اطلاعيه " سازمان معلمان ايران " به مناسبت دستگيري " غير قانوني " تعداد زيادي از اعضاي كانون هاي صنفيمیللی حرکت سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۷: در آستانه بازگشايي مدارس و وزيدن نسيم " مهر ورزي " و " رايحه  دل نواز خدمت به اندروني ها " ! كه از بخت بد با ماه " مهر " و " مهرگان " مصادف گرديده است ! و نيز هم زمان با اجراي طرح به اصطلاح " سامان دهي نيروي انساني " وزير كه استرس هاي فراوان روحي و فشارهاي شغلي بي شماري بر معلمان تحميل نموده است و سرانجام پس از گذشت بيش از 18 ماه از اسفند فراموش نشدني سال 85 و وعده و وعيدهاي بي شمار مسئولان در مورد " قانون نظام هماهنگ پرداخت " كه هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است ! با خبر شديم تعدادي از همكاران ما در " كانون هاي صنفي معلمان " كه قرار بود در جلسه اي به منظور بزرگ داشت " روز جهاني معلم " شركت كنند امروز  توسط " پليس امنيت تهران " دستگير شدند .
البته اين مساله امر جديدي نيست و قبلا هم  در هفته معلم سال امسال  ؛ آقاي " محمد داوري " مسئول اطلاع رساني و آموزش سازمان معلمان ايران به همراه اتومبيل و نشريات سازمان توسط پليس امنيت تهران بازداشت شده و دفتر " سازمان معلمان ايران " پلمپ گرديد و تاكنون تلاش ما براي عودت نشريات و اسناد سازمان به جايي نرسيده است !
"
سازمان معلمان ايران " بازداشت و دستگيري اين معلمان عضو در " كانون هاي صنفي معلمان " را مغاير با بديهي ترين و ابتدايي ترين حقوق شهروندي و نيز اصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي داند و سريعا خواهان پاسخگويي مسئولان و آزادي آن ها مي باشد .
"
سازمان معلمان ايران " از تمامي معلمان انتظار دارد با تماس هاي خود با " پليس امنيت تهران " خواهان آزادي همكاران خويش شوند .
26
ارديبهشت 1387
سازمان معلمان ايران