دهمین روز اعتصاب در پتروشیمی تبریز

۱۴۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز دهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشته اند. آن ها از سازمان های کارگری داخلی و بین المللی تقاضای پشتیبانی کرده اند ...

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه 
۱۶ اسفند ۱٣٨۹ -  ۷ مارس ۲۰۱۱

 

اخبار روز - گزارش دریافتی: اعتصاب ۱۴۰۰ نفر کارکران قراردادی پتروشیمی تبریز که از روز شنبه ۷ اسفند ماه آغاز شده است، وارد دهمین روز گردید. کارگران در طی این مدت، با مقاومت سرسختانهُ خود، ٣ بار مدیریت و مسئولین را وادار به مذاکره با نمایندگان کارگران نمودند که در هر سه مورد به جهت عدم تمایل و مقاومت مدیریت شرکت در قبال حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم و دستجمعی، به بهانه های واهی و تکراری، مذاکرات به بن بست رسید. دخالت و پادرمیانی مسئولین استان و نیروهای امنیتی در راغب کردن کارگران به شکستن اعتصاب در مقابل وعده و وعیدهای رسیدگی به خواسته های آنها در آینده، با توجه به تجربه های قبلی کارگران در این مورد و موارد مشابه، به نتیجه نرسیده است. در پی این اقدامات کارگران با مقاومت یکپارچه کارگران و دادن شعارهای: بیز پیمانکار ایسته میریک، والسلام ! وعده وعید ایسته میریک، والسلام! و قرارداد مستقیم حق مسلم ماست! بر خواست های خود پافشاری کرده اند.

مسئولین و مدیریت پتروشیمی تبریز بعد از اینکه با ترفندها و وعده های توخالی به نتیجه نرسیدند، برای راه اندازی کارخانه و شکستن اعتصاب، سعی کردند کارگران پالایشگاه تبریز را در قبال پرداخت روزانه یکصدهزار تومان جایگزین کارگران اعتصابی پتروشیمی بکنند که با امتناع و مقاومت کارگران پالایشگاه در همدلی با کارگران پتروشیمی مواجه شده و تیرشان به سنگ خورد. سپس به کارگران پتروشیمی های جنوب، از جمله پتروشیمی اروند ماهشهر متوسل گردیدند که متوجه شدند در آنجا نیز در بین کارگران، خواسته های مشابه با پتروشیمی تبریز مطرح می باشد.

کارگران پتروشیمی تبریز که در برودت زمستانی در محوطهُ کارخانه جهت احقاق خواسته های بحق خود تجمع نموده اند، از اتحادیه ها و سازمانهای کارگری داخلی و بین المللی تقاضا دارند، به حمایت از آنها برخاسته و همبستگی خود را با کارگران پتروشیمی تبریز اعلام نمایند.