اطلاعيهی کانون نويسندگان ايران

دربارهی محکوميت يوسف عزيزی بنیطرف

در ادامهی صدور احکام زندان برای فعالان عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سياسی، شعبهی پانزده دادگاه انقلاب اسلامی آقای يوسف عزيزی بنیطرف، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران را به پنج سال زندان محکوم کرده است. اين حکم بر اساس اتهام بیپايهی "اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور" صادر شده است. کانون نويسندگان ايران حکمِ زندان آقای عزيزی بنیطرف را محکوم میکند و خواهان الغای بیقيد و شرط اين حکم بیاساس و ناعادلانه است.

هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

22/5/87