جمعه 29 خرداد 1388

نامه سرگشاده مهدی کروبی به شورای نگهبان:

با ابطال اين انتخابات اراده ملت را بپذيريد و بقای نظام را تضمين کنيد

سحام نيوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای سر گشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد . کروبی در اين نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت : "‌ با رای عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذيريد و بقای نظام را تضمين کنيد که اين به عدالت نزديکتر است. " متن کامل اين نامه به شرح زير است:‌

بسم الله الرحمن الرحيم

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام عليکم
شما فقها و حقوقدانان گرامی در جايگاهی قرار گرفتهايد که برآمده از مجاهدت ملت شريف ايران و ابتکار رهبر فقيد انقلاب و اجتهاد علما و روشنفکران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی است. نمايندگان ملت در اين مجلس به شرحی که در مشروح مذاکرات آن آمده است - و برخی از ايشان در قيد حيات و از مراجع تقليد هستند از اين حيث نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کردند که نگران تکرار تجربه دخالت دربار و ساواک در انتخابات در رژيم گذشته بودند و گمان ميکردند با امکان تکرار تجربه ديکتاتوری در نهاد رياستجمهوری بايد نظارت بر انتخابات را به جمعی از فقها و حقوقدانان مستقل و بيطرف واگذار شود تا به نام دموکراسی، ديکتاتوری بهوجود نيايد. در سی سال گذشته هرگز اهميت اين نکته کليدی در تدوين و تفسير قانون اساسی تا اين حد مورد توجه قرار نگرفته بود که امروز مورد توجه قرار گرفته است چراکه اکنون زمان انتخاب شورای نگهبان است. متاسفانه به هر دليل انتخاباتی برگزار شده است که در اثر کمدقتيها و سوءاستفادهها و باوجود فيلترهای متعدد، اکثريت قاطعی از ملت ايران نسبت به نتيجه اعلام شده برای انتخابات معترض هستند و برای بطلان اين انتخابات دهها دليل دارند که برخی از اين ادله از حد سند و مدرک (که توسط نامزدهای سهگانه به شورای نگهبان ارائه شده) گذشته و به حد شياع رسيده است. سوءاستفاده برگزارکنندگان انتخابات از موقعيت خود در دولت، دخل و تصرف در رای صندوقها و وعده و وعيدهای غيرقانونی و شبهقانونی، اتهامپراکنی و پردهدری تنها پردههايی از اين اتهامات هستند که تفصيل آنها در شکايت اينجانب به شورای نگهبان آمده است. اگر شورای نگهبان به سياق گذشته خود عمل کند که به بهانه يک شام و ميهمانی و يا دادن چند قلم جنس از سوی يک نامزد راهيابی به مجلس در يک حوزه انتخابيه کوچک يا دخالت يک فرماندار، انتخابات را باطل اعلام ميکرد اکنون با اين وعدههای بزرگ و سوءاستفادههای بزرگتر و توزيع پول از سوی مقامات بزرگتر اگر شورای نگهبان کاری کمتر از ابطال کند در حقيقت مرتکب اشتباه بزرگی شده است.
قصد من تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان نيست. من به قانون عمل ميکنم و باوجود برخی باورها درباره عدم بيطرفی نهادهای داوريکننده انتخابات هنوز اميدوارم شورای نگهبان به وظيفه قانونی خود عمل کند و اين انتخابات را باطل اعلام کند.

اعضای محترم شورای نگهبان
اين نه خواست يک فرد که خواست يک ملت است. کسانی که در روزهای گذشته در اجتماعات ميليونی در خيابانهای تهران و برخی شهرستانها حضور يافتند و با کمال نجابت و صداقت با سکوت فرياد خود را به گوش شما ميرسانند نه خس و خاشاک که همان امت هميشه در صحنه هستند. چگونه است که تا روز قبل از انتخابات به اين جمعيت افتخار ميشد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتی ياد ميشد و اکنون يا به الفاظ زشت از آنان ياد ميشود يا به عوامل بيگانه نسبت داده ميشوند؟ حتما به ياد داريد که محمدرضا پهلوی هم قيام مردم تبريز را در آستانه انقلاب اسلامی به توطئه بيگانگان نسبت ميداد و ميگفت اينان از خارج وارد ايران شدهاند. حتما به خاطر داريد که محمدرضا پهلوی مخالفانش يعنی ما و شما را ارتجاع سرخ و سياه ميناميد و
BBC را عامل انقلاب اسلامی ايران ميخواند. من به عنوان فردی که از سال ۱۳۴۱ به عنوان يکی از ياران امام خمينی برای جمهوريت و اسلاميت و آزادی در راه انقلاب اسلامی زندان رفتهام و شکنجه شدهام هشدار ميدهم که توهين به ملت آتش خشم آنان را شعلهور ميکند. آنان که اين روزها در خيابانهای تهران تجمع ميکنند اتفاقا عصاره ملتند و هيچ نيازی به نيروی خارجی ندارند و از اموال عمومی مانند اتوبوسهای دولتی و تبليغات تلويزيونی هم برای تجمع بيبهرهاند و هيچ حزب و گروهی هم توان گردآوری اين همه جمعيت را ندارد. اين مردم نه خواستار تغيير نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبی را ميدهند. من خود در ميان جمعيت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش اين ملت اجازه سر دادن هيچ شعاری را نميداد و با خشونتطلبان مرزبندی داشت. اينان تنها يک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات رياستجمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ و برگزاری يک انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امکانات دولتی است. اين انتخابات زير نظر همين نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در آن هيچ چيزی جز يک رئيسجمهور تعيين نخواهد شد و معنای آن نيز هيچ چيزی جز تمکين نظام به رای ملت نخواهد بود.

اعضای محترم شورای نگهبان
شما مهمترين ظرفيت قانونی در اصلاح اين وضع هستيد که ميتوانيد با کمترين هزينه، خواست ملت را برآورده سازيد. مبادا با نااميدی ملت از شورای نگهبان آن نگرانی تاريخی امام خمينی محقق شود که فرموده بود: مبادا روزی ملت عليه شورای نگهبان به خيابانها بريزند.

اعضای محترم شورای نگهبان
متاسفانه تخلفات اين دولت در برگزاری انتخابات
۲۲ خرداد ۸۸ در اين روز نهتنها تمام نشد بلکه پس از آن با وجود جو التهاب و اعتراض در جامعه بر روی آتش خشم ملت نفت ريختند. مردم را خس و خاشاک خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات مسالمتآميز و آرام آنان حمله کردند، با مهندسی آشوبها آنها را به نام ملت نوشتند، به کوی دانشگاه حمله کردند، به شکل لباسشخصيها وارد خانههای مردم شدند، اعتراض ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانهها و محدوديت سايتها و قطع موبايلها و پيامکها و ايجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفکران پرداختند تا جايی که فردی که نيازمند مراقبتهای مستمر پزشکی است و جانش در خطر است را بازداشت کردند يا پيرمرد هفتادوچندسالهای را از بيمارستان به زندان بردند يا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت کردند و در ميدان آزادی هم افرادی را کشتند و هم با گرفتن زير تابوت اين شهدا از آن برای خاموشی ملت استفاده کردند و اين همه در حق ملتی است که در تجمعات هفته گذشته خود با تکبير و صلوات و سکوت اعتراض خود را اعلام کردهاند. اگر شما بخواهيد به عدالت رفتار کنيد همين رفتارهای هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترين سند است. دولتی که برپايه انتخابات مشروع به قدرت برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازی دارد؟

اعضای محترم شورای نگهبان
با رای عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذيريد و بقای نظام را تضمين کنيد که اين به عدالت نزديکتر است.

مهدی کروبی
۲۹ خرداد ۸۸