ترکیه در آستانه اول ماه مه

 

علی قره جه لو

 

اتحاد و همبستگی کنفدراسیون های کارگری

اوج گیری دوباره جنبش توده ای برای دفاع از جمهوریت

 

 

حکومتAKP (حزب عدالت و توسعه) در راستای تعلیمات آمریکا و اروپا و اهرم های اقتصادی آنان همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی ... به قصد تسویه حساب قطعی با نظام جمهوری، اقتصاد ترکیه را به لبه پرتگاه رسانده است. در این راستا موسسات سود آور و بزرگ دولتی را فروختند. کشاورزی ترکیه را به نابودی کشاندند. ده ها هزار اصناف ورشکسته و هزاران کارخانه از تولید باز ماندند و تعداد بیکاران به 7 میلیون رسید. تحصیل و درمان با پول فروخته می شود. حکومت AKP تلاش می کند سندیکا ها را تحت کنترل خود درآورد. حکومت تحت نام "انعطاف ِ کاری" شرایط کار بردگی را قانونی کرد ه است.

در مقابل، مقاومت کارگران TEKEL ( کارخانه های انحصاری دولتی ) سازمان های کارگری را در ترکیه دوباره بهم پیوند داده است. اکنون کارگران و زحمتکشان دوباره برمی خیزند. 6 کنفدراسیون کارگری ترکیه فراخوان مشترکی برای شرکت در تظاهرات اول ماه مه داده اند. ویژگی این فراخوان همزمانی آن با اوج گیری دوباره جنبش توده ای برای دفاع از نظام جمهوری است که حکومت AKP قصد نابودی آنرا دارد.

مردم می گویند: حکومت قصد وطن ما و ملت ما را کرده است. کارگران می گویند: هدف حکومت غارت هرآن چیزی است که برایمان باقی مانده است. آنها متحدا عزم جزم خود را برای متوقف کردن این روند نشان داده و به طرح مطالبات خود می پردازند:

زمان متوقف کردن آنان فرارسیده است. آنها را باید متوقف کرد.

کار و زندگی را متوقف خواهیم کرد و حکومت را مجبور به کناره گیری خواهیم کرد.

 

- برای جلوگیری از بیکاری و شرایط کار بردگی

- برای جلوگیری و برچیدن تصویب قانون "کار مزدوری"

- برای جلوگیری از غارت صندوق بیمه بیکاری

- برای متوقف کردن تحصیل پولی

- برای جلوگیری از تبدیل بیمارستان ها به تجارت خانه

- برای برچیدن موانع تشکل سندیکائی

- برای متوقف کردن تسویه دولت اجتماعی (رفاه) و جایگزینی مریدانی که با صدقه زندگی می کنند.

- برای جلوگیری از خصوصی سازی صنعت انرژی، راهها، شکر، تحصیل و درمان و موسساتی که در معرض فروش هستند.

- برای حق اعتصاب و قراردادهای دسته جمعی برای سندیکاهای کارکنان و کارمندان دولتی

- برای متوقف کردن تعرض هائی که بر علیه وطن مان، ملت مان و زحمتکشان مان می شود

کارگران، کارمندان، دهقانان، اصناف، بازنشستگان، دانشجویان، ملت ترکیه، شما را دعوت می کنیم که روز اول ماه مه در میدان ها باشید.

هر کسی که برعلیه سرنگونی جمهوریت مان، تجزیه کشورمان و تبدیل زحمتکشان مان به بردگی هستد، باید روز اول ماه مه متحد شوند.

اتحاد میلیونی در میدان ها در اول ماه مه، به تصمیم و عزم کنفدراسیون های کارگری برای اعتصاب عمومی و سراسری در 26 ماه مه نیرو خواهد بخشید. (*)

 

علی قره جه لو

 

(*) 6 کنفدراسیون کارگری ترکیه روز اول ماه مه را تمرینی برای روز 26 مه، روز اعتصاب عمومی و سرتاسری در ترکیه تلقی می کنند.

 

-