تبليغات رژيم عليه "حزب مردم بلوچستان" در Press TV

 

ھم اکنون بيش از سى سال است که رژيم جمھورى اسلامى ايران به دليل ماھيت ارتجاعى و سياستھاى قرون وسطايى اش ، شمشير به دست رو در روى مردم ايران ايستاده است۔ دير زمانى است که اين حکومت به دليل شکست در پھنه ھاى مختلف سياسى و اجتماعى، مشروعيت قانونى و پشتوانه مردمى خود را در درون و برون کاملاً از دست داده  و در رديف منفورترين و بدنام ترين کشورھاى جھان  گرديده است۔ به ھمين دليل براى ادامه حيات ننگينش چاره اى جز تکيه بر "تئورى توطئه"، دستگيرى ، شکنجه ھاى قرون وسطائى جسمى و روانى و نھايتاً بر دار کشيدن  مبارزان اسيرندارد۔

حضور گسترده فعالين  سياسى مليتھاى تحت ستم مضاعف در خارج از ايران، بيان و دليل آشکار وجود فضاى خفقان سياسى- اجتماعى و سرکوب عريان و بدور از انسانيت جمھورى اسلامى در درون جامعه ايران ميباشد۔  آنچه که بسيارى از ايرانيان رانده شده از ايران را وادار به کنش و واکنش در قبال ستمگريھاى جمھورى اسلامى مينمايد نه به زعم تماميت خواھان درون و برون از حاکميت ، قدرتھاى غربى اند ،  بلکه احساس دَين و مسئوليتى است که درقبال مردم به بازى گرفته شده خويش داشته و از جان و ھستى خويش مايه ميگذارند  ۔  طبيعى به نظر ميآيد که تماميت خواھان درون و برون از حاکميت، حق طلبى مردمان ايران و تلاش آنان را که براى دريدن پرده ھاى آھنين اپارتايد مليتى، جنسيتى ، دينى و بى عدالتى ھاى اقتصادى که ھمانا خلاصى از چنگالھاى مخوف و مافيائى جمھورى اسلامى است، بر نتابند و از اسلحه و تئورى زنگار گرفته "توطئه" دشمنان ايران استفاده کنند۔

 

 روز 22 ماه مى 2010، تلويزيون انگليسى زبان جمھورى اسلامى-  Press TVپرس تى وى- از زبان اسير عبدالمالک ريگى رھبر سابق جندالله، در اعترافاتى ديکته شده که بدون شک تحت شديدترين شکنجه ھاى جسمى و روانى وادار شده است، اينطور وانمود گرديد که "حزب مردم بلوچستان" در ارتباط فعال با نيروھاى " پيمان اتلانتيک شمالى-  ناتو- NATO- که متشکل از 28 کشور اروپائى و آمريکائى است - ميباشد۔