تخريب قطعه سی و سه بهشت زهرا با توجيه دينی
بيانيه کانون زندانيان سياسی ايران(در تبعيد) و اطلاعاتی در مورد طرح

 

هماهنگ با طرح توطئه برای "ساماندهی" خاوران، رژيم طرح تخريب و بازسازی قطعه های ۳۳، ۳۲ و ۱۰۰بهشت زهرا را نيز در دستور کار خود قرار داده است. اخيرا خانواده‌هائی که بسر خاک عزيزان خود در قطعه‌های نامبرد مراجعه کرده‌اند، با اعلاناتی مواجه شدند که از آنها خواسته شده برای تعيين تکليف وضع قبرها به دفتر بهشت زهرا مراجعه کنند. با مراجعه به اين دفتر، به آنها گفته مي‌شود به دليل کمبود جا به پيروی از مصوبه هئيت دولت، قبرهائی که بيش از ۲۰ سال از عمر آنها مي‌گذرد بايد باسازی و به صورت دو طبقه در آيند. طبقات دوم در معرض فروش قرار خواهند گرفت. بنا براين، چنانچه خانواده‌ها مايل هستند طبقات فوقانی قبرها را خريداری کنند، اولويت خريد به آنها داده مي‌شود، در غير اينصورت اقدام به فروش آنها به ديگران خواهند کرد. خانواده‌ها با اين طرح مخالفت می ورزند و با بيان اين مساله که اين قطعه‌ها بخشی از تاريخ جامعه ايران هستند، خواهان حفظ آنها به شکل کنونی مي‌شوند. در پاسخ به خانواده‌ها گفته مي‌شود، طبق قانون اسلام قبرهائی که عمرشان به بيش از ۲۰ سال