سايت گويا 

26  خرداد

فهرست شعارهای مردم در تظاهرات ميليونی ميدان آزادی تهران

احمدی دروغ گو، ۶۳ درصدت کو
خس و خاشاک تويی، دشمن اين خاک تويی
می جنگم، می ميرم، رأيمو پس می گيرم
ايرانی با غيرت، حمايت ، حمايت
مدعی عدالت، خجالت ، خجالت
دولت کودتاچی، استعفا، استعفا
اين است شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم
يا حسين، ميرحسين، يا حسين، ميرحسين
مير سين، ميرحسين، حمايتت می کنيم
ما منتظر ميرحسين هستيم، اگه امروز نياد، همينجا هستيم

وای اگر موسوی حکم جهادم دهد
ميرحسين کجايی، منتظريم بيايی
ايول ايوله، ايول، موسوی يله، ايول
مرگ بر ديکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر
هاله نورو ديده، رأی مارو نديده
احمدی حيا کن، مملکتو رها کن
برادر رفتگر، محمودو وردار ببر
احمدی دزده، رأيو می دزده
رأی مارو دزديده، داره باهاش پز می ده
دولت تقلب می کند، رهبر حمايت می کند
احمدی دزده، رأيو می دزده
سيد ما يک رنگه، احمدی رنگ به رنگه
اين مردک بی ريشه، يک شبه سيد ميشه
بسيجی حيا کن، مفت خوريو رها کن
نفت و طلا رو برده، سيب زمينی آورده
نفت و طلا رو برده، خرج بسيجی کرده
آخر هفته، احمدی رفته، آخر هفته، احمدی رفته
نن جون مهدی فهميد، اين کوتوله نفهميد
صدای و سيمای ما، ننگ ما، ننگ ما
نحست وزير امام، يک کلام، يک کلام
می کشم ، می کشم، آنکه برادرم کشت
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
تقلبم حدی داره، يه ميليون، دو ميليون، نه اينکه هجده ميليون
اين
۶۳ درصد که ميگن کو، اين ۶۳ درصد که ميگن کو
توپ، تانک، بسيجی، ديگر اثر ندارد
تا احمدی نژاده، هر روز همين بساطه
توپ ، تانک فشفشه، محمود بايد شسته شه
نترسيم، نلرزيم، ما همه با هم هستيم
احمدی کوتوله، رأی ما موسوی بود
نوشتيم موسوی، خونده شده احمدی
دولت سيب زمينی، نمی خوايم، نمی خوايم
احمدی کم آورده، پخ زيادی خورده
ما بت شکنيم، شيشه شکن نيستيم
احمدی گوساله، بازم بگو فوتباله
احمدی بهوش باش، ما مردميم ،نه اوباش
هرکی که ناموس داره، موسويو دوس داره

 

فهرست شعارهای مردم در تظاهرات ميليونی ميدان آزادی تهران (۲)

آن خس و خاشاک تويی، پست تر از خاک تويی، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، زور تويی کور تويی، هاله ی بی نور تويی ،دلير بی باک منم، مالک اين خاک منم

بگو رأيم کجا رفت؟
دوباره احمدی تا دسته جا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
به امر رهبری در خيک ما رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
پرزيدنت با يک قل هوللا زده زيرآب آرا
گمانم پيش آقا مجتبا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
تقلب در تقلب در تقلب نزن جيک و بگو خب
که باتوم های برقی‌شان هوا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
لباس شخصی ببين با دشنه آمد - به خونم تشنه آمد
به هرکس ضربه‌ای زد در کما رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
مهندس موسوی با رأی بسياربه منزل شد گرفتار - ملاقاتش پزشکی با دوا رفت
بگو رايم کجا رفت؟
ببين کروبی افتاده به ناله - شده طفلک مچاله
همی‌گويد ببين بر ما چه‌ها رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
وقاحت خيمه زد در بيت رهبر- بگو الله اکبر
که راه جعل را تا انتها رفت - بگو رأيم کجا رفت؟