تظاهرات يكشنبه شب در تبريز با شعارهاى به زبان تركى

دوشنبه ۱ تير ۱٣٨٨ - ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹

اويرنجى: ويدئوهاى ارائه شده در يوتيوب تظاهرات مردم تبريز در يكشنبه شب را نشان مى دهند كه به دادن شعارهاى تركى پرداخته اند. از جمله شعارهاى زير را مى توان شنيد:  "يايايا شاشاشا آذربايجان چوخ ياشا"، "هاراى هاراى من توركم"، "نه سولچيام نه ساغچى ميللتچى ام ميللتچى".

http://www.youtube.com/watch?v=c8cF0dqDLNc

http://www.youtube.com/watch?v=mCpL4xRQlS0