جـنـگ روانـى بر عليه حركت ملى آذربايجان و راه مقابله با آن

٢٥ آبان ١٣٨٧ - ١٥ نوامبر ٢٠٠٨

http://www.oyrenci.com/

 جـنـگ روانـى كـه در كنار جنگ هاى نظامى بويژه در دوران جديد كاربرد وسيعى يافته است، ريـشـه در اعـمـاق حـيـات انـسـانـى دارد. ايـن پـديـده مـبـتـنـى بـر ايـن سـؤ ال اسـت كـه " آيـا مـى تـوان ذهـن و عواطف انـسـان را در جـهـتـى خـلاف خـواسـت و اراده او كـنـتـرل كـرد؟" جنگ رواني  جنگي است كه عليه فكر، عقيده، شجاعت، اطمينان و ميل به مبارزه عمل مي‌كند و دارای دو بعد دفاعي و هجومي است. برای اینکار از حربه های  تبلیغاتی و اقدامات سمبلیک همانند ترورشخصیت و شخصیت کشی و یا شخصیت سازی و حجمه های تبلیغاتی  نهایت استفاده صورت میگیرد. این جنگ هم بصورت مخفی و هم بصورت آشکار صورت میگیرد و هرگاه امكان برقرارى ارتباط عاطفى و روانی با مخاطب را داشته باشد مى تواند به اعماق وجود او نفوذ كند.

 در این نوشته سعی در شناساندن دقیق این شیوه از جنگ نبوده بلکه در پی شناساندن یکی از مهمترین نتایج جـنـگ روانـی بر علیه حرکت ملی و ملت تورك آذربایجان یعنی القای ناامیدی هستیم. در سطور بعدی سعی خواهیم داشت کارکردها و مکانیزم عمل این پدیده پیچیده ونحوه مقابله با آنرا در حد وسع این یادداشت تشریح نماییم.

القای ناامیدی یکی از روشهای مورد استفاده برای جلوگیری از گسترش جنبشها و پیشرفت نیرهای طرف مقابل بوده و در دو سطح به اجراء گذاشته میشود. در این شیوه هم مردم عادی بعنوان مخاطبین جنبش که نقش فعالین بالقوه را دارند و هم فعالین جنبش به عنوان گروه هدف مورد حمله قرار می گیرند. از نظر حاکمیت  بهترین حالت برای جلوگیری از بسط جریانهای فکری و جنبشها، جلوگیری از بوجود آمدن آن است و در صورت ایجاد آنها، عقیم کردن جنبشها و جریانهای فکری ویا انحراف آنها مد نظر خواهد بود.یکی ازروشها به منظور عقیم کردن جنبشها، دلسرد نمودن فعالین به عنوان مولدین نیرو از کسب موفقیت و پیشرفت جنبش و نیز ناامیدی مردم از آینده جنبش می باشد.روشن است که روش و ابزار مورد استفاده برای تحت تاثیر قرار دادن دو گروه هدف یکسان نیست. برای مثال جنگ رسانه ای و تبلیغات برای ناامیدی مردم عادی بیشتر مورد استفاده بوده و از شیوه نفوذ و انحراف فکری برای فعالین جنبش بیشتربهره گرفته میشود.

تبلیغات
از ريشه لاتين مفهوم پروپاگين* تبليغات گرفته شده و از نظر لغوي به معنايپخش كردن، منتشر ساختن و شناساندن چیزی است.در تبليغات سعي بر اين است كه يك عقيده و يك كردار به طور منظم و جهت داربه مخاطب قبولانده شود. از این روش برای تبلیغ تفکر حکومت به عنوان حقیقت و تنها راه صلاح و نجات مردم استفاده میگردد. همچنین خبرهای هولناک و نگران کننده از سرنوشت اشخاص، گروهها و ملت هایی که بر خلاف ایده های مورد تبلیغ حاکمیت حرکت کرده اند بصورت مداوم منتشر می گردد. برای مثال ممکن است بیننده با تماشای برنامه های شبکه های جمهوری اسلامی ایران چنین تصور کند که ایران بهشت برین است و مردم آمریکا و اروپا در بدبختی مطلق به سر می برند و همگی منتظر حکومت اسلامی ولایی هستند. تکرار محتوا و تنوع در اشکال اخبار و برنامه ها می تواند یاس و ناامیدی از بهبود وضع موجود را بین توده مردم گسترش دهد. مردم ایران هر روزه در قالب های مختلف اخبار و فریب های رادیو و تلویزیون ایران در مورد پوچ بودن و دروغین بودن ایده های حقوق بشر و دمکراتیک را دریافت می کنند ؛ به عبارتی همه روزه دروغین بودن شعارهای حقوق بشر و بی ثمر بودن تفکرات دموکراتیک به مردم القا می شود. 

بایکوت و سانسور
این تنها تبلیغ خود، دروغ پراکنی و برجسته کردن نقاط ضعف گروه های رقیب و دشمن نیست که بر ناامیدی دامن می زند، بلکه سانسور دستاوردهای حکومت ها و اندیشه های رقیب ویا مخالفان نیز به همان اندازه اهمیت دارد. بخصوص در بین فعالین جنبش سانسور و بی تفاوتی عمدی رسانه های حکومتی می تواند این تفکر را گسترش دهد که اقدامات و فعالیتهای آنها هیچ تاثیری نداشته و جریان غالب بی هیچ اعتنایی و اقتدار کامل راه خود را ادامه می دهد. 

