عباس حکیم زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه با روزآنلاین: ما‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎ادامه‎ ‎بازداشت‎ ‎دوستانمان‎ ‎در‎ ‎تبريز‎ ‎شديدا‎ ‎اعتراض‎ ‎داريم

 اورتاگون(پنج شنبه) ۱٨ مهر ۱٣٨۷ - ۹ اکتبر ۲۰۰٨

نحوه‎ ‎برخورد‎ ‎مقامات دولتی‎ ‎ووزارت‎ ‎علوم‎ ‎درهفته‎ ‎های‎ ‎اول‎ ‎بازگشایی‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎چطور بوده‎ ‎است؟‎ ‎چه‎ ‎مشکلات‎ ‎وموانعی‎ ‎بر‎ ‎سر‎ ‎حضور‎ ‎دانشجویان‎ ‎فعال‎ ‎در عرصه‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آمده‎ ‎است؟
‎ ‎
اگر
‎ ‎چه‎ ‎از‎ ‎ابتدای سال‎ ‎تحصیلی‎ ‎جدید‎ ‎چند‎ ‎هفته‎ ‎بیشتر‎ ‎نمی‎ ‎گذرد‎ ‎ولی‎ ‎در‎ ‎همین ابتدای‎ ‎سال‎ ‎شاهد‎ ‎برخوردهای‎ ‎مختلفی‎ ‎با‎ ‎فعالین‎ ‎دانشجویی‎ ‎در دانشگاه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎بوده‎ ‎ایم. ضمن اینکه‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎مشکلات‎ ‎فعلی دانشجویان‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎برخوردهایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎پایان‎ ‎سال‎ ‎تحصیلی گذشته‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎تابستان‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎شده‎ ‎بود. در‎ ‎تابستان‎ ‎امسال همزمان‎ ‎با‎ ‎بازداشت‎ ‎های‎ ‎دانشجویی‎ ‎در‎ ‎سراسر‎ ‎کشور، در‎ ‎تبریز‎ ‎هم۶ نفر‎ ‎از‎ ‎دانشجویان‎ ‎هویت‎ ‎طلب، که‎ ‎بعضی‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎اعضای‎ ‎انجمن اسلامی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تبریز‎ ‎بودند، بازداشت‎ ‎شدند. در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎دانشجویان بازداشت‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎بقیه‎ ‎نقاط‎ ‎کشور‎ ‎اعم‎ ‎از‎ ‎تهران، مشهد، زنجان‎ ‎و به‎ ‎تدریج‎ ‎آزاد‎ ‎شدند‎ ‎اما‎ ‎دانشجویان‎ ‎دانشگاه‎ ‎تبریز‎ ‎همچنان‎ ‎در زندان‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎می‎ ‎برند. خانواده‎ ‎این۶ دانشجو‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎تابستان از‎ ‎وضعیت‎ ‎فرزندانشان‎ ‎تقریبا‎ ‎در‎ ‎بی‎ ‎خبری‎ ‎کامل‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎بردند، تا اینکه‎ ‎اخیرا‎ ‎اعلام‎ ‎شد‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎تبریز‎ ‎منتقل‎ ‎شده‎ ‎اند. ‏اخبار‎ ‎رسیده‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎خانواده‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎دوستان‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎حکایت‎ ‎از این‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎مدت‎ ‎بازداشت‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎بدرفتاری‎ ‎شده‎ ‎و این‎ ‎دانشجویان‎ ‎در‎ ‎وضعیت‎ ‎مناسبی‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎نمی‎ ‎برند. در‎ ‎پی‎ ‎همین مسئله‎ ‎هفته‎ ‎گذشته‎ ‎تجمعی‎ ‎اعتراض‎ ‎آمیز‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎تبریز‎ ‎برگزار شد‎ ‎که‎ ‎بلافاصله‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎تجمع‎ ‎یکی‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎دانشجویان‎ ‎هم بازداشت‎ ‎شد. انجمن‎ ‎اسلامی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تبریز‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎باسابقه