آیدین تبریزلی 
 

اگر اعلمی هم در صحنه سیاست می بود 

اکبر اعلمی وقتی که با شعار آذربایجان سازمان است به صحنه سیاست آمد ریش سفیدان و پیشگامان نهضت ملی این فرصت تاریخی را غنیمت شمرده و اورا به آغوش کشیدند. در مدت زمان بسیار کوتاه حوادث پر هیجان ملی در شهرهای ترک نشین بوقوع پیوست. هزاران نفر با شعارهای ملی اثبات کردند که هویت ترک محوری یک مسئله غیر قابل انکار در واقعیت کنونی جامعه ایران می باشد. با گذشت زمان هویت ترکگرایی، انرژی تاریخ آفرین اجتماعی به بدنه خود جذب مکند. این انرژی ذخیره شده به حدی رسیده است که هر مشاهده گر سیاسی و اجتماعی از دور و نزدیک میتواند آنرا لمس کند. آز این لحاظ باید گفتمان سیاسی اعلمی را از دو دیدگاه باید مورد بررسی قرار داد. اول اینکه نهضت هویت طلبی ترک در ایران و بمرکزیت آذربایجان خود را در بعدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، منطقه ایی و بین المللی نشان می دهد. دیگر اینکه آقای اعلمی نیز به عنوان فردی که طبیعتا منسوب به این تمدن می باشد، همره شدن با ملت خود را ترجیح داد. این دو عامل تعیین کننده در حوادث اخیر بود. اما اعلمی را بدین دلایل رد صلاحیت کردند. پس از رد صلاحیت ایشان شاهد پرت و پلا گویی گونآز تی وی بر علیه اعلمی شدیم. برای هیچ غقل سلیمی برنامه پخش زنده گونآز نمیتوانست قابل قبول باشد. این برنامه بی آنکه یک ارزیابی ارزنده سیاسی باشد بیشتر فحش و ناسزا بود. اما بگذریم از این خرده کارها. سوالی که در پیش رو داریم این است که اگر برای اعلمی صلاحیت می دادند آیا سیر حوادث در آذربایجان و شهرهای ترک نشین بطرق متفاوت اتفاق می افتاد یا نه؟ امروز نهضت ملی سعی میکند خود را از تظاهراتهای خیابانی بر حذر دارد. بهترین برخورد نیز همین است. اما اگر اعلمی کاندید میشد همه این ازدحامات از تهران گرفته تا کوچکترین شهرهای آذربایجان تحت رهبری اعلمی میتوانست اتفاق بیافتد. اکنون جبهه موسوی و کروبی با حمایت توده های مردم سعی در ابطال انتخابات دارند. اگر انتخابات دوباره انجام بگیرد باز یک فرصت تاریخی برای اعلان موجودیت نهضت ملی بدست خواهد آمد. این بار نیز آقای اعلمی به احتمال زیاد برای کاندیداتوری داوطلب خواهند شد. با توجه به اینکه لغو انتخابات بسیاری از کارهای ناگوار را میتواند به رژیم پیش آورد، بدین دلیل با انتخابات دوباره احتمال تعیین صلاحیت اعلمی نیز میتواند موضوع روزمره گردد. در این صورت فضای خالیی که در نتیجه انتخابات بوجود می آید میتواند برای عرض اندام نهضت ملی یک فرصت تاریخی پیش آورد. آیا ما برای این احتمال حاضر و آماده هستیم، یا باز با حرفهای کودکانه اعلمی را دست پروده رژیم معرفی خواهیم کرد؟