محمد آزادگر

حرکت ملی آذربایجان باید هوشیار باشد!

 

اخیرا درسایت های انترنتی و یو توب لطیفه گویی سید محمد خاتمی ویک آخوند دیگر علیه ترکها (وگیلک ها) وتحقیر آنها انتشار یافته وعکس العمل ها یی نیز درمیان فعالان حرکت ملی آذربایجان بدنبال داشته است! همزمان در ارومیه نیز پوسترهای پخش شده است که مهدی کروبی ومسعود بارزانی را درکنار هم نشان میدهد! با پخش این پوسترگویا در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در اورومیه شکاف افتاده است وبعضی ها استعفا داده اند!

ماهیت ارتجاعی وراسیستی اصلاح طلبان حکومتی برای مردم آذربایجان ودیگر ملل تحت ستم روشن است. اصلاح طلبان نیز بمانند اصول گرایان دشمن ملیت ها وقومیت های غیر فارس زبان هستنند. دولت خاتمی در رابطه با ملل تحت ستم نیز موضع تبعیض گرایانه داشت و مدافع ادامه امتیازات فارسها بر غیر فارس ها بود. دغدغه اصلی هر دوجناح اصلاح طلب واصول گرا (اینها خودشان را چنین مینامند) اساسا حفظ نظام است. تنها اختلاف اصول گرایان واصلاح طلبان در تاکتیک های متفاوت در تحمیق مردم وطولانی تر کردن حیات حکومت اسلامی است!

خاتمی وموسوی هر دو از ابواب جمعی حکومت اسلامی هستنند وهر دو از اعضای دایم مجمع تشخیص مصلحت نظام و، از معماران جمهوری اسلامی اند. همین آقایان اصلاح طلب زیر پای مصوبه مجمع دررابطه با مسئله .قومیت ها که در واقع سیاست کلی جمهوری اسلامی رادررابطه با ملل ساکن ایران بنمایش میگذارد، امضا گذاشته اند . مصوبه ای که به ناسیونالیسم افراطی ایرانی و شوونیسم ملت فارس چاشنی اسلامی ولایت فقیه یی وارد کرده و خواسته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حول محورهای اسلام، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، زبان و خط فارسی در چارچوب اصل پانزده قانون اساسی و تمامیت ارضی کشور (مصوبه مجمع) دولت ملت اسلامی درست کند. پس تحقیر ترکها ودیگر ملل ساکن ایران از دیدگاهای نژاد پراستانه آنها سرچشمه میگیرد و تازگی ندارد.

آقای خاتمی باید بخاطر تحقیرترک ها در آن لطیفه ی بی مزه اش از مردم آذربایجان وملت ترک معذرت بخواهد.

اما چرا در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این فیلم لطیفه گویی خاتمی علنی میشود و یا در ارومیه ناگهان از ستاد انتخاباتی مهدی کروبی عکس کروبی وبارزانی پخش میشود ؟ وا قعیت این است که هرکدام از جناح های حکومتی از این نوع سند ها علیه یکدیگر بسیار در آستین دارند وهروقت لازم داشته باشند این سندها را رو میکنند تا طرف مقابل را تحت فشار قرار داده واز میدان بدر کنند. بنظر می آید جناح اصول گرا وباند نظامی- امنیتی احمدی نژاد برای اینکه رای موسوی را در میان ترکها و(گیلک ها ) بشکنند، دست به پخش این فیلم لطیفه گویی خاتمی زده اند!

درپخش پوستر عکس کروبی و بارزانی آنهم در ارومیه وآذربایجان غربی ( که پیوسته دستهای پنهان وآشکار رژیم درتشدید اختلاف ودشمنی ترک وکرد در کار بوده) باند احمدی نژاد دست دارد. آقای خامنه ای ودولت احمدی نژاد وتمام مهره های اصلی رژیم بیشترین روابط پنهان وآشکاروهمکاری نزدیک با بارزنی وطالبانی را دارند وهمین جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای بیشترین وجدی ترین همکاری را با حزب کارگران کردستان _ ترکیه ( پ.کا.کا) داشته اند وپژاک دست پخت همین همکاری ها است.

طبیعی است که فعالان سیاسی وفرهنگی وکادرهای جنبش ملی آذربایجان در مقابل این تحقیرخاتمی عکس العمل نشان دهند وماهیت ضد ترکی اصلاح طلبان را برای آذربایجانی ها ودیگر ملل واقوام افشا کنند. اما این افشاگری وروشنگری درباره ماهیت خاتمی ودارودسته او مطلقا نباید در خدمت باند احمدی نژاد وتوجیه مواضع ودید گاهای فاشیستی و ضد ترکی اصولگرایان وکسب اعتبار برای کاندیدای جریان بشدت ارتجاعی و فاشیستی یعنی احمدی نژاد باشد.

اصلاح طلبان علی رغم دیدگاهای نژاد پرستانه وشوونیستی شان در هر حال در رابطه با مسایل مختلف اجتماعی وفرهنگی وحتی نوع نگرششان به مسئله قومیت ها نسبت به اصول گرایان معتدل تر است. با توجه به تجربه ی حرکت ملی آذربایجان در دوره های مختلف حاکمیت اصلاح طلبان( خاتمی) و اصول گرایان(احمدی نژاد) میشود با قاطعیت گفت که دوران خاتمی با همه اجحافات وتبعیض ها وزورگوییهایی که در حق ملل محروم ساکن ایران انجام گرفته، قابل تحمل تراز دوران حاکمیت جهنمی احمدی نژاد بوده است.

فراموش نکرده ایم که چهار سال پیش درهمین روزها ودر آستانه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، ذوب شدگان در ولایت فقیه وباند های قدرت وثروت امثال حزب موتلفه اسلامی مبلغ ومدافع احمدی نژاد بودند ودر همین دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندید شان برای ریاست جمهوری احمدی نژاد است ؛ معتقد بودند که شعارهای تبلیغاتی اصلاح طلبان یعنی شعار اجرای اصول 15 و19 ، شعار های  انحرافی وتشدید قومیت گرایی است.

تحقیرترک ها توسط روزنامه دولتی ورسمی ایران وقیام یکپارچه ومیلیونی ترکهای در سرتاسر کشورعلیه این تحقیروتبعیض های بی شمار؛ وسرکوب خشن این قیام که به شهادت ده ها تن وبازداشت های وسیع و گسترده ای منجر شد در دوران زمامداری باند احمدی نژاد اتفاق افتاده است.در همین دوران حاکمیت احمدی نژاد حرکت ملی آذربایجان بیشترین فشارها را تحمل کرده است.چندین قتل مشکوک کادرهای حرکت ملی آذربایجان وبازداشت های گسترده فعالان سیاسی وفرهنگی وتوقیف حتی نشریات با تیراژ کم دانشجویی ترکها بخش کوچکی از کارنامه دولت خدمتگذار و مهر پروراحمدی نژاد است. یکی گرفتن واینهمانی مواضع ودیدگاهای اصول گرایان واصلاح طلبان در رابطه با مسئله ملی ودیگر مسایل اجتماعی در ایران اشتباه بزرگی است.

اعتراض علیه اصلاح طلبان بخاطر مواضع تبعیض امیزشان نسبت به ملل ساکن ایران وتحقیر ترکها و(گیلک ها) باید بسیار هوشیارانه انجام گیرد تا احمدی نژاد نتواند از این اعتراض ها به سود خود در انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری کند.