ترین‎ ‎انجمن‎ ‎های‎ ‎دانشجویی‎ ‎بود‎ ‎اواخر‎ ‎سال‎ ‎تحصیلی‎ ‎گذشته‎ ‎به‎ ‎طور غیرقانونی‎ ‎لغو‎ ‎مجوز‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎اخیرا‎ ‎شنیده‎ ‎ایم‎ ‎که‎ ‎دانشگاه‎ ‎مقابل درب‎ ‎این‎ ‎انجمن‎ ‎دیوار‎ ‎کشیده‎ ‎است. ما‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎مسئله‎ ‎و ادامه‎ ‎بازداشت‎ ‎دوستانمان‎ ‎در‎ ‎تبریز‎ ‎شدیدا‎ ‎اعتراض‎ ‎داریم. همچنین۶ نفر‎ ‎از‎ ‎دانشجویان‎ ‎کردزبان‎ ‎هم‎ ‎مدت‎ ‎هاست‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎بازداشت‎ ‎به‎ ‎سر می‎ ‎برند‎ ‎و‎ ‎هیچ‎ ‎پاسخگویی‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. ‏

 استراتژی‎ ‎برگزیده شده‎ ‎توسط‎ ‎مقامات‎ ‎امنیتی‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎برای‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قراردادن‎ ‎فضای دانشگاهی، به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎چیست‎ ‎وچه‎ ‎اهدافی‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎می‎ ‎کند؟
‎ ‎
از
‎ ‎ابتدای‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎دولت‎ ‎نهم استراتژی‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎مشکلات، از‎ ‎جمله‎ ‎مشکلات دانشگاه‎ ‎ها، این‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎همه‎ ‎چیز‎ ‎را‎ ‎تبدیل‎ ‎به مسایل‎ ‎امنیتی‎ ‎کرده و‏‎ ‎سعی‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎با‎ ‎سرکوب‎ ‎گسترده‎ ‎منتقدین‎ ‎و معترضین، ‏مقابل‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎اعتراضی‎ ‎را‎ ‎بگیرد‎ ‎و‎ ‎همین‎ ‎قضیه‎ ‎مسایل را‎ ‎هم‎ ‎برای‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎برای‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎درگیر هستند‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎پیچیده‎ ‎و‎ ‎پرهزینه‎ ‎می‎ ‎کند. مثلا‎ ‎همین‎ ‎قضیه‎ ‎ستاره دار‎ ‎کردن‎ ‎دانشجویان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎بگیرید. جدای‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎محروم کردن‎ ‎یک‎ ‎فرد‎ ‎از‎ ‎ادامه‎ ‎تحصیل‎ ‎در‎ ‎تناقض‎ ‎آشکار‎ ‎با‎ ‎اعلامیه جهانی‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎مواد‎ ‎مختلف‎ ‎قانون‎ ‎اساسی‎ ‎است، من‎ ‎فکر‎ ‎نمی کنم‎ ‎اگر‎ ‎تمام‎ ‎این‎ ‎دانشجویان‎ ‎به‎ ‎دانشگاه‎ ‎می‎ ‎رفتند‎ ‎تا‎ ‎این اندازه‎ ‎که‎ ‎الان‎ ‎این‎ ‎قضیه‎ ‎برای‎ ‎دولت‎ ‎هزینه‎ ‎زا‎ ‎شده‎ ‎است، مسئله چندانی‎ ‎در‎ ‎بر‎ ‎می‎ ‎داشت. متاسفانه‎ ‎نوعی‎ ‎نگاه‎ ‎انتقام‎ ‎جویانه‎ ‎در بسیاری‎ ‎از‎ ‎مسئولین‎ ‎فعلی‎ ‎دیده‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎بدون‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نتیجه عمل‎ ‎خود‎ ‎صرفا‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎مجازات‎ ‎منتقدین‎ ‎هستند. آن‎ ‎ها‎ ‎تصور‎ ‎می کنند‎ ‎با‎ ‎ادامه‎ ‎این‎ ‎برخوردها‎ ‎می‎ ‎توانند‎ ‎ریشه‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎انتقادی را‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎بخشکانند‎ ‎و‎ ‎هدف‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎نیز‎ ‎همین‎ ‎است. غافل‎ ‎از اینکه‎ ‎انتقاد‎ ‎و‎ ‎اعتراض‎ ‎در‎ ‎ذات‎ ‎دانشگاه‎ ‎و‎ ‎دانشجو‎ ‎قرار‎ ‎دارد. تجربه‎ ‎چند‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎نیز‎ ‎این‎ ‎مسئله‎ ‎را‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎ها اثبات‎ ‎کرده‎ ‎باشد‎ ‎ولی‎ ‎خصلت‎ ‎عمومی‎ ‎دولتمردان‎ ‎فعلی‎ ‎درس‎ ‎نگرفتن از‎ ‎تجربیات‎ ‎گذشته‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

