي نيزكه براي تهيه ضروريات اوليه زندگي خود بي خبراز وضعيت ايجاد شده به بازارآمده اند به هر بهانه  كوچكي مورد آزارواذيت قرار مي گيرند تا جايي كه در چند مورد كار آنان با مردم به كتك كاري نيز انجاميد.- گويي دراين شهرچيزي بنام حقوق شهروندي نه نوشته شده است و نه به اجرا درمي آيد.-

درپل قاري و حوالي ميدان دانشسراعلاوه بروضعيت بوجود آمده ماموران افراد مشكوك را تحت بازرسي بدني قرار مي دهند. زيرگذرها اصلي شهر درمحل بازار ودارايي براي كنترل بيشتراوضاع  بسته شده اند.

چهارراه آبرسان نيز به دليل نزديكي اش به دانشگاه بزرگ شهرو ترس حاكميت از فعالان حركت دانشجويي فضاي آن امنيتي است. براي محدود كردن ارتباطات بيشتر كافي نت ها تعطيل شده اند.

نيروهاي امنيتي و يگان ويژه اجازه هيچ گونه تجمع سه نفربه افراد را نمي دهند. تردد مردم به شدت كنترل مي شود و مردم مورد پرسش قرار مي گيرند.

يگان هاي ويژه در ساختمان شهرداري پاركينگ هاي بزرگ داخل بازار - مساجد شعبان اصفهانيان-  انگجي و ... مستقر شده اند.

درسرهر چهارراه و همچنين در خيابان هاي اصلي شهر اتوبوس شركت ها واحد با تعدادي از ماموران نگه داشته شده است تا معترضين سياسي در صورت تجمع و اجراي برنامه به داخل آنها هدايت شده وازآنجا به اداره اطلاعات منتقل گردند.

نيروهاي پليس درنهايت  ترس و دهشتزدگي  با حضورچند هزارنفري خود   استيصال رژيم اسلامي را به نمايش گذارده اند.

از سوي ديكر حضور سرطان گونه آنها در همه شهرهاي آذربايجان نشان مي دهد كه  تا چه مايه مردم ما دراوج قدرت  و اقتدار ملي قراردارند كه حاكميتي چنين خود كامه تاب تحمل حضورپرشكوه آنان را نمي آورد و به خيال واهي خود با نظامي كردن شهرها سعي دارد تا چند صباحي  بيشتر آفتاب عمرش را بر لب بام نگه دارد.  

امروز نهادهاي امنيتي رژيم براي ممانعت از برگزاري تظاهرات به مناسبت دومين سالگرد اعتراض هاي وسيع 1 خرداد به دستگيري هاي گسترده اي دامن زدند.

هزاران تن از فعالان هويت خواه آذربايجاني در شهرهاي مختلف  ترك نشين به اداره اطلاعات فراخوانده شدند تا از آنها براي عدم شركت در راهپيماي 1خرداد تعهد گرفته شود. قبل ازفرارسيدن 1خرداد فعالان شهرهاي آذربايجان  دستگير و زنداني شد ه اند. 

دانشجويان كه نيروهاي آگاه و پرشورهر جامعه اي را تشكيل مي دهند دراين ايام به شدت تحت فشار و تهديد و تعقيب قرار گرفته اند.و از ميان آنها تعدادي دستگير و زنداني شده اند كه فهرست زير اسامي تعدادي از آنها را تشكيل مي دهد:

حجت عراقي سلمان عراقي- سالار اكبر عبدالهي پيام علي قلي لو-

درتبريز چهارده نفر دستگير شدند كه اسامي تعدادي از آنها عبارت است از : علي صديقي جمشيد زارعي غلامرضا اماني حسن ارك حجت تارورديان حميد رضايي محمد برهون احد رضوي اكبر حسين زاده ابراهيم دشتي-

 

 

از دكترين و تئوري هاي تازه رژيم كه همزمان با فن آوري هسته ا ي بدآن دست يافته است!! فرستادن sms هاي تهديد انگيز به فعالان سياسي در شهرهاي مختلف به اين مضمون مي باشد:

- "هركس عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروهها و سازمان هاي مخالف نظام به هرنحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس سه ماه تا يكسال زندان محكوم خواهد شد."

-" هر كس با هر مرامي ؛ دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر درداخل يا خارج كشور تحت هر اسمي يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن  برهم زدن امنيت كشورباشد و محارب شناخته نشود به حبس از دوتا ده سال محكوم ميشود."  (ماده  498قانون مجازات اسلامي )

 وحشت رژيم از پتانسيل  انقلابي مردم آذربايجان باعت شده است تا آنان به طرزي ذبونانه به بسيج بي اندازه، تمامي نيروهاي خود بپردازند گويي همه منتظر حادثه اي هستند،حادثه اي تكان دهنده، سخت اعجاب انگيز و شگفت كه تاريخ را ورق خواهد زد وقلم  به دستان تواناي مردم آذربايجان خواهد تا تقديرخود را اين بار نه نيروهاي اهريمني و نه نيروهاي مافوق الطبيعه بلكه خود با اتكاء به هويت انساني وملي اش بنگارش درآورد.

 

گزارش 1خرداد 1387 درساير شهرهاي آذربايجان   

 اروميه : از ساعت 30/15 موتورسواران وخود روهاي ضد شورش با اتوبوس هاي مملو ازنيروهاي گارد ويژه در سطح شهر براي تشديد فضاي امنيتي  درسراسر شهر به چشم مي خوردند. در اروميه تعداد 5نفراز فعالان سياسي  دستگير شده اند كه اسامي دو نفر از آنها عبارت است از: ايلياز يئكنلي و  خدايار  تيموري.  

 همدان : در دانشگاه بوعلي سيناي همدان، فعالان دانشجويي هويت خواه اقدام به برگزاري ميتينگ وسخنراني كردند.

اردبيل: علاوه بر آنكه نيروها سركوبگر وگروه هاي فشار در تمامي شهرمستقر شده اند. افراد مشكوك تحت بازرسي بدني نيز قرار مي گيرند.

 مياندوآب: نيز همچون ديگر شهرهاي آذربايجان تحت كنترل نيروهاي نظامي در آمده است و درآنجا نيزفعالان با تهديد وآزارهاي رواني وفيزيكي  مواجه شده اند؛ مغازه ها تحت بازرسي قرار مي گيرند در اين شهراز چند هفته پيش فعالان حركت ملي با پخش سي . دي و بيانيه هاي مختلف مردم را به حضور در اين مراسم دعوت كرده اند، اسامي دستگيرشدگان دراين شهرازاين قرار است : شاهين حسني - شاهرخ فرامرزي - عين اله آهنگري - مصطفي دولت خواه- اميرآقازاده  - مرتضي لك بهكام محمدي ولي الله ظهرابي .قازا

خوي: دو نفردستگير شده اند  ويك نفر از فعالان ملي بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند وبنا به گفته شاهدان عيني حال وي وخيم مي باشد.

قم: دو نفرازفعالان حركت ملي به هنگام پخش اعلاميه دستگيرشده اند.

زنجان : 4نفر در زنجان هنگام توزيع اعلاميه بازداشت شده اند.

علاوه بر تبريز فضاي شهرهاي ميانه ، مغان ،مرند، اهر، مشكين شهر ،سولدوز و ...به طرز بي سابقه اي به  صورت امنيتي در آمده است .

 

 

 

شهناز غلامي

Shahnaz.gholami@gmail.com

عضو انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)