بيانيه اتحادیه جوانان احواز بمناسبت حوادث اخير اذربايجان جنوبى و اهانتهاى رژيم به ملت غيور آذربايجانمیللی حرکت جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۸۸:

 

 ملت غيور اذربايجان
دلاورمردان
تاريخ شاهد سركوب كردن تعداد بيشمارى از ملتهاى زير استعمار بيگانه بوده است ولی استعمارگران هيچ وقت نتوانسته اند صداى ازادى و رهايى ملتهاى زير سلطه واستعمارشان را خاموش كنند
صداى ازادى ملت ترك اذربايجان و عرب الاحواز وكرد كردستـــان وبلــوچ بلوچسـتان وغيره صداى ازادى و رهايـى از چنگال دژخيمان پليد شونیزم فارس است .
ملتهاى زير استعمار شؤنيسم فارس در جغرافياى ساختگى ايران شاهد نسل كشى و اجبـار به مهـاجرت از سرزمينهاى اجداديشــان و قتلهــاى ساختگى ومصادره شدن خانه وزمينهاى زراعتيشان و اهانت به مقدســات ورسـوم قوميشان در طول تاريخ از طرف استعمارگر فارس بوده است.
حكومت گذشته و كنونى فارس پس ازاستعمار ملتها تمام حقوق ملى وقوميشان را ناديده گرفته وبه تحقير انان در فرهنگ جعلى فارس و دريك برنامه طراحى شده توسط افراطيون شؤنيسم براى در هم اميخته كردن ملتها وتغيير بافت جمعيتى و به پا نهادن برنامه تك نژادى كردن جغرافياى ساختگى ايران خواهان نابودى ملتها بوده اند .
ليك استعمارگران ان را نپنداشته اند كه ملتها روز به روز بيدارتر از گذشته و در راه ازادى تمام سرزمينشان از چنگال ننگين فارس به پيش مى روند.
وان را نپنداشته اند كه با به شهادت رساندن دلاور مردان ترك وعرب و بلوچ وكرد هيچوقت نمى توان صداى يك ملت را خاموش كرد.
سالهاى گذشته به غير از قتل وغارت ملتها ،شاهد اهانتهاى روزافزون رژيم  تهران به ملتها بوده ايم .
رژيم تهران ان را نفهميده است كه در مقابل اهانت به ملتها تاوان بزرگى را خواهد پرداخت و ملتهاى زير استعمار ايران خصوصاً ملت ازاده ترك اذربايجان اجازه ان را به اشغالگران نمى دهد تا به ملت ترك اهانتى شود .
ملت بزرگ ترك با تحريم انتخابات يك جوابيه را به رژيم تهران خواهد داد كه ملتمان هنوز  ازاده ومعتقد به  تماميت ارضي سرزمين مادرى ترك است .
برادران وهمرزمان ترك اذربايجان
اتحادیه جوانان احواز با محكوم كردن اهانت رئيس جمهورسابق رژيم از ملت ترك اذربايجان و ملتهاى ديگر زير استعمار رژيم تهران دعوت به تحريم انتخابات  مى نمايد.
به اميد ازادى تمام سرزمينهاى اشغال شده توسط اشغالگران در جغرافياى موسوم به ايران .
زنده باد ازادى
اتحاد جوانان احواز
01/06/2009