گستاخی رژیم در برخورد با معترضین آزربایجان

مهسا مهدیلی

چهارشنبه  ۱۷ فروردين ۱٣۹۰ -  ۶ آوريل ۲۰۱۱

به نام حسین نصیری سعید متین پور و برادران دربندم

امسال برای دومین ساله پیاپی ملت آذربایجان در روز سیزده فروردین اقدام به برگزاری تجمعات گسترده در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز تهران در مورد تورکها کردند که حیاط طبیعی‌ و اجتماعی آزربایجان را با خسارات جبران ناپذیر مواجه کرده است.

یکی‌ از اسفبارترین نتایج سیاستهای تبعیض آمیز تهران زمینه سازی و بی‌ توجهی به روند خشکیدن کامل دریاچهٔ اورمو است.قشرهای مختلف ملت آذربایجان برای دومین سال پیاپی در حمایت از دریاچهٔ مظلومشان اورمو در روز طبیعت به اعتراض جمعی‌ دست زدند.فعالین حرکت ملی آزربایجان از ملت آزربایجان برای شرکت در اعتراضات روز سیزده فروردین دعوت نمودند این دعوت برای بار دوم با هوشیاری و حساسیت بالای تورکها پاسخ داده شد. تورکها با حضور خانوادگی که در راس آنان جوانان قرار داشتند احساس مسئولیت خود را در برابر مسائل و منابع ملی خویش بار دیگر با قدرت تمام نشان دادند.از روزها پیش زمان و محل انجام این اعتراضات اعلام شده بود و رژیم نیز تمام تدابیر امنیتی خود را برای ممانعت از برگزاری این تجمعات به کار برد.

از روزها پیش از برگزاری تظاهرات با تهدید خانواده‌های فعالین و دستگیری تعدادی از آنها طبق معمول حکومت قصد داشت با ایجاد رعب و وحشت و امنیتی کردن شهرها از برگزاری این تجمعات جلوگیری کند که باز هم ناکام ماند.

نحوه اعتراضات و شعارهای طرح شده بلوغ اجتماعی ملی تورکها را در مبارزات مدنی دموکراتیک خود به نمایش گذاشت.طرح شعارهای دموکراتیک و مصمم بودن در بیان خواستهای انسانی‌ تضییق شده به مدنی ترین شکل آن نمادی از شعور ملی‌ ملتی‌ بود که نه از حق خود در برابر استعمارگر می‌گذرد و نه چشم طمع به حقوق ملل همسایه اش‌ دارد. نحوه اعتراض مسالمت آمیز و حضور خانوادگی عمق شعور ملی‌ تورکها را در مورد حقوق استعمار شده شان به وضوح به نمایش گذشت.حرکت ملی آذربایجان در اعلام خواسته‌ها و ترسیم خطوط قرمز ملی و بیان حقوق ملی‌ انسانی تورکها روز به روز موفق تر عمل میکند چون از بطن همین ملت پا گرفته است.

طبق آنچه‌که شاهدان عینی نقل کردند و توسط دوربینهای مردم به طور مستند در اینترنت انعکاس یافت برخورد رژیم با شرکت کنندگان در اعتراضها چهرهٔ وحشی وبی تربیتی رسمیت یافتهٔ سیستم امنیت ایران را به نمایش گذاشت.برخورد رژیم با هر تجمعی در آزربایجان همیشه امنیتی بود است .نیروهای پلیس و به اصطلاح امنیتی رژیم در نا امن کردن اعتراضات مدنی خانواده‌های آزربایجانی از هیچ وحشیگری کم نگذاشتند.حمله‌های وحشیانه عمال جیره خوار رژیم به خانواده ها و جوانان و برخورد دور از تربیت انسانی‌ ملی‌ آنان ترس وحشت رژیم را از هر عمل دموکراتیک ملی‌ به وضوح عیان کرد.صورتی از یک مبارزهٔ آگاهانهٔ انسانی‌ منطبق بر اصول دمرکرتیک برجسته ترین ویژگی حرکت ملی آزربایجان است.

تورکها با طرح شعارهای ملی‌ مدنی خود به زبان ملی خویش ارادهٔ خودرا در تصمیم برای احقاق حقوق ملی‌ انسانی‌ خویش اثبات میکنند.به همان اندازه که این تجمعات جسورانه و مسالمت آمیز بود در مقابل خود برخوردهایی وحشیانه رژیم را یافت

دقّت در فیلمهایی که توسط حاضرین در تجمعات منعکس شد قلدر مداری نیروهای رژیم رادر برخورد با مردم دست خالی‌ نشان داد.مامورین رژیم که الوات و نوچه های رسمی‌ با کارت شناسایی رسمی‌ جمهوری اسلامی هستند چند نفری دور جوانهای دست خالی را گرفته انها دست و پنجه بسته به سوی ماشینهای نیروهای امنیتی رژیم میبرند.خانواده ها و کودکان ناظران این صحنه‌ هستند در این فیلم‌ها به وضوح شاهد برخورد به دور از تربیت انسانی‌ نیروهای رژیم که با تحقیر معترضین چشم زهر از اطرافیان میگیرند هستیم .در یکی‌ از این فیلم‌ها نوچه های قلدر صفت که جمهوری اسلامی به آنها مشروعیت داده دست جوان دستگیر شده را میپیچاند و صدای آخ جوان معترض دستگیر شده... که معلوم نیست چرا احاطه اش کرده اند وحشیت نیروهای به اصطلاح امنیتی است و جسارت انان در انجام تحقیر و شکنجه در ملا عام را عیان میکند که عاملان اغتشاشگر رژیم ومخل امنیت مردم هستند.این صحنه‌ها گوشه‌ای از گستاخی نیروهایی است که مشروعیت بی‌ تربیتی‌ و قلدریت خود را از رژیم تهران میگیرند.گستاخی قلدرهای رژیم و جسارت آنان در تحقیر جوانان مبارز این ملت گستاخی به فرد فرد خانواده‌های حاضر در تجمع وگستاخی به حقوق ملی‌ انسانی همهٔ تورکهاست .

قلدریتی که در ملا‌عام فراتر از حد اسم سازمانی خود از پیچیدن دست بستهٔ خالی‌ جوانان قهرمان این ملت هم ابایی ندارد وقتی‌ که این جوان را به زندانها میبرد چه برخوردهایی با آنها خواهند داشت. به چه حقی چنین اجازه ای به خود میدهند .

مبارزات جسورانه و مدنی تورکها چنان وحشت در رژیم ایجاد کرده که به وحشیگری قلدرهای استخدامیش مشروعیت میدهد.

این صحنه‌ها که جگر گوشه های این ملت را فقط به جرم فریادهای مللیشان با این برخوردهای وحشیانه از جمع خانوادهایشان جدا کرده دستشان را می‌بندند میپیچند و به زندان میبرند عجزو ناتوانی رژیم را در قبال عزّت ملی‌ و ارادهٔ مبارزهٔ ملت آذربایجان ثابت کرد.

به قیمت تمام عمرمان و حیاتمان دستهای دراز شدهٔ متجاوزان استعمارگر را از جغرافیا تاریخ و هستی آزربایجان و تمام ترکهای ایران قطع خواهیم کرد.دستی‌ که دستهای قهرمانان ملی‌ مدنی این ملت را به زنجیر ببندد محکوم به قطع شدن است زمان شاهد این واقعیت هست و خواهد بود