اینکه‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎۲۰۰‏ دانشجو‎ ‎دستگیر‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎افزایش‎ ‎بی سابقه‎ ‎ای‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎چه‎ ‎سیاستی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎چه نتیجه‎ ‎ای‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎می‎ ‎کند؟

 متاسفانه‎ ‎در‎ ‎سال گذشته‎ ‎برخوردهای‎ ‎شدیدی‎ ‎با‎ ‎دانشجویان‎ ‎صورت‎ ‎گرفت‎ ‎و‎ ‎همان‎ ‎طور‎ ‎که شما‎ ‎اشاره‎ ‎کردید‎ ‎بیش‎ ‎از۲۰۰ دانشجو‎ ‎فقط‎ ‎بازداشت‎ ‎شدند‎ ‎که‎ ‎اگر آمار‎ ‎احضارها‎ ‎به‎ ‎کمیته‎ ‎انضباطی، احکام‎ ‎محرومیت‎ ‎از‎ ‎تحصیل، برخورد با‎ ‎تشکل‎ ‎های‎ ‎دانشجویی، تعطیلی‎ ‎نشریات‎ ‎دانشجویی‎ ‎و را‎ ‎در‎ ‎کنار این‎ ‎موضوع‎ ‎قرار‎ ‎دهیم‎ ‎مشاهده‎ ‎می‎ ‎کنیم‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎هجمه‎ ‎عظیمی‎ ‎به دانشجویان‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎یکی‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎وارد‎ ‎شده‎ ‎است. بر‎ ‎اساس تحلیل‎ ‎های‎ ‎تایید‎ ‎نشده‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎سایت‎ ‎ها‎ ‎مطرح‎ ‎شده این‎ ‎حجم‎ ‎گسترده‎ ‎برخورد‎ ‎و‎ ‎بازداشت، انتقاد‎ ‎و‎ ‎اعتراض‎ ‎برخی‎ ‎از مسئولین‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎داشته‎ ‎است. به‎ ‎قول‎ ‎معروف‎ ‎آش‎ ‎آن‎ ‎قدر شور‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎صدای‎ ‎آشپز‎ ‎هم‎ ‎درآمده‎ ‎است. برخی‎ ‎نهادها‎ ‎بر‎ ‎اساس تحلیلی‎ ‎غلط‎ ‎سیاستی‎ ‎پرهزینه‎ ‎و‎ ‎پراشتباه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفته‎ ‎اند. آن‎ ‎ها‎ ‎قصد‎ ‎داشتند‎ ‎با‎ ‎برخورد‎ ‎گسترده‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎دانشجویان‎ ‎می کنند‎ ‎یک‎ ‎بار‎ ‎برای‎ ‎همیشه‎ ‎از‎ ‎شر‎ ‎جنبش‎ ‎دانشجویی‎ ‎و‎ ‎دانشجوی منتقد‎ ‎خلاص‎ ‎شوند. این‎ ‎سیاست‎ ‎اگر‎ ‎چه‎ ‎فشارهای‎ ‎زیادی‎ ‎به‎ ‎دانشجویان وارد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎بخش‎ ‎اعظمی‎ ‎از‎ ‎نیروی‎ ‎دانشجویان‎ ‎را‎ ‎متوجه‎ ‎خود ساخت‎ ‎اما‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎مطلوب‎ ‎آن‎ ‎نیروها‎ ‎نیز‎ ‎نرسید‎ ‎و‎ ‎هزینه‎ ‎های زیادی‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎روی‎ ‎دست‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎گذاشت. ‏‎ ‎

آیا‎ ‎روایاتی‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎برخی‎ ‎روزنامه‎ ‎ها مطرح‎ ‎شده‎ ‎مبنی‎ ‎براینکه‎ ‎دفترتحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎فعالیت‎ ‎سیاسی‎ ‎را‎ ‎کنار می‎ ‎گذارد‎ ‎درست‎ ‎است؟‎ ‎وفکر‎ ‎می‎ ‎کنید‎ ‎چرا‎ ‎چنین‎ ‎مباحثی‎ ‎مطرح‎ ‎می شود؟‎ ‎در واقع‎ ‎یک‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎غیر‎ ‎سیاسی‎ ‎به‎ ‎چه‎ ‎معنایی‎ ‎خواهد بود؟
‎ ‎
خیر، متاسفانه
