بیانیه جنبش دانشجوئی آذربایجان به مناسبت ١٩ ارديبهشت روز دانشجوی آذربایجان

يئيگون (جمعه) ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨٨ - ٨ می ۲۰۰۹

www.oyrenci.com

19 ارديبهشت سالروز عصيان بر حق دانشجويان ترك از جمله بر عليه طرح اهانت آميز و غير انسانى صدا و سيماى جمهورى اسلامى است. در طى اين روز در سال هفتاد و چهار، دانشجويان دانشگاه تبريز بر عليه اقدامات سخيفانه مقامات به پا خاسته و برگ زرينى در تاريخ مبارزات دانشجويى آذربايجان ورق زدند. شعار هاى "آذربایجان وار اولسون" و "اولوم اولسون آپارتایدا" در آن روز در صحن دانشگاه تبريز طنين انداخت و مسئولان را به عقب نشينى در برابر خواسته هاى بر حق دانشجويان واداشت كه از آن جمله مى توان پاسخگویی عبدالعلی زاده استاندار وقت آذربایجان در تالار وحدت دانشگاه تبريز را يادآور شد.  البته این اعتراضات آن زمان نه فقط در دانشگاه تبریز بلکه در اکثر دانشگاههای کشور من جمله دانشگاههای تهران و ارومیه نیز به چشم می خورد. اگرچه اعتراضات در دانشگاه تبریز و بدنبال آن در دانشگاه ارومیه بصورت تجمعات ضد تبعیض نژادی و همراه با سرکوب گسترده پلیس تحت امر نژادپرستان بود اما دانشجویان آذربایجانی سایر دانشگاهها نیز با انتشار بیانیه هایی ضمن اعلام حمایت از اقدام جسورانه دانشجویان تورک دانشگاههای تبریز و اورمیه  بصورت جدی مطالبات ملی خود را در سطح وسیعی مطرح و با پیوستن به کاروان جنبش دانشجوئی آذربایجان صفحه جدیدی در راه مبارزه ضد تبعیض نژادی و زبانی گشودند.

 

از آن پس اين روز به درستى به پاس شكستن سكوت سلطه استبداد و تبعيض، به خاطر پشتيبانى و همدلى بى مانند دانشجويان از مطالبات انسانى و دمكراتيك حرکت ملی آذربایجان روز دانشجوى آذربایجان "آذربايجان اويرنجي گونو" نام گرفت. اين روز، حوادث و نتايج آن نشان داد كه جنبش دانشجويى آذربایجان ريشه در بطن جامعه خود دارد و ماهيتا جزئى جدايى ناپذير از ملت تورك زبان خويش است. چنين خيزش تحسين آميز در دانشگاه ها و تفاوت مسائل جامعه و ملت آذربایجان با ديگر نقاط در ايران ضرورت تاكيد بر نقش مستقل جنبش دانشجويى آذربایجان را گريز ناپذير مى سازد. ماهيت متفاوت اجتماعى و فرهنگى در آذربايجان، پس زمينه كاملا تبعيض آميز در مورد زبان، فرهنگ، تاريخ و بودگى در اين سرزمين در طول هشتاد و اندى  سال اخير به درستى بر ماهيت مستقل جنبش دانشجويى در آذربایجان صحه مى گذارد.

 

جنبش مستقل دانشجويى در آذربایجان نه بر عليه ساير حركات دانشجويى در ديگر مناطق و نه به معنى تضعيف آنهاست. اين جنبش زمينه اجتماعى متفاوتى دارد و نتيجه طبيعى و منطقى چنين تفاوت هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، تاريخى و فرهنگى است. جنبش دانشجويى آذربایجان راه خود را در كنار ديگر جنبش ها به پيش مى برد و آگاه است كه نياز ها و خواسته ها در آذربایجان يكسان با ديگر مناطق در ايران نيستند.

 

در جوامع استبدادى هر حركتى رنگ سياسى دارد و هر تلاش جمعى به عنوان تهديدى براى قدرتمداران محسوب مى شود. تلاش هاى دانشجويى در آذربايجان كه تحت  فشار و تبعيض دوگانه قرار دارند جداى از اين خصوصيت نيستند. جنبش دانشجويى در آذربايجان نمى تواند سياسى نباشد. امااين واقعيت نبايد خود به خود به معنى وابستگى به احزاب و سازمان هاى سياسى باشد. جنبش هاى دانشجويى زمانى مى توانند موفق عمل كنند و ديناميك بالاى خود را شكوفا سازند هر آن گاه كه فاصله خود را با احزاب سياسى حفظ كنند در غير اينصورت تبديل به شاخه دانشجويى احزاب مى شوند. اين سخن هيچ گاه به معنى طرد تشكل و تحزب نيست چرا كه وجود جنبش دانشجويى خود دليل محكمى بر پذيرش اصل تشكل در مبارزات اجتماعى و مدنى است. وابستگى به احزاب سياسى خود بخود جدايى و تفرق را در پى خواهد داشت.

