آذربایجانلی بیلی یوردلولار توپلومونون بابک قورولتایی کئچیریلمه سینه گؤره بیانیه سی

بسمهتعالي

اگرچه موانع و مشكلات ميتواند به عنوان عامل مهمي در برابر عملكردها و پيشرفتها باشد، ولي اراده آدمي از چنان نيروي عظيمي برخوردار است كه ميتواند همه موانع و مشكلات را كنار زند و انسان را در رسيدن به آمال و خواستهها ياري نمايد. و اينك آفرين باد بر ملت بزرگ و نستوه آذربايجان كه با عزم و اراده ملي خويش توانست از موانع، ايستهاي بازرسي، تهديدها، تعهدها، سيمهاي خاردار و فضاي به شدت نظامي منطقه اهر و كليبر بگذرد و در قلعه بابك، سمبل ايستادگي و غرور ملي آذربايجانيان حضور يابد و با صداي بلند خويش، گوشهاي ناشنوايي را كه در ايام انتخابات رياست جمهوري جهت فريب مردم خود را مشتاق شنيدن نشان ميدادند، كر كند!

سپاس خداوند متعال را كه بار ديگر نسيم شجاعت را بر دلهاي هزاران زن و مرد، پير و جوان و كودك وزاند و حقانيت خواستههاي حركت ملي آذربايجان و ايمان اين رادمردان و شيرزنان و دليرمندان را به دشمنان و جاهلان نشان داد.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن تشكر و قدرداني از تمامي آحاد ملت آذربايجان كه با حضور خود در قلعه بابك، عليرغم تمامي فشارها و ممانعتها حماسهاي ملي آفريدند، معتقد است كه:

1-     محاصره نظامي منطقهاي به شعار دويست كيلومتر به همراه دهها پست بازرسي در خروجيهاي شهرهاي آذربايجان و فشار، بازداشت، تهديد و اخذ تعهد و ممانعت فيزيكي و امنيتي از حضور صدها هزار آذربايجاني در قلعه بابك براي دولتي كه ادعاي وجود آزادي و امنيت را براي تمامي شهروندان، اقوام و ملل مطرح مينمايد نه تنها پيروزي و افتخاري به حساب نميآيد، بلكه ميتواند نمود عيني توان، وسعت، قدرت و حقانيت ملي خواستههاي حركت ملت آذربايجان در راستاي رسيدن به حقوق حقه خود باشد.

2-     آنچه كه براي ممانعت از حضور مردم در قلعه بابك و اجراي برنامههاي مردمي بصور مختلف من جمله تهديد، بازداشت، اخذ تعهد، ايجاد پستهاي بازرسي، بازگرداندن هزاران دستگاه ماشين و صدها هزار انسان، آواره شدن مردان و زنان مصمم براي حضور در مراسم در جنگلها و كوههاي اطراف قلعه بابك، اجراي مانور در منطقه توريستي با اكوسيستم بينظير عليرغم اعتراض سال پيش سازمان محيط زيست، استفاده از صدها نيروي گارد ويژه و انتظامي و امنيتي، ضرب و جرح دهها تن بويژه زنان و كودكان، ايجاد رعب و وحشت در طول حضور مردم بطرق مختلف و ... صورت گرفت، همه و همه خلاف قوانين بينالمللي و اصول مصرح قانون اساسي كشور بوده و  از ديدگاه ما محكوم است و به نمايندگي از ملت خويش اقدامات اعتراضي و حقوقي را بطرق مختلف انجام خواهيم داد.   

3-     آنچه كه در دوران انتخابات رياست جمهوري دوره نهم شاهد بوديم تأكيد جدي و همه جانبه همه كانديداها بر اعطاي حق مسلم اقوام و ملل ساكن در ايران در قالب اصول 15، 19 و 48 قانون اساسي بود كه نشان داد حقانيت و واقعيت وجودي خورشيد  نخواهد توانست تا ابد پشت ابرهاي سياست بازي، مصلحت سنجي و تنگنظريها مخفي بماند و آنان كه تا ديروز گوش خود را به نشنيدن صداي عدالتطلبانه اقوام و ملل ساكن در ايران بسته بودند و عليرغم حضور چند دههاي خود در اركان تصميمگيري و اجرايي هيچ اقدام عملي در اين راستا برنداشته بودند، مجبور گرديدند از تريبونهاي سراسري و با صداي بلند بر حقانيت اين خواستهها تأكيد ورزند.