‎ ‎تیتر‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎روزنامه ها‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎بیانیه‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت، که‎ ‎به‎ ‎مناسبت‎ ‎بازگشایی دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎صادر‎ ‎شد، موجب‎ ‎سوء‎ ‎برداشت‎ ‎های‎ ‎زیادی‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه شده‎ ‎است. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎قصد‎ ‎تعطیل‎ ‎کردن‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎سیاسی خود‎ ‎را‎ ‎ندارد. اما‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎آن‎ ‎قصد‎ ‎دارد‎ ‎توجه‎ ‎بیشتری‎ ‎به فعالیت‎ ‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎بکند. چرا‎ ‎که‎ ‎معتقدیم‎ ‎این‎ ‎حوزه ها، ‏حوزه‎ ‎های‎ ‎مهمی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تاکنون‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎غفلت‎ ‎شده‎ ‎و موجب‎ ‎محدود‎ ‎شدن‎ ‎دانشجویان‎ ‎و‎ ‎نگاهشان‎ ‎به‎ ‎چند‎ ‎بعد‎ ‎خاص‎ ‎شده است. ما‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎خود، که‎ ‎همواره‎ ‎مبتنی‎ ‎بر نگاهی‎ ‎مدنی‎ ‎به‎ ‎فضای‎ ‎سیاسی‎ ‎بوده‎ ‎است، فعالیت‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در حوزه‎ ‎های‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎نیز‎ ‎گسترده‎ ‎تر‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎خواهیم کرد. ‏‎ ‎

چه‎ ‎محورهایی‎ ‎نقاط تمرکز‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎تحصیلی‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟
‎ ‎
محورهای
‎ ‎عمده فعالیت‎ ‎و‎ ‎تمرکز‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎تحصیلی‎ ‎در‎ ‎بیانیه اول‎ ‎مهر‎ ‎آمده‎ ‎بود. برای‎ ‎ما‎ ‎مسایل‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎در‎ ‎اولویت‎ ‎نخست قرار‎ ‎دارد. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎همچنین‎ ‎حقوق‎ ‎پایمال‎ ‎شده‎ ‎دانشجویان و‎ ‎مسایل‎ ‎صنفی‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎را، ‏که‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎برخوردهای‎ ‎صورت گرفته‎ ‎بسیار‎ ‎گسترده‎ ‎هم‎ ‎شده‎ ‎است، به‎ ‎جد‎ ‎پیگیری‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. همان طور‎ ‎که‎ ‎عرض‎ ‎کردم‎ ‎نگاه‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎فضای‎ ‎سیاسی‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎حوزه فعالیت‎ ‎های‎ ‎مدنی‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎شکل‎ ‎انتقادی‎ ‎دارد. به‎ ‎بیان‎ ‎روشن‎ ‎تر دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎فعالیت‎ ‎حرفه‎ ‎ای‎ ‎سیاسی‎ ‎نخواهد‎ ‎بود‎ ‎بلکه سعی‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎نقش‎ ‎دیده‎ ‎بانی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎نحو‎ ‎احسن‎ ‎ایفا کند. فعالیت‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎فرهنگی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎نیز‎ ‎یکی‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎نقاط تمرکز‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎خواهد‎ ‎بود. ‏‎ ‎‎

 آیا‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎از‎ ‎حضور‎ ‎آقای خاتمی‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎حمایت‎ ‎می‎ ‎کند؟
