بيانيه دانشجويان دانشگاه اوروميه

به مناسبت سالگرد شهادت صولت الدوله قشقايى

 

گونازپورت: مامورین اسکان  به آنها اجازه ییلاق-قشلاق کردن نمی دادند مگر با دریافت مبالغی به عنوان پول جواز.

 در یکی از سالها پول سنگین پول جواز و سایر تحمیلات برای بعضی از طوایف قشقایی، طاقت فرسا شد وقادر به تأویه آن نشدند ایلخان نظامی هم با نهایت شدت (به عنوان اسکان)از حرکت ایل واغنام واحشامشان به گرمسیر جلوگیری می کرد ولی اسب وگوسفند وشتر وگاو به حکم طبیعت وبادهای سرد پاییز وطلیعه زمستان حرکت نموده و زنهای پابرهنه در عقب سر آنها به راه افتادند مردها برای تصویه (حق وحساب!) با ایلخانی مشفول چانه زدن بودند. حق وحساب برای فرونشانیدن اشتهای آقای ایلخان نظامی کافی نبود و در نتیجه در وسط ماه آذر امر نظامی صادر کرد که ایل را از وسط راه سردسیر عودت دهند! گرچه عشایر موفق شدند تعدادی از گوسفندهای خود را بگریزانند مع هذا متجاوز از یکصد هزار گوسفند، هفت هشت هزار مادیان وتعداد بیشماری از سایر دامها را برگردانیدند. این همه اغنام تا دانه آخر فنا ونابود وعده ای از زنهای مستحفظ آن نیز قربانی شدند. نگارنده در حول وحوش یک قریه استخوانهای سیصد راس مادیان از بهترین نژادهای عربی را به چشم خود دیدم که زیر برف جان سپرده بودند. (اطلاعات روزانه شماره 471-28/8/1320  رفع شبهه بین دامپروری شیروانی)

در این  زمان فردی به نام اسماعیل قشقایی ملقب به صولت الدوله قشقایی که ریاست ایل قشقایی را بر عهده داشت با رهبری ایل قشقایی جنگ علیه دولت وبالطبع انگلیسی ها که حامی دولت مرکزی بودند را آغاز نمود. با رشادت های صولت الدوله فارس ومواضع حساس شیراز از قبضه قوای اشغالگر خارج گردید.

در دوره هشتم مجلس شورای ملی ، صولت الدوله از جهرم به نمایندگی مردم در مجلس انتخاب شد. ناصرخان پسرش نیز در همان دوره از آباده به وکالت مجلس شورای ملی  رسید.

رضاشاه که در صدد بود تا روسای ایالات را به هر نحوی که ممکن باشد از بین ببرد در حالی که صولت الدوله و پسرش ناصرخان  که نماینده مجلس بودند ومصونیت  داشتند. در سال 1311 توسط پلیس سیاسی دستگیر و به زندان قصر منتقل شدند صولت الدوله شش ماه در زندان در شرایط سختی به سر برد. و سرانجام با آمپولی که در زندان به دستور رضاخان به وی تزریق شد در 16 مهر 1311 به قتل رسید.

البته بر کسی  پوشیده نیست که رضاخان به منظور سلب  قدرت و اقتدار ایل قشقایی و ضبط  اموال ودارایی های آنان به اینگونه  عمل وقیح و ظالمانه دست زده  بود.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه نیز  به مناسبت 16 مهر سالگرد به قتل رسیدن  سردار بزرگ ایل قشقایی (صولت الدوله)، ضمن تسلیت به برادران قشقایی متذکر میشویم که ملت آذربایجان همواره حامی و همراه برادران قشقایی بوده و سردار بزرگ قشقایی و رشادت های وی برای آزادی ایل قشقایی از یوغ ستمگران را هرگز فراموش نکرده ویاد وخاطره آن سردار بزرگ را گرامی می دارد