تظاهرات فعالان هویت طلب در تبریز با شعارهای "تورک دیلی رسمی اولسون" هارای هارای من تورکم"

چهارشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹

اویرنجی: بنا به اخبار واصله از تبریز امروز 20/3/88 در تبریز تظاهراتی از سوی فعالان هویت طلب انجام گرفته است. طبق اخبار امروز در تبریز جمعی خود جوش از فعالان هویت طلب و مردم عادی در چهاراه آبرسان تبریز تظاهراتی را ترتیب داده اند.

 گفتنی است که این تظاهرات با حرکت خودجوش جمع 50 نفره ای از فعالان در حدود ساعت 6 عصر شروع گردید که با شعارهای هویت طلبانه ای همچون "تورک دیلی رسمی اولسون" هارای هارای من تورکم" زندانی سیاسی آزاد باید گردد" علیرضا فرشی آزاد باید گردد" "تورک اوغلی بیزه قاتیل" همراه بود. با گذشت دقایقی مردم باغیرت تبریز نیز به این جمع اضافه شدند و جمع تظاهر کننده به صدها نفر رسید و جمعیت حاضر نیز به حمایت از این تظاهر کنندگان پرداختند.

این تظاهرات در حدود 2 ساعت به طول کشیده است و در پایان آن جمعیت تظاهرات کننده به بیش از 1000 نفر رسیده بوو و این در حالی بود که مردم تبریز نیز که ناظر این تظاهرات بودند با همراهی آنها نشان دادند که ملت آذربایجان تنها به منافع آذربایجان می اندیشد و حامی جوانان غیور خویش است. نکته جالب تحت شعاع قرار گرفتن حامیان کاندیدهای ریاست جمهوری و تبلیغات آنها بود که هیچ نمودی در کنار این حماسه نداشتند.

همچنین بر اساس اخبار منتشره در وبلاگ ارک قالاسی در ادامه اعتراضات چند روزه فعالان حرکت ملی در تبریز امشب ۸۸.۳.۲۰ باری دیگر ملت آذربایجان بدون توجه به نمایش های انتخاباتی جناح های حکومتی در چهار راه آبرسان گرد آمدند.

این حرکت در ساعت ۲۰:۳۰ از سمت چهار راه آبرسان به سمت خیابان امام آغاز گشته و مردم با شعا رهای "هارای هارای من تورکم" "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" "علیرضا فرشی آزاد باید گردد" " اولسا قزلدان قفسیم آزادلیقا وار هوسیم" "نه ساغچی یام نه سولچی ملتچی یم ملتچی" و ... خواستار مطالبات ملی خود شدند.

 یکی از شرکت کننده کان در مراسم اعتراضی امروز خانم "سیما دیدار" همسر مهندس "علیرضا فرشی" زندانی بازداشت شده در اول خرداد امسال در مراسم ملی "ائل گولی تبریز" بودند که با در دست گرفتن پلاکارد "فرزند شهید آزاد باید گردد" در کنار سایر مردم خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی آذربایجان و رسیدگی به حقوق ملت آذربایجان شدند.

در این حرکت که با گذشت زمان به تعداد افراد شرکت کننده در افزوده می شود با پیوستن مردم به آن پور شور تر شده و حتی توجه حامیان کاندیداهای انتخابات و ستادهای آنان را نیز به سمت خود جلب کرده است.

 گفتنی است که امروز در تبریز از حوالی ساعت ۱۸:۰۰ مردم در سه گروه "فعالان حرکت ملی" " طرفداران موسوی" " حامیان احمدی نژاد" از سمت میدان ساعت به طرف چهار راه آبرسان حرکت کرده و به دادن شعارهای خود پرداختند. در این میان حامیان احمدی نژاد که اکثرا با لباسهای چریکی به خیابانها آمده بودند که با حرکتهای نمایش و فحاشی سعی در متوجه کردن مردم به سوی خود داشتند.