دیدارهای کمیتە روابط بین المللی کنگرە ملیتهای ایران فدرال در برکسل

 

در ادامه فعالیتهای کمیته روابط بینالمللی کنگره ملیتهای ایران فدرال، هیئتی متشکل از آقایان ناصر بلیدهای، یاسین اهوازی، حسین انور حقیقی و میرو علیار، طی روزهای 19تا 21 ژوئن 2011 در بروکسل چندین دیدارسیاسی با سازمانهای بینالمللی، نمایندگان پارلمان اروپا، کمیسیون اتحادیە اروپا، تنی چند از مسئولین احزاب اروپایی انجام دادند.

در این ملاقاتها هیئت کنگره ملیتها مواضع و سیاستهای کنگره در ارتباط با شرایط کنونی ایران، نقض مستمر حقوق بشر در سراسر ایران، سرکوب، کشتار، اعدام، شکنجه وگروگانگیری فعالان سیاسی فرهنگی و مذهبی بویژه درسرزمین ملتهای تحت ستم را توضیح دادند.

نمایندگان کنگرە بر این امر تاکید کردند که لازم است ارگانهای اتحادیه اروپا در ملاقات وتماسهای خود با مقامات ایرانی بطور صریح و بدون ملاحظات سیاسی بە رفتارسرکوبگرانه و تبعیض همە جانبە رژیم علیە مردم بلوچ، ترک، ترکمن، کرد، عرب و لر ... اعتراض کنند و در مقابل ادامە سیاست سرکوب ملیتهای تحت ستم از جانب ج.ا. عکس العمل نشان بدهند.

هیئت کنگرە ضمن تاکید دوبارە بر ضرورت همبستگی و همکاری در بین نیروهای دمکراتیک اپوزسیون کل ایران و اعلام آمادگی کنگرە ملیتها در در این راستا، موضع و سیاست اپوزسیون سیاسی فارس در قبال ملیتهای غیرفارس را در امر ائتلاف و همکاری تعیین کنندە خواند.

لازم است در دیدار با اپوزسیون فارس و فعالان مدعی دفاع از حقوق بشر در سراسر ایران، بر این واقعیت تاکید شود کە استقرار دمکراسی و احترام بە حقوق بشر تنها در صورت پذیرش حقوق سیاسی ملیتها و رفع تبعیض از همە گروهائیکە بدلایل ملی، مذهبی، زبانی و فرهنگی تحت ستم قرار دارند، قابل تحقق است.

برسمیت شناختن هویت ملی ملیتهای بلوچ، ترک، کرد، لر، فارس و عرب... و تامین حقوق سیاسی برابر برای آنها باید بعنوان شرط لازم برای رسیدن بە آزادی و همزیستی مسالمت آمیز و داوطلبانە در ایران مورد توجە قرار بگیرد.

 

کمیته روابط بینالمللی کنگره