بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران

همه ما آزربایجانی هستیم

ما در مخالفت با ستم ملی و برنامه های رژیم ایران در بی تفاوتی نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه، همه آزربایجانی هستیم. ما به عنوان یک نهاد مدنی وابسته به مردم عرب اهواز دست های آشکار و پنهان این رژیم را در این مساله می بینیم. زیرا معتقدیم سیاست های تبعیض آمیز رژیم جمهوری اسلامی نسبت به آزربایجان وعربستان ودیگر مناطق غیرفارس نشین ایران نه تنها عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بلکه طبیعت ومحیط زیست این مناطق را نیز در بر می گیرد.

 برنامه ها یکی است. در عربستان (خوزستان) بی حساب و کتاب سد می سازند تا آب های رودخانه کارون را به مناطق مرکزی و جنوب شرقی ایران سرازیر کنند و پر آب ترین استان را به بیابان تبدیل کنند، زیرا که اکثریت مردمانش عرب هستند واین جرم بزرگی از دیدگاه عرب ستیزان است. در آزربایجان نیز بی حساب و کتاب سد می سازند تا برقش را بفروشند و دریاچه اورمیه خشک شود و ترک ها به استان ها وشهرهای دیگر کوچ کنند. برنامه های خاص ترک زدایی و عرب زدایی از عهد پهلوی تا دوران کنونی هیچ گاه از تکاپو باز نیاستاده است.

 مردم شریف آزربایجان، نبرد شما در تبریز واورمیه علیه رژیم ترک ستیز وعرب ستیز ایران همان نبرد ما در حمیدیه واهواز وخلف آباد است.

 ما با شعارهای ضد تبعیض نژادی شما مردم آزربایجان احساس همنوایی داریم واز مبارزتان برای زنده کردن دریاچه اورمیه حمایت می کنیم.   

 ما در این جا خواهان حمایت همه نیروهای دموکرات وآزادی خواه کشورمان از خواسته های مردم آزربایجان هستیم. باید رژیم را وادار کرد تا از سیاست های سرکوبگرانه خود علیه معترضان به خشک شدن دریاچه اورمیه دست بردارد و فورا به اقداماتی جهت جلوگیری از خشک شدن آن انجام دهد.  

 بی گمان با گسترش مبارزه مردم آزربایجان و حمایت سایر خلق های ایران و به ویژه مردم کرد، عرب، بلوچ و ترکمن می توان به استقبال اول مهر رفت و صدای سرکوب شده این خلق ها را علیه محرومیت از تحصیل به زبان مادری شان فریاد کرد.

 کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران

بیانیه شماره 8/8/9/2011