 

در سال هاى اخير دولت جمهورى اسلامى فشارها و تضييقات فراوانى در حق بسيارى از دانشجويان آذربایجانى روا داشته است. دانشجويان بسيارى در زندانها به سر بر برده، ستاره دارشده و از حق تحصيل كه حق مسلم و قانونى هر انسان در هر كجاى كره زمين است محروم شده اند. اين فشارهاى غير انسانى كه تنها و تنها در خدمت استبداد يكه تاز حكومتى قرار دارند نه تنها خللى در انگيزه دانشجويان وارد نساخته بلكه آنها را مصمم تر ساخته است. آذربايجان و جنبش دانشجويى آن در حال گذار به يك مرحله نوين از هستى خويش است. آزادى، دمكراسى و پلوراليسم مشخصه هاى عينى اين مرحله بوده و نويد بخش آينده اى بس روشن و پر اميد هستند. گرچه در حال حاضر خفقان شدیدی بر جنبش دانشجویی آذربایجان حاکم است، ولی فعالیتهای دانشجویان در قالب های متعدد در دانشگاههای مختلف کشور نشاندهنده پویایی این خیزش است که بهیچ عنوان قابل برگشت نبوده و نخواهد بود.

 

این جنبش حرکتی مستقل و برخاسته از آذربايجان بوده و ريشه در بطن اين جامعه دارد که مى تواند بنا به ضرورت ها، با ديگر حركات دانشجويى در مناطق ديگر ايران به طور مقطعى در جهت پيشبرد اهداف خود همكارى كند اما مولفه اصلى اين همكارى حق كاملا مساوى طرفين است. دانشجويان آذربايجان دست رد به سينه هر ايده اى مى زنند كه بخواهد با پيش كشيدن مبارزه سراسرى نقش هدايت كننده را بر عهده گيرد. استقلال تشكيلاتى و تصميم گيرى مهمترين خواسته جنبش دانشجويى آذربایجان است و اين مهم را به هيچ عنوان مورد مذاكره قرار نخواهد داد.

 

دراین روزها با توجه به انتخابات ریاست جمهوری دانشجویان تورک می توانند فضای مناسبی جهت بیان خواسته های خویش بوجود آورند که نقش تعیین کننده ای در وضعیت فعلی حرکت ملی آذربایجان می تواند داشته باشد. استفاده حداکثری از اتمسفر انتخابات و فضاهای ایجاد شده از سوی کاندیداها تاکتیک مناسبی جهت به چالش کشاندن استبداد حاکم است که چنین موقعیت هایی کمتر می تواند ظهور پیدا کند. جنبش دانشجویی آذربایجان بعنوان یک حرکت پویا از این موقعیت ها می بایست به نحو احسن استفاده لازم را برده و در مسیر آگاهی سازی هرچه بیشتر ملت و روشن تر کردن ابعاد مختلف سیاستهای انحرافی و حذفی حکومت تلاش چشمگیری داشته باشند. در این راستا جنبش دانشجوئی آذربایجان ضمن حفظ استقلال در مواضع خویش از هر حرکتی که منجر به گسترش اتحاد در بین صفوف فعالین حرکت ملی آذربایجان برای اتخاذ استراتژی واحد انتخاباتی باشد پشتیبانی می نماید و معتقد است آنهائیکه بهر عنوان علاقمند به این برابری و وحدت نیستند و با مانع تراشیهای غیراخلاقی مسیر اتحاد دمکراتیک را سد می کنند در خدمت منافع ملی آذربایجان نمی باشند. دراین بین امید است آن دسته از فعالین ملی که با حسن نیت بانی وحدت و همکاریهایی از این دست می باشند با احساس مسئولیت بیشتر عمل نموده و با اطلاع رسانی شفاف و گذر از خودسانسوریهای امنیتی تجربه گرانسنگی در زمینه اتخاذ مواضع واحد در مسیر مبارزه ضد تبعیض نژادی بیافرینند. حرکت شورائی بدون اطلاع رسانی کافی و با سنگر گرفتن پشت حصارهای امنیتی نتیجه لازم و کافی را در دست یافتن بر اهداف خویش نخواهد داشت. شورائی که اساسا متشکل از فعالین شناخته شده بوده و اسامی آنها نیز بر اکثرفعالان و به تبع آن علاقمندان به مسائل سیاسی و امنیتی شناخته شده است، نیازی به خود سانسور ندارد.

 

"جنبش دانشجويى آذربایجان " اين روز را به تمام دانشجويان بويژه دانشجويان تورك تبريك گفته، اميد آن دارد تا دانشجويان با مبارزات مسالمت آميز و مدنى، سهم خود را در به ثمر رساندن جامعه اى آزاد و دمكراتيك به انجام رسانند.

اويرنجي

 گله جک بیزیمدیر