‎ ‎
دفتر
تحکیم‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎جایگاه‎ ‎و‎ ‎وظیفه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎خود‎ ‎تعریف کرده‎ ‎است‎ ‎کارش‎ ‎معرفی‎ ‎کاندیدا، حمایت‎ ‎از‎ ‎کاندیداها‎ ‎و ‏نیست. معرفی کاندیدا، ارائه‎ ‎لیست‎ ‎انتخاباتی، حمایت‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎کاندیدا‎ ‎مشخصا‎ ‎وظیفه احزاب‎ ‎است. البته‎ ‎مجموعه‎ ‎ما‎ ‎مجموعه‎ ‎ای‎ ‎سیال‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎تصمیم‎ ‎گیری های‎ ‎آن‎ ‎از‎ ‎پایین‎ ‎به‎ ‎بالاست. لذا‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎نمی‎ ‎شود‎ ‎حکم کلی‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎مسایل‎ ‎داد. اما‎ ‎با‎ ‎شناختی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎دارم گمان‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎نه‎ ‎از‎ ‎آقای‎ ‎خاتمی‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎از هیچ‎ ‎فرد‎ ‎دیگری‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎آینده‎ ‎حمایت‎ ‎نخواهد‎ ‎کرد. بلکه‎ ‎سعی می‎ ‎کند‎ ‎برنامه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎ایده‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎را‎ ‎بشنود‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎بحث و‎ ‎بررسی‎ ‎به‎ ‎نقد‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎بنشیند. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎در حال‎ ‎رصد‎ ‎کردن‎ ‎فضای‎ ‎سیاسی‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎موضع‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎در خصوص‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری‎ ‎آینده‎ ‎است. مسلما‎ ‎ما‎ ‎نسبت‎ ‎به بسیاری‎ ‎از‎ ‎موارد‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ایده‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎تاکنون‎ ‎مطرح‎ ‎شده، نحوه برخورد‎ ‎احزاب‎ ‎مختلف‎ ‎با‎ ‎انتخابات‎ ‎و.. نقدهایی‎ ‎داریم‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از جمع‎ ‎بندی‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎خواهیم‎ ‎کرد. ‏

 ‎‎ ‎
آیا‎ ‎فشارهای‎ ‎وارد‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎فعالیت‎ ‎های سیاسی‎ ‎دانشجویان‎ ‎ونیز‎ ‎انجمن‎ ‎های‎ ‎دانشجویی‎ ‎باعث‎ ‎ریزش‎ ‎فعالان دانشجویی‎ ‎شده‎ ‎است؟
‎ ‎
نمی
‎ ‎توان‎ ‎ادعا‎ ‎کرد فشارهای‎ ‎گسترده‎ ‎وارد‎ ‎شده‎ ‎بر‎ ‎دانشجویان‎ ‎تاثیری‎ ‎در‎ ‎میزان‎ ‎نیرو و‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎نداشته‎ ‎است. به‎ ‎هر‎ ‎حال‎ ‎شما‎ ‎نمی‎ ‎توانید از‎ ‎یک‎ ‎فعال‎ ‎دانشجویی‎ ‎انتظار‎ ‎داشته‎ ‎باشید‎ ‎که‎ ‎مثل‎ ‎یک‎ ‎چریک عمل‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎چیزش‎ ‎بگذرد. ‏مجموعه‎ ‎های‎ ‎دانشجویی، خصوصا دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت، در‎ ‎سال‎ ‎های‎ ‎گذشته‎ ‎آماج‎ ‎حملات‎ ‎گسترده، بی‎ ‎وقفه و‎ ‎غیرقابل‎ ‎باوری‎ ‎بوده‎ ‎اند. فضای‎ ‎انقباض‎ ‎سیاسی‎ ‎حاکم‎ ‎بر‎ ‎کشور اگر‎ ‎چه‎ ‎تا‎ ‎حدی‎ ‎بعضی‎ ‎از‎ ‎فعالین‎ ‎دانشجویی‎ ‎را‎ ‎خانه‎ ‎نشین‎ ‎کرده و‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سکوت‎ ‎واداشته‎ ‎است، اما‎ ‎مسئله‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎است که‎ ‎دانشجویان‎ ‎همچنان‎ ‎بر‎ ‎سر‎ ‎آرمان‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎ایستاده‎ ‎اند‎ ‎و این‎ ‎فشارها‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎مضمحل‎ ‎نکرده‎ ‎است. فعالین‎ ‎دانشجویی‎ ‎که‎ ‎در شرایط‎ ‎فشار‎ ‎حضور‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎حفظ‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎مبارزه‎ ‎ادامه می‎ ‎دهند، اگر‎ ‎چه‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎کم‎ ‎تعدادتر‎ ‎باشند، ولی‎ ‎به‎ ‎لحاظ کیفی‎ ‎عناصری‎ ‎بسیار‎ ‎ارزشمند‎ ‎و‎ ‎توانمند‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎مقاطع‎ ‎بعدی می‎ ‎توانند‎ ‎مفید‎ ‎واقع‎ ‎شوند. فعالیت‎ ‎در‎ ‎شرایط‎ ‎فشار، در‎ ‎کنار‎ ‎تمام محدودیت‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎مشکلاتی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎دانشجویان‎ ‎داشته، تجربیات‎ ‎ارزنده ای‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎برای‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎جا‎ ‎گذاشته‎ ‎است. به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال حفظ‎ ‎استقلال‎ ‎از‎ ‎حاکمیت‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎فعالیت‎ ‎بدون‎ ‎کوچکترین‎ ‎وابستگی از‎ ‎نقاط‎ ‎برجسته‎ ‎و‎ ‎ارزشمند‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎دانشجویی‎ ‎در‎ ‎مقطع‎ ‎فعلی است. تجربه‎ ‎استقلال، تجربه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎در‎ ‎مقاطع‎ ‎آتی‎ ‎نیز بسیار‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎دانشجویان‎ ‎می‎ ‎آید.

محبوبیت‎ ‎آقای احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎دردانشگاه‎ ‎ها‎ ‎چطور‎ ‎ارزیابی‎ ‎می‎ ‎کنید؟

در
‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎سبب‎ ‎آگاهی‎ ‎دانشجویان‎ ‎و‎ ‎اساتید‎ ‎از‎ ‎وضعیت کشور‎ ‎و‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎غلط‎ ‎دولت، آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎از‎ ‎محبوبیت چندانی‎ ‎برخوردار‎ ‎نیست. همین‎ ‎مسئله‎ ‎هم‎ ‎سبب‎ ‎شده‎ ‎تا‎ ‎مثلا‎ ‎جلوی انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎انجمن‎ ‎های‎ ‎اسلامی‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها گرفته‎ ‎شود. چرا‎ ‎که‎ ‎برگزاری‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎یک‎ ‎تشکل‎ ‎دانشجویی‎ ‎به معنای‎ ‎رفراندومی‎ ‎کوچک‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎یک‎ ‎دانشگاه‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎چون‎ ‎همواره در‎ ‎این‎ ‎انتخابات‎ ‎دانشجویان‎ ‎منتقد‎ ‎برگزیده‎ ‎می‎ ‎شوند‎ ‎دولت‎ ‎به شدت‎ ‎جلوی‎ ‎آن‎ ‎ایستاده‎ ‎و‎ ‎بهانه‎ ‎های‎ ‎واهی‎ ‎مختلفی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎این خصوص‎ ‎مطرح‎ ‎می‎ ‎کند. یا‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎ابتدایی‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎بر‎ ‎سر کار‎ ‎آمد‎ ‎انتخاب‎ ‎رئیس‎ ‎دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎اساتید‎ ‎عضو‎ ‎هیات علمی‎ ‎متوقف‎ ‎شد. در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎وزارت‎ ‎علوم‎ ‎برای‎ ‎انتصاب‎ ‎روسای دانشگاه‎ ‎ها‎ ‎حتی‎ ‎از‎ ‎اساتید‎ ‎نظرخواهی‎ ‎هم‎ ‎نمی‎ ‎کند. ‏‎ ‎‎