احساس شکست مکرر و القاء روانی
در شرايطى كه فرد مصمّم به تـحـقـق شـرايط مطلوب و مورد پسند خويش است اگر موفق به تامين مطلوب خويش نگردد و با شـكـسـت مواجه شود و اين شكست و يا عدم موفقيت چند بار تكرار شود و به تجربه دريابد كه عـلى رغم تمايل باطنى اش قادر به دستيابى به هدف خويش نيست، حالت اضطراب و بحران روانـى در فـرد پديد مى آيد؛ اين حالت بسيار پيچيده و در ابتدا همراه با ناباورى مى باشد؛ اما به مرور زمان، ناباورى جاى خود را به باور ناتوانى و به عبارتى ياس مى دهد. ياس مـرحـله اى وخـيـم تـر از حـالت بـحـرانـى را بـاعـث مـى شـود و اضـطـراب روانـى را ثـبـات مى بخشد.
در القـاى يـاس و نـاامـيدى با ارائه تصويرى از موقعيت فرد يا جامعه از تلاش ها و فعاليتهـايـش سعى مى شود تا فرد و جامعه در جريان حركت به سوى هدف خود و آرمان هايش در مقاطع گوناگون و به طور مكرر و پيوسته احساس شكست نموده و معتقد به ناتوانى گردد.

بـراى كـشیـدن افـراد جامعه بـه سـوى يـاس و نـاامـيـدى قبل از هر چيز بايد مردم آن كشور را نسبت به مساله اى خسته و بيزار كرد و با تكرار محروميت هـا، خـرابـى هـا، شـكـسـت در مبارزه، خـونـريـزى و... و بـا اسـتـفـاده از عـوامـل اقـتـصـادى ، سـيـاسى و روانى حالت سرخوردگى را در آنان به وجود آورد. سپس با در نـظـر گـرفـتـن زمـان مـنـاسـب سـرخـوردگـى را بـه نـاامـيـدى مـبـدل كـرد. برای مثال ممانعت از اجرای تجمع سالیانه در قلعه بابک، سالروز مشروطه در تبریز، مراسم شهادت ستارخان در تهران و...ممکن است احساس بی نتیجه بودن فعالیت ها را در بین برخی از فعالین اشاعه دهد ویا بر اثر تبلیغات سو و گسترده از سوی حاکمیت بعد از قیام خرداد ویا هر تظاهرات خیابانی اعتقاد برخی از مردم عادی و فعالین دیگر به تزلزل ناپذیری حکومت و بی فایده بودن جنبش های مردمی سوق داده شود. 

چه باید کرد؟

- عدم  تبلیغ اهداف غیر قابل دسترس در بین مردم . اهداف خیالی و توهم زا هرچند در اولین مرحله هیجان انگیز است اما به مرور زمان و با مقایسه آنچه که هست و آنچه که باید باشد همه از رسیدن به آن ناامید خواهند شد.
- بسط و گسترش فرهنگ مبارزه بلند مدت و پیمودن راهی طولانی و همیشگی برای سعادت و آزادی ملت آذربایجان .
-  باید بدانیم راهی که پیش روی ماست بسیار سخت است و بیاموزیم اراده ای بزرگ به اندازه هدف خود داشته باشیم.
- واقع گرا بودن و پرهیز از خیالبافی . در هیچ برهه ای از تاریخ و در هیچ نقطه ای از جهان بهشت های موعود با خیالبافی شکل نگرفته اند. همیشه به خاطر داشته باشیم که انسان هایی که در اوهام و خیالات زندگی می کنند با سرعت و شدت بیشتری ناامید می شوند.
-تعریف و تدوین اهداف کوتاه مدت در کنار تبلیغ اهداف بلند مدت و منطقی. رسیدن به اهداف مرحله ای و موفقیت در این اهداف  امید و روحیه مبارزه را تقویت نموده و در صورت عدم موفقیت فرصت تکرار و اصلاح اشتباهات را به ما خواهد داد.
- فعالین می بایست از روش های جنگ روانی اطلاع داشته باشند تا اولا خود مغلوب آن نشوند، در ثانی بتوانند به موقع آنرا خنثی نمایند و در صورت امکان خود از آن بر علیه دشمن بهره گیرند.
- باید تمامی فعالین خصوصا فعالین خارج از ایران درصدد استفاده حداکثر از امکانات رسانه ای مانند مطبوعات، رادیو، شبکه های تلوزیونی و اینترنت باشند.
- بطور حتم یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر امیدواری مردم و جامعه از یک جنبش و تاثیرپذیری جامعه از آن، میزان همسویی و اتفاق نظر فعالین جنبش با سلیقه های مختلف است.
- با توجه به  پر فراز و نشیب راه مبارزه و امکان رویارویی با روزهای بسیار درخشان و امیدبخش ویا روزهای سخت طولانی ، باید نه در روزهای سرشار از فتح و پیروزی سختی راه پیش رویمان را فراموش کنیم و نه در روزهای سرد و سهمگین امید به پیروزی را از دست دهیم و به خاطر بسپاریم اگر رهایی ملتها راهی سهل و آسان بود هرگز از بین هزاران ملت و قومیت تنها تعداد معدودی به آن دست نمی یافتند.

 در روزهای ناامیدی و ناکامی با داشتن روحیه شروع دوباره راه ها و مشکلات را به مبارزه بطلبیم. ما می بایست شخصیت هایی به بزرگی و عظمت راهمان داشته باشیم. انسان های بزرگ در روزهای سخت شناخته می شوند. وقتی عده ای ناامیدند؛ عده ای شجاعت خود را از دست داده اند و بقیه در اوهام خود زندگی می کنند، تنها انسان های جسور، متفکر و واقع بین خواهند توانست ملت مان را از گذرگاههای سخت تاریخ عبور دهند.
*
propagane

 گله جك بيزيمدير