محمد آزادگر

درباره منشور شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان

 

واقعیت این است که شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان، همه فعالان حرکت ملی آذربایجان را در بر نمیگیرد. شورای هماهنگی نمایندگی تمام جریانات سیاسی وگرایشات وسلایق مختلف درون حرکت ملی آذربایجان را نمی کند.

شورای هماهنگی حزب سیاسی نیست. جبهه هم نیست. بلکه تجمعی است ژلاتینی در جهت همآهنگ کردن مطالبات حرکت ملی آذربایجان وآغازی است برای همسویی گرایشات مختلف در حرکت ملی آذربایجان.طبیعی است که این کار ساده ای نیست ودشواری های جدی بر سر راه شورای هماهنگی قرار دارد. کم تجربگی برخی از دوستان ویا بعضا حتی خود محوری این ویا آن فعال حرکت ملی دردرون ویا خارج از شورای هماهنگی از مشکلات واقعی است. البته نباید سمپاشی ها وفضا سازی ها وفشارهای مستقیم وغیر مستقیم اطلاعات جمهوری اسلامی را از نظر دور داشت! شاید بهتر میبود از همان اول با طیف وسیعی از فعالان وکادرهای حرکت ملی آذربایجان همفکری میشد.

هیچ گرایش نظری نباید بخاطردیدگاهایشان حذف ویا سانسور شوند. حداقل کادرهای شناخته شده حرکت ملی آذربایجان می بایست مداخله موثردرترکیب وجهت کیری ها سیاسی میداشتند. امیدواریم در گامهای بعدی این نقیصه ها که در جای خودشان مهم وجدی هستنند جبران بشود.

به نظر می آید وظیفه اصلی شورای هماهنگی استفاده از فضای موجود انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای طرح گسترده مطالبات جنبش ملی آذربایجان وفشار به کانیداهای ریاست جمهوری برای موضع گیری در مقابل خواسته های آذربایجانی ها وترکهای ساکن ایران باشد.

به نظر من از این 6 ماده خواسته های اولویت دار ملت آذربایجان * ماده 4 غیر لازم واز اولویت های حرکت ملی آذربایجان نمیتواند باشد. 5 ماده بقیه بسیار درست وبجا است وباید تا آخر از این خواسته ها دفاع بشود.

شورای هماهنگی بخاطر سلایق ونظرات متفاوت نباید سخنگوی این ویا آن کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

واقعیت این است که در درون حرکت ملی آذربایجان گرایشات مختلفی از تحریم انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گرفته تا تمایل به شرکت در انتخابات به نفع این ویا آن کاندیدای ریاست جمهوری از اصلاح طلبان ( کروبی / موسوی) وجود دارد.

سازمان های سیاسی آذربایجانی وگروهبندی های اجتماعی میتوانند سر راست تحریم انتخابات ویا حتی شرکت در انتخابات را با توجه به تحلیل های سیاسی خودشان از جمهوری اسلامی وکاندیداها پیش بکشند. لذا خوب است که شورای هماهنگی خودش را از این موضعگیری های حزبی بخاطر ادامه کاری وگسترش خود دور نگه دارد.

 

* شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان خواسته های اولویت دار ملت آذربایجان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری را به شرح ذیل اعلام می نماید:

1-   رسمی شدن زبان ترکی و آموزش به زبان مادری.

2-   ایجاد سیستم فدرالیسم و مبارزه با تمرکزگرایی و تشکیل پارلمانهای ایالتی.

3-   رفع کلیه مظاهر شونیسم و آسیمیلاسیون و لغو کلیه قوانین و بخشنامه های پیدا و پنهان در خصوص اعمال سیاستهای شونیستی و تبعیض آمیز بر علیه اقوم و ملل ساکن در کشور.

4-   توقف سیاست مهار قومی و جلوگیری از به هم خوردن تناسب جمعیتی در غرب آذربایجان و به رسمیت شناختن جغرافیای فرهنگی و تاریخی آذربایجان.

5-   ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و رونق اقتصادی آذربایجان و اختصاص بودجه ویژه لازم برای فقرزدایی و رفع محرومیتها و مقابله با مهاجرت ناشی از سیاستهای هشتاد ساله گذشته.

6-   به رسمیت شناختن فعالیتهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی با ماهیت قومی و ملی و رفع موانع تاسیس و فعالیت احزاب، تشکل ها و رسانه های مدافع حقوق ملت آذربایجان.