اطلاعیه شماره یک هئیت کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان

11 شهریور 1389

با توجه به استقبال زیادی که پس از انتشار بیانیه موسوم به "آذربایجانیها را آزاد کنید" با امضای بیش از 800 تن  به عمل آمده، عده‌ای تقاضا کرده‌اند که نام آنها نیز به لیست امضا کنندگان بیانیه  افزوده شود ، لذا بدین‌وسیله اعلام میدارد که این دوستان میتوانند نیز امضاهای خود را حداکثر تا 15 شهریور  به آدرس rsnrwwww@gmail.com

ارسال نمایند. تا در انتشار دوم آن اسامیشان گنجانده شود.

جهت مزید اطلاع متن بیانیه ذیلا آورده میشود.

به امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی

هئیت کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان