اخبار تكان دهنده از اعتصاب بازار تبريز

 

يکشنبه  ۲۷ تير ۱٣٨۹ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱۰

از عصر شنبه تا حالا، همه جاي بازار و خيابانها ي مشرف به بازار مملو از مأمورين اطلاعات و لباس شخصي ها شده است. به طوري كه به صورت ناشناس وارد جماعت مي شوند و با باز كردن سر صحبت، اشخاص اعتصاب كننده را شناسايي و تحت نظر گرفته و دستگير مي كنند.

 

 مأمورين اطلاعاتي و انتظامي به برخي از پاساژهاي بزرگ تبريز حمله ور شده و با زور ديلم و ميله هاي  آهني در پاساژها را باز كرده‌ و سپس نگهبان هاي پاساژ و اصناف و حتي پيرمردان را با باتوم، شوكر مورد ضرب و شتم و كتك كاري قرارداده‌ و در نهايت برگ جريمه هاي هنگفتي به ايشان داده اند كه واريز نمايند. همچنین شماري از اصناف را دستگير كرده و بجاي نامعلومي برده‌اند.

 

بازاریان معتقدند سیاست های غلط دولت مرکزی باعث فشار بی سابقه به آنها شده و سبب رکود غیر قابل کنترل خرید و فروش گشته است. بنا به گفته بازاریان توافق دولت با اصناف بر سر رقم 15 درصد کذب بوده و کسی از آن اطلاعی ندارد.

اتحاديه‌هاي صنفي- تجاري  را زير شديدترين فشارها و تهديد ها قرار داده‌اند. ولي بازاريان و اصناف با اين وجود خواستار مطالبات صنفي و مدني خويش هستند. شهرهاي آذربايجان به حمايت از بازار تبريز بر خيزيد! ظلم وارده را محكوم كرده و به احقاق حقوق بازاريان و آذربايجان بشتابيد!

 

يكشنبه 27 تير 1389

Tabriz Bazar News

گلجك بيزيمدير

اخبار تكان دهنده از اعتصاب بازار تبريز

 

از جمعه شب تا حالا، همه جاي بازار و خيابانها ي مشرف به بازار مملو از مأمورين اطلاعات و لباس شخصي ها شده است.طوري كه به صورت ناشناس وارد جماعت مي شوند وبا باز كردن سر صحبت، اشخاص اعتصاب كننده را شناسايي و تحت نظر گرفته و دستگير مي كنند.

 

به گزارش سانا مأمورين اطلاعاتي و انتظامي به برخي از پاساژهاي بزرگ تبريز حمله ور شده و با زور ديلم و ميله هاي  آهني در پاساژها را باز كرده‌ و سپس نگهبان هاي پاساژ و اصناف و حتي پيرمردان را با باتوم ، شوكر مورد ضرب و شتم، كتك كاري و لگد مال قرارداده‌ و در نهايت برگ جريمه هاي هنگفتي به ايشان داده اند كه واريز نمايند. شماري از اصناف را دستگير كرده و بجاي نامعلومي برده‌اند.

 

بازاریان معتقدند سیاست های غلط دولت مرکزی باعث فشار بی سابقه به آنها شده و سبب رکود غیر قابل کنترل خرید و فروش گشته است. بنا به گفته بازاریان توافق دولت با اصناف بر سر رقم 15 درصد کذب بوده و کسی از آن اطلاعی ندارد. این درحالی است که با نگاهی به برگه مالیات های بازاریان ارقامی با رشد 300 تا 900 درصدی مشاهده می شود.

 

اتحاديه‌هاي صنفي-تجاري  را زير شديدترين فشارها و تهديد ها قرار داده‌اند. ولي بازاريان و اصناف با اين وجود خواستار مطالبات صنفي و مدني خويش هستند.

 

 شهرهاي آذربايجان به حمايت از بازار تبريز بر خيزيد ! ظلم وارده را محكوم كرده و به احقاق حقوق بازاريان و آذربايجان بشتابيد.

 

گلجك بيزيمدير