بيانيه دانشجويان ترك دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 در محكوميت دستگيري و شكنجه دانشجويان ، ژورناليست ها و فعالان حقوق بشر و هويت طلبان آذربايجانآذربایجان اؤیرنجی حرکاتی(همدان):

بنام حق و بنام آزادي

تاريخ يكصد ساله ايران پر از فراز و نشيب هايي است كه روايت گر رويدادهاي فراوان تلخ و شيريني از حركت هاي حق طلبانه وآزادي خواهانه معاصر در جهت بر چيدن بساط آلوده استعمار و استثمار استبداد است.

وقوع حركت هاي آزادي خواهانه مدرن با سر آغاز انقلاب مشروطيت در 102سال پيش به پيشقراولي گردان آزادي تبريز، اين شهرمهد انقلاب و سنگر مبارزه ، آذربايجان جنوبي را همواره به عنوان خط مقدم مقاومت در برابر زور وسر نيزه مطرح ساخته است .

در جاي جاي اين شهر هيكل ها وتنديس هايي است كه هنوز سلاح بر دوش دارند وانگار غريو آزادي را غرش مي كنند وظالم را به مبارزه مي طلبند. شهري كه ارك آن وديوارهاي قديمي آن هنوز نشانه هاي مجاهدين و رد توپ ها و گلوله هاي استبداد و استثمار داخل وخارج را به آغوش خود دارد.

هنوز برجاست يادها ويادمان هاي فداييان 1324 وهنوز صداي اعتراض 1358 ملت آذربايجان در گوش ها طنين انداز است. آري دوستان امروز حقيقتي بنام حق طلبان و حقي بنام حقيقت طلبان تكيه داده بر تجربه و تلاشي به ديرينه يك قرن به مانند خورشيدي فروزان بر تارك تاريخي رخ مي تاباند كه خود گوياي شرف و مردانگي آزادگان ، آزادانديشان وآزادمنشان اين سرزمين مقدس است و چه كورند كسان و كساني كه نمي بينند.

در طول مدت 3ماه گذشته دستگيري هاي دسته جمعي و متعدد نزديك به 50 نفر از دانشجويان، فعالان حقوق بشر، ژورناليست ها و فعالان مدني هويت طلب آذربايجان در شهرهاي تبريز، تهران، قم، اردبيل، خوي و... تلاش مذبو حانه ، فراقانوني و كاملا ناقض تمامي حقوق بشري و حقوق اجتماعي ملت آذربايجان جنوبي است در جهت سركوب حق و حقيقتي بنام هويت طلبي.

حقي كه جزء ابتداي ترين حقوق انسانهاست ودر تمام كنوانسيون هاي بين المللي و در اصول 15و19 قانون اساسي كشور ايران پيش بيني شده است. حقي كه خواستن آن گناهي مي شود كه جزاي آن بازداشت و انفرادي هاي چندين ماهه و توام با با بدترين شكنجه هاي جسمي وروحي ومحروميت از حق تحصيل را سبب مي شود. اظهار تاسف كمتريني است براي آناني كه دم از عدالت مي زنند و به همين راحتي عدالت را زير پا گذاشته ومفهوم وسيع عدالت را ، نه در عدالت زباني و نه در عدالت قومي و بسياري موارد ديگر، بلكه عدالت را آنچنان تنزل مي دهندش كه خود مصداق بي عدالتي قرار مي گيرند.

ما دانشجويان دانشگاه بو علي سينا ضمن محكوميت دستگيريهاي اخير دانشجويان، فعالان مدني و حقوق بشر آذربايجان خواستار آزادي هر چه زودتر آنان و زندانيان عقيده ماهها و سالهاي گذشته آذربايجان و خواستار تامين هر چه زودتر حقوق زباني، فرهنگي و اجتماعي- سياسي ملت آذربايجان هستيم.

دانشجويان ترك دانشگاه بو علي سيناي همدان

23/7/87
گله جك بيزيمدير