بسمه تعالی

اعتراض مجمع دانشگاهیان آذربایجانی به بازداشت ها و دستگیریهای گسترده فعالان هویت طلب آذربایجانی

از دیرباز در این سرزمین رسم بر این بوده است که صاحبان فکر و اندیشه در عزلت گرفتار آیند و هر از چندگاهی بخاطر داشتن افعال و افکاری که خوشایند حاکمان نباشد اسیر دیو زندان گردند. در این میان صاحبان فکر و اندیشه، روشنفکران، دانشگاهیان و دانشجویان آذربایجانی همواره حکایتی بس غمناک و دردناکتری نسبت به همنوعان خویش در سایر نقاط کشور داشته اند. در ماه های گذشته بویژه روزهای اخیر تعداد زیادی از فرزندان آذربایجان دستگیر و به صرف حب وطن زندانی گردیده اند. دانشجویان دانشگاه تبریز، فعالان هویت خواه شهرهای مختلف آذربایجان بویژه اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان از جمله کسانی بوده اند که طعم تلخ زندان را کشیده اند که مجمع دانشگاهیان آذربایجانی همواره وظیفه خود دانسته و می داند که مخالفت علنی و صریح خود را بااین اقدامات غیرقانونی اعلام و حمایت خویش را از فعالان هویت خواه ملی آذربایجان اعلام دارد. در این میان دستگیری افرادی مثل غلام نجفی به اتهام داشتن چند جلد نشریه دانشجویی مجوزدار آذربایجانی و حمید والایی وکیل رد صلاحیت شده، نویسنده مقالات حقوقی و علمی در خصوص حقوق اقوام و ملل، یکی از همکاران علمی مرکز تحقیقات آبتام و از مشاورین حقوقی مجمع دانشگاهیان آذربایجانی نشانگر عدم وجود درایت و سعه صدر در برخورد با فعالان اجتماعی-سیاسی و فرهنگی آذربایجان می باشد که مجمع ضمن حمایت، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها می باشد. امید است که مسئولان کشوری در این ایام بسیار حساس سیاسی با درک واقعیتهای اجتماعی و سیاسی آذربایجان از دست زدن به اعمال تحریک آمیز دوری جویند و نسبت به آزادی تمام زندانیان و فعالان سیاسی و هویت طلب آذربایجان اقدام نمایند.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی

۲/۵/۱۳۸۷