امروز 90 سال از استقلال جمهوری آذربایجان می گذرد

آذربایجان، باکو / 28  می / خبرگزاری ترند نیوز/ خبرنگار: ا. علیزاده / امروزازتاسیس اولین جمهوری دموکراتیک وحکومت لائیک در شرق و کشورهای مسلمان 90 سال می گذرد.

درروز 28 ماه می  سال 1918  شورای ملی آذربایجان به رهبری " محمد امین رسول زاده " در شهر تفلیس اجلاسی تاریخی  به ریاست حسن بی آقایو برگزار می کند و درآن " بیانیه استقلال جمهوری آذربایجان " را صادرمی کند. ضمن صدور بیانیه برای اولین بار تاسیس جمهوری آذربایحان با اصول اداره پارلمانتاری و براساس اصول دموکراتیک دربین کشورهای شرق و مسلمان به جهانیان اعلام می شود.

درزمان  تشکیل دولت آذربایجان، این بیانیه را بعنوان قانون اساسی و پایه برای سازماندهی و تاسیس دولت مستقل آذربایجان  بیان می کند.

تا روز 28 می سال 1918 آذربایجان ، گرجستان و ارمنستان درترکیب مجمع قفقاز جنوبی متشکل بودند. اما به خاطر اختلاف نظرها در داخل این مجمع این سازمان ازهم پاشید. در روز26 می همین سال گرجستان با خروج از این مجمع استقلال خود را اعلام کرد. دو روز بعد نیز آذربایجان و ارمنستان استقلال خود را اعلام کردند.

درهمین اجلاس شورای ملی آذربایجان درعین حال اعضای هیات دولت اولین حکومت جمهوری دموکراتیک موقت خود به رهبری " فتحعلی خان خویسکی " را تائید کرد.  بنا بر این درنتیجه اوضاع پس از جنگ اول جهانی و سرنگونی خاندان حاکم  تزارها در روسیه ودریک جو بسیار پیچیده جمهوری پارلمانتاری آذرباجان تاسیس  شد. این حکومت درطول عمر 23 ماه خود در زمینه سازماندهی نظام دولتی قدمهای مهمی برداشته است. در روز 26 ژوئن سال 1918  طرح تاسیس ارتش ملی را به تصویب رسانده است. در روز 27 ژوئن همین سال " زبان آذربایجانی " بعنوان زبان رسمی کشوراعلام شده است. همچنین در روز27 نوامبر همین سال پرچم فعلی سه رنگ آذربایجان تائید شده است. همزمان با آن درخصوص شهروندان آذربایجانی " قانون" به تصویب رسیده است. برای اولین باردر کشورهای شرقی به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده است.

مهمترین دستاورد سیاست خارجی جمهوری دموکراتیک آذربایجان موفقیت دربه رسیمیت شناخته شدن دوفاکتو از طرف شورای عالی ورسال درماه ژانویه سال 1920 بوده است. البته ذکر این نکته لازم است که تا اواخر سال 1919 دولت آذربایجان با بیش از 20 کشور جهان روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود.

جمهوری دموکراتیک آذربایجان دراثرتجاورنظامی روسیه سوسیالیت (شوروی ) در روز 28 آوریل سال 1920 استقلال خود را ازدست دادو دراین کشور جمهوری سوسیالیستی آذربایجان برقرار شد.

بعد ازفروپاشی شوروی سابق ودرروز 18 اکتبر سال 1991 آذربایجان دو باره استقلال خود را برپا ساخته و خود را" میراث دار " جمهوری دموکراتیک آذربایجان " اعلام کرد.

امروزه اقدامات انجام شده در دوره اول استقالیت در این کشور ودر پایه ریزی نظام دولتمداری و توسعه آن دارای اهمیت فراوانی است .

کارها و اقدامات مثمرثمرجمهوری دموکراتیک آذربایجان نمایشگر نوع و اهمیت سیاستهای اعمال شده از طرف رهبران این حکومت است.