پيام آيت الله منتظری پيرامون نتايج انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن‏

بسم الله الرحمن الرحيم
‏(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )‏

‏ملت شريف و مظلوم ايران
‏ ‏ضمن سلام و تحيت - در روزهای اخير شاهد تلاش و حضور پرشور و‏ ‏ايثارگرانه شما برادران و خواهران عزيز و بزرگوار، از زن و مرد، پير و جوان و‏ ‏تمامی اقشار در صحنه تبليغات انتخابات دوره دهم رياست جمهوری‏ ‏بودم .
‏ ‏در اين ايام قشر جوان با روحيه اميد و برای رسيدن به خواسته های به حق‏ ‏خود به صحنه آمدند و شب و روز برای روز موعود لحظه شماری کردند، و‏ ‏اين فرصت بسيار مناسب و خوبی برای مسئولين نظام بود تا موقعيت را‏ ‏مغتنم شمرده و بتوانند بهترين رابطه دينی ، عاطفی و ملی را با قشر عظيم‏ ‏نيروی جوان و بقيه اقشار برقرار نمايند.

‏ ‏اما متأسفانه از اين بهترين فرصت بدترين استفاده شد. با اعلام نتايجی که‏ ‏هيچ عقل سليمی آن را نمی پذيرد و بر اساس شواهد موثق تغييرات‏ ‏عمده ای در آرای مردم داده شده است و به دنبال آن در پی اعتراض برخی از‏ ‏اقشار مردم به اين نحو عملکرد، در جلوی چشم همين مردم که بار سنگين‏ ‏پيروزی انقلاب و هشت سال جنگ تحميلی را بر دوش خود حمل نمودند و‏ ‏با دست خالی در برابر گلوله های رژيم شاهنشاهی و توپ و تانک دشمن‏ ‏مقاومت کردند، و در جلوی چشم جهانيان و در حضور دوربين های‏ ‏خبرنگاران داخلی و خارجی به جان فرزندان اين مردم و اين مملکت افتاده‏ ‏و با شدت و خشونت کامل با زنان و مردان بی دفاع و دانشجويان عزيز‏ ‏برخورد کرده و آنها را سرکوب و مضروب و دستگير نمودند; و اينک به دنبال‏ ‏تسويه حسابهای سياسی ، با فعالان و انديشمندان و روشنفکران بر آمده و‏ ‏عده کثيری را که بعضا از مسئولين بلند مرتبه نظام جمهوری اسلامی بوده اند‏ ‏بی جهت دستگير و بازداشت میکنند.

‏ ‏اينک بر وظيفه دينی و ملی و بر اساس آيه شريفه (و ذکر فان الذکری تنفع‏ ‏المومنين ) و نيز با هدف خيرخواهی و آرزوی اصلاح امور، چند نکته را تذکر‏ ‏میدهم :

۱ - ويژگی يک حکومت مقتدر - چه اسلامی و يا غير اسلامی - آن است که‏ ‏بتواند ديدگاههای موافق و مخالف را مورد توجه قرار دهد و با شرح صدر که‏ ‏شرط لازم حاکميت است همه اقشار حق مخالفين فکری و سليقه ای خود را‏ ‏جذب و در امر حاکميت سهيم نمايد، نه اينکه آنان را به کلی طرد نموده و‏ ‏روز به روز بر تعداد آنان بيفزايد. من به خاطر موسوم شدن حاکميت به‏ ‏حکومت دينی خوف آن دارم که کارها و اعمال مسئولين در نهايت باعث‏ ‏ضربه به دين و موجب خدشه در اعتقادات مردم گردد.

‏ ‏۲ - در رابطه با اوضاع کنونی و مسائلی که پس از انتخابات اخير به وجود‏ ‏آمده و بسياری از مردم دچار تحير و بدبينی شده اند و بر اساس آموزه های‏ ‏دينی و اخلاقی ، از حاکمان و مسئولين مربوطه توقع دارند در چنين امر‏ ‏مهمی که حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمی توان به اصالت برائت‏ ‏تمسک کرد بلکه بايستی از طريق معتبر و مرضی الطرفين و بی طرف ،‏ ‏امانتداری حاکميت و دست اندرکاران آن احراز گردد. در چنين شرايطی‏ ‏انتظار آن است که حاکميت پاسخی مقبول و معقول بدهد و با روشهای‏ ‏صحيح ، بدبينی و شک و شبهه مردم را برطرف نمايد; که در غير اين صورت‏ ‏موجب بی اعتمادی بيش از پيش مردم به حاکميت شده و مشروعيت نظام و‏ ‏منتخب آن زير سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذکر داده ام‏ ‏که آراء ملت امانتهای مردمی و الهی هستند و حاکميتی که بر اساس تصرف‏ ‏در آراء باشد هيچ نحو مشروعيت دينی و سياسی ندارد.

‏ ‏۳ - از همه مردم به ويژه جوانان عزيز تقاضا میشود که حق خواهی خود را‏ ‏همراه با صبر و متانت دنبال کنند و با کياست و هوشياری درصدد حفظ‏ ‏آرامش و امنيت کشور و پرهيز از هرگونه خشونت و کارهايی باشند که چهره ‏ ‏آنان و نيز خواسته مشروع و قانونی شان را مخدوش مینمايد و بهانه به‏ ‏دست افراد معلوم الحالی میدهد که خود را در ميان مردم جا زده و با ايجاد‏ ‏اغتشاش و تخريب و آتش زدن اماکن شخصی و عمومی ، قصد ايجاد فضای‏ ‏رعب آور و امنيتی کردن کشور را دارند. لازم است ضمن حضور آگاهانه و با‏ ‏هوشياری کامل اجازه دهند تا کانديداهايی که حقشان تضييع شده کار‏ ‏قانونی خود را دنبال نمايند.

‏ ‏۴ - به همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنين به مأمورين نظامی و‏ ‏انتظامی توصيه میکنم دين خود را حفظ و آن را به دنيای ديگران نفروشند و‏ ‏توجه کنند که عبارت "المأمور معذور" در پيشگاه خداوند متعال به هيچ وجه‏ ‏پذيرفته نيست . جوانان معترض را فرزندان خود دانسته و از برخوردهای‏ ‏خشن و غير انسانی دست برداشته و با عبرت از سرنوشت گذشتگان ، بدانند‏ ‏که دير يا زود عاملين ظلم به مردم از کيفر و عقوبت دنيوی و اخروی مصون‏ ‏نخواهند بود. در اين زمان نمی توان با سانسور و قطع و محدود نمودن‏ ‏امکانات ارتباطی حقايق را از ديد مردم پنهان نمود.
‏ ‏در خاتمه از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمت به اسلام و مسلمين ،‏ ‏و نيز عزت و سربلندی ملت عزيز ايران را مسألت می
نمايم .
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .

۲۶ خرداد ۱۳۸۸‏
‏حسينعلی منتظری