 فکر‎ ‎می‎ ‎کنید با‎ ‎نزدیک‎ ‎شدن‎ ‎به‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎فعالین دانشجویی‎ ‎افزایش‎ ‎یابد‎ ‎یا‎ ‎کاهش‎ ‎؟‎ ‎چرا؟‎ ‎وچه‎ ‎شواهدی‎ ‎وجود‎ ‎دارد؟
‎ ‎
اصولا
‎ ‎در‎ ‎مقاطع‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎انتخابات، طبق‎ ‎سیاستی‎ ‎که همواره‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎حاکمیت‎ ‎دنبال‎ ‎شده، سعی‎ ‎شده‎ ‎از‎ ‎شدت‎ ‎فشارهای حاکمیت‎ ‎بر‎ ‎جامعه‎ ‎کاسته‎ ‎شود. اقتدارگرایان‎ ‎سعی‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎برای‎ ‎کم کردن‎ ‎از‎ ‎دامنه‎ ‎نارضایتی‎ ‎مردم، بخشی‎ ‎از‎ ‎فشارها‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎آستانه انتخابات‎ ‎کاهش‎ ‎دهند. مثلا‎ ‎فعالین‎ ‎زن‎ ‎در۲۲ خرداد۸۴ توانستند‎ ‎به راحتی‎ ‎تجمعی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎شهر‎ ‎ساماندهی‎ ‎کنند. ‏اما‎ ‎با‎ ‎همین‎ ‎تجمع در۲۲ خرداد۸۵ به‎ ‎شدیدترین‎ ‎شکل‎ ‎ممکن‎ ‎برخورد‎ ‎شد. اما‎ ‎نکته‎ ‎ای که‎ ‎نباید‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎دور‎ ‎داشت‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حرکات‎ ‎دولت‎ ‎فعلی‎ ‎در بسیاری‎ ‎از‎ ‎مقاطع‎ ‎باری‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎جهت‎ ‎و‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎ناپذیر‎ ‎بوده است. مثلا‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎انتخابات‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎که‎ ‎همین‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎پیش برگزار‎ ‎شد‎ ‎فضا‎ ‎آن‎ ‎چنان‎ ‎باز‎ ‎نشد. در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎نیز‎ ‎هنوز نشانه‎ ‎هایی‎ ‎از‎ ‎باز‎ ‎شدن‎ ‎فضا‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری دیده‎ ‎نمی‎ ‎شود. حتی‎ ‎در‎ ‎تابستان‎ ‎این‎ ‎برخوردها‎ ‎شدتی‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎پیش نیز‎ ‎یافت. باید‎ ‎پیش‎ ‎رفت‎ ‎و‎ ‎دید‎ ‎که‎ ‎فضا‎ ‎در‎ ‎آینده‎ ‎چگونه‎ ‎خواهد شد. ‏‎ ‎‎ ‎

 تاثیر‎ ‎افزایش فشار‎ ‎بردانشجویان‎ ‎روی‎ ‎انتخابات‎ ‎و‎ ‎آرای‎ ‎محافظه‎ ‎کاران‎ ‎چگونه‎ ‎است؟
‎ ‎مسلما‎ ‎انتقادات‎ ‎و‎ ‎اعتراضات‎ ‎دانشجویان‎ ‎گسترده‎ ‎تر‎ ‎خواهد شد. البته‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎من‎ ‎اعتراضات‎ ‎دانشجویان، هر‎ ‎چه‎ ‎قدر‎ ‎هم‎ ‎که گسترده‎ ‎باشد، بر‎ ‎روی‎ ‎آرای‎ ‎سنتی‎ ‎محافظه‎ ‎کاران‎ ‎تاثیر‎ ‎چندانی نخواهد‎ ‎داشت. اما‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎جلوی‎ ‎عوامفریبی‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎بگیرد. ‏ ‎‎ ‎

نحوه‎ ‎رابطه‎ ‎خود با‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎اصلاح‎ ‎طلب‎ ‎و‎ ‎محافظه‎ ‎کاررا‎ ‎چگونه‎ ‎ارزیابی می‎ ‎کنید؟
‎ ‎
در
