پيام بنياد زبان و فرهنگ آذربايجان ايران ــ‌ كانادا

 

جناب آقاي دكتر رضا براهني


مايه سربلندي است كه جنابعالي كوششهاي ذي قيمتي در راه اعتلاي زبان و فرهنگ مردم آذربايجان، و نيز زبان و ادبيات فارسي انجام داده ايد. صبر و متانت شما در پيشبرد اهداف بنياد، كارداني و دانش شما در زمينه شناساندن زبان و فرهنگ مردم آذربايجان به هموطنان ايراني و كانادايي امري است كه همه بر آن اذعان دارند.
شركت در بزرگداشت هفتادمين سال تولد شما براي همه آذربايجاني ها، بويژه بنياد زبان و فرهنگ آذربايجان ايران در كانادا افتخار بزرگي است.
تندرستي و سعادت شما را از صميم قلب آرزو ميكنيم.
با احترام

 

بنياد زبان و فرهنگ آذربايجان ايران ــ‌ كانادا