شگفتی از نتایج انتخابات در ایران


یونس شاملی
انتخابات دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و نتیجه برآمده از آن تمامی خوش باوران سیاسی را در بهت و حیرت فرو برد. محمود احمدنژاد نماد عینی عوامفریبی، خرافات و عقب ماندگی برنده نمایش انتخابات دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. جالب توجه اینکه نتایج آراء اعلام شده انتخابات حتی نامزدهای بازندهء ریاست جمهوری را نیز به شگفتی، حیرت و واکنش واداشته است.

میر حسین موسوی حتی قبل از اعلام نهایی شمارش آرا، پیروزی قطعی خود را طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد. وی بعد از اعلام نتایج آرا، شگفت زده، واکنش نسبتا غیرمتعارفی از خود نشان داد و طی بیانیه ایی انتخابات را "
شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما" توصیف کرد.

تعداد قلیل آرا داده شده به مهدی کروبی برای همه حیرت انگیز بود. وی طی بیانیه ایی گفته است "دهمین دوره ریاست جمهوری چنان مضحک و شگفت است که در بیان و بیانیه نمی آید". وی  همچنین به بازی خوردن خویش در انتخابات نیز طی بیانیه مذکور مهر تایید زده و می نویسد:" شگفتا که مشارکت ملت به ابزار تحکیم دولت تبدیل شد". ‌

جالب توجه تر اینکه هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی بیانیه هایی در اعتراض به تقلب و جعل در انتخابات را صادر کرده اند. مهدی کروبی در بیانیهء اعتراضی خود به نتایج آراء مینویسد که:" در مقابل این مهندسی و تنظیم ناشیانه رای ملت سکوت نخواهم کرد" و میر حسین موسوی بعد از اعلام نتایج آراء می نویسد: "ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد."

اما با اندکی توجه به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بویژه از هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شگفتی و حیرت همچنان ویژگی عمده این انتخابات بوده است. من در مقاله "ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی" در چند هفته پیش، زیر عنوان "سورپرایز در انتخابات" شگفتی و حیرانی نتایج انتخابات را چنین توضیح داده ام: " یکی دیگر از ویژگیهای انتخابات در جمهوری اسلامی سورپرایزها و یا شوکهای سیاسی است که از نتیجهء انتخابات عاید مردم می گردد. در نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی گفته بود؛ من فقط دو ساعت خوابیدم و بعد از بیداریم متوجه شدم که احمدی نژاد نفر اول انتخابات شده است!

در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیب اصلی علی اکبر ناطق نوری، محمد خاتمی بود. تمامی شواهد، دلایل و قرائن حکایت از پیروزی ناطق نوری داشت. اما یکباره غیرمحتمل ترین کاندیدا یعنی محمد خاتمی با 20 ملیون رای به ریاست جمهوری رسید! و این پیروزی از سوی اغلب تشکلها و شخصیتهای سیاسی جامعه فارس ایران به نام مردم آگاه ایران ثبت شد!

در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی انتقادات و سرزنشها از اینکه وی شخصی سست عنصری بوده و اعتماد به نفس کافی ندارد دامنهء بیشتری گسترد. انتقادات از خاتمی به گونه ایی دامن گسترده بود که انتظار برآمدن شخص رادیکالتری نسبت به خاتمی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می رفت. اما علی رغم تمامی انتظارات، یکباره محمود احمدی نژاد با گرایشی بشدت عقب مانده و باز در عین حال غیر محتمل ترین کاندیدا از صندوقهای رای انتخابات ریاست جمهوری ایران، پیروزمندانه بیرون آمد! 

به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی رقابت میان برگزیدگان خود را که از صافی شورای نگهبان گذشته اند را نیز برنمی تابد و در واقع آن کسی پیروزمندانه از صندوقهای رای بیرون می آید که رهبران اصلی رژیم، مُهر انتخاب آن را قبلاً کوبیده اند."

نتایج آراء دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز بازنویسی همان سناریوی بهت انگیز و سیاهی است که ظاهراً عنوانش انتخابات است. انتخاباتی که مهدی کروبی به درستی در بیانیهء اعتراض خود نوشت:"
شگفتا که مشارکت ملت به ابزار تحکیم دولت (احمدی نژاد) تبدیل شد". (پارانتز از من است)

علی رغم تمامی مسائل در پروسه انتخابات، اما یکی از برجستگی ها آن نامزدهای بازنده این انتخابات است، که همگی از شخصیتهای درونی نظام جمهوری اسلامی اند. شخصیتهایی که نتایج آراء اعلام شده را؛ مهندسی آرا، مضحک، تنظیم ناشیانه آرا ملت و تخلفات آشکار نامش نهادند. اما سید علی خامنه ایی، نتیجه این انتخابات را طی بیانه ایی تثبیت کرد و با این بیانیه ادعاهای نامزهای بازنده انتخابات را مردود دانست و حتی آنان را به همکاری با محمود احمدی نژاد دعوت کرد!

برداشتهای اولیه از پروسه دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به اجرا درآمدن دوباره سناریوی فریب مردم بود. سناریویی که، شگفتی نامزدهای بازنده آن از نتایج انتخابات، نشان از آن داشت که در انتخابات این دوره خود کاندیداهای ریاست جمهوری نیز قربانی این فریب بزرگ بوده اند.

علنی شدن هرچه بیشتر گرایشات متضاد درونی رژیم و بیشتر شدن شکاف میان این جناحبندیها، جنبه دیگری است که در پروسه دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از پیش بروز کرد. تضادهایی که می تواند زمینه های بازشدن فضا سیاسی در دوره پیش رو را فراهم تر سازد.
2009-06-13