4-     حركت ملي آذربايجان در اين انتخابات نشان داد كه از چنان آگاهي، هوشياري و سياستورزي برخوردار است كه بر خلاف فعالان ملي و قومي ساير اقوام و ملل ساكن در ايران تابع احساسات روزمره و تحليلهاي مقطعي نگردد و با يك ژست و تاكتيك كاملاً حساب شده از اين دوره غير قابل پيشبيني سربلند بيرون بيايد.

5-     نتيجه انتخابات نشان داد كه طرح اوليهاي از خواستههاي ملت آذربايجان در قالب 28 ماده كه نمود ملموس و عيني خواستههاي روزمره ملت آذربايجان ميباشد، عليرغم انتقادهاي بعضي از دوستان و فعالان و شيطنتهاي بعضي از روشنفكر و تئوريسين نماها، كاملاً بر اساس درك واقعبينانه شرايط اجتماعي تنظيم گرديده بود. از طرف ديگر امضاي گروهها و شخصيتهاي مختلف كه بنوعي هر كدام نماينده يك طيفي از حركت ملي آذربايجان ميباشند، نشان بالا رفتن همبستگي ملي آذربايجانيان است كه به مزاج عدهاي، بويژه كمونيستها و تودهايهاي شكست خورده خوش نيامده است و اين وحدت را برخلاف منافع خود دانستهاند. همانهايي كه در طول سالهاي گذشته چندين بار با شيطنتها و اختلافاندازيهاي خود فعالان حركت را در آستانه حماسه حضور در قلعه بابك رو در روي هم قرار دادهاند.

6-     بررسي ميزان مشاركت مردم آذربايجان در انتخابات رياستجمهوري دوره نهم و انتخابات چند سال اخير نشان ميدهد كه ملت آذربايجان نسبت به ساير مناطق كشور حضور كمتري در انتخابات داشته است و حضور يافتگان نيز در اغلب موارد در انتخاب خود و رأي به كانديداها از معيار و ملاك خواستههاي ملي خويش بهره ميجويند كه آخرين نمود آن پيروزي قاطع مهندس مهرعليزاده در استانهاي آذربايجان عليرغم عدم حمايت فعالان حركت ملي آذربايجان از ايشان بود كه تنها به صرف حمايت و قبول خواستههاي 28 مادهاي ملت آذربايجان صورت گرفت. لازم است ضمن تشكر از ايشان به خاطر بازگشت به دامان پرمهر وطن مادري از حاكميت ميخواهيم در ارزيابي نتيجه انتخابات با چشمي باز عمل نموده و واقعيتهاي سياسي و اجتماعي آذربايجان را درك نمايد.

7-     بار ديگر ضمن محكوم نمودن تمامي اقدامات غيرقانوني صورت گرفته بر عليه فعالان ملي آذربايجان، بويژه در ايام حضور ملت آذربايجان در قلعه بابك، و با تأكيد بر ضرورت حركت در چارچوب قانون و فعاليتهاي مدني از حاكميت ميخواهيم تمامي دستگير شدگان را آزاد نموده و از پيگيري قضايي و امنيتي فعالان ملي آذربايجان دست بردارد. از اينرو هشدار ميدهيم مجمع دانشگاهيان آذربايجاني بمانند حضور قاطع فعالان خود در قلعه بابك با وجود تحمل مشكلات و سختيها، در همه حال در كنار ملت آذربايجان و فعالان ملي آن خواهد ماند و از تمامي امكانات در راستاي احقاق حقوق مسلم و انساني ملت آذربايجان بهره خواهد جست.  

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

    12/4/84