‎ ‎خصوص‎ ‎تعامل‎ ‎دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎با‎ ‎احزاب‎ ‎و جریانات‎ ‎سیاسی‎ ‎ما‎ ‎می‎ ‎توانیم‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎جریانات‎ ‎سیاسی‎ ‎را‎ ‎به سه‎ ‎سطح‎ ‎مختلف‎ ‎تقسیم‎ ‎کنیم. گروه‎ ‎اول‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎جریاناتی‎ ‎هستند که‎ ‎به‎ ‎دموکراسی‎ ‎خواهی‎ ‎و‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎دیگر‎ ‎احزاب‎ ‎اعتقاد دارند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎نیز‎ ‎این‎ ‎مسئله‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎اند. این‎ ‎گروه بیشتر‎ ‎به‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎جریانات‎ ‎تحول‎ ‎خواه‎ ‎موسوم‎ ‎هستند. دفتر‎ ‎تحکیم ضمن‎ ‎آنکه، طبق‎ ‎وظیفه‎ ‎دیده‎ ‎بانی‎ ‎جامعه‎ ‎مدنی‎ ‎خود، برنامه‎ ‎ها‎ ‎و حرکات‎ ‎این‎ ‎احزاب‎ ‎را‎ ‎نقد‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎رابطه‎ ‎نزدیک تری‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎در‎ ‎پروژه‎ ‎های‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎و‎ ‎مدنی‎ ‎وارد فعالیت‎ ‎مشترک‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎شود. گروه‎ ‎دوم‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎جریاناتی‎ ‎هستند که‎ ‎اگر‎ ‎چه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎پایبند‎ ‎به‎ ‎اصول‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎دموکراسی‎ ‎می دانند‎ ‎اما‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎اصول‎ ‎قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎هایی‎ ‎می‎ ‎گذارند‎ ‎و‎ ‎در عمل‎ ‎گاه‎ ‎به‎ ‎دلایلی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎اصول‎ ‎فاصله‎ ‎گرفته‎ ‎اند. احزاب‎ ‎اصلاح طلب‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎جای‎ ‎می‎ ‎گیرند. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎ضمن‎ ‎نگاهی انتقادی‎ ‎به‎ ‎برنامه‎ ‎این‎ ‎احزاب، عملکرد‎ ‎غلط‎ ‎گذشته‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎نیز همواره‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎یادآوری‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎خواستار‎ ‎اصلاح‎ ‎این‎ ‎رفتارها و‎ ‎پایبندی‎ ‎بیشتر‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎دموکراسی، رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎شهروندان‎ ‎و.. است. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎وحدت‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎برنامه‎ ‎های‎ ‎احزاب‎ ‎اصلاح‎ ‎طلب شرکت‎ ‎می‎ ‎کند، با‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎وارد‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎گوی‎ ‎انتقادی‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و از‎ ‎ایشان‎ ‎برنامه‎ ‎ای‎ ‎مشخص‎ ‎جهت‎ ‎حل‎ ‎مشکلات‎ ‎کشور‎ ‎می‎ ‎خواهد. در سطح‎ ‎سوم‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎محافظه‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گیرند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎جد‎ ‎با دموکراسی‎ ‎و‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎مشکل‎ ‎دارند. دفتر‎ ‎تحکیم‎ ‎رابطه‎ ‎چندانی‎ ‎با این‎ ‎گروه‎ ‎ها‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎همواره‎ ‎عملکرد‎ ‎و‎ ‎مواضع‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎به چالش‎ ‎کشیده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎برنامه‎ ‎هایی‎ ‎که، در‎ ‎تضاد‎ ‎با‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و منافع‎ ‎ملی‎ ‎است، و‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎مطرح‎ ‎یا‎ ‎اجرا‎ ‎می‎ ‎شود انتقاد‎ ‎کرده‎ ‎است. ‏