اطلاعيهی کانون نويسندگان ايران

دربارهی درگذشت محمود درويش

محمود درويش، شاعر مقاومت فلسطين، شاعر صلح و آزادی، شاعر رنجکشانِ جهان از دنيا رفت.

محمود درويش "بامداد" شعر عرب با واژگان تابناک خويش دنيای تيرهی ستمگران را به چالش کشيد.

محمود درويش، هم چون لورکا، نرودا و البياتی شاعر دوران سازی بود که با شعر خود جهان را به همدلی با مردم ديارش فرا خواند.

کانون نويسندگان ايران درگذشت اين شاعر بزرگ به مردم فلسطين و دوستداراناش در سراسر جهان تسليت میگويد.

هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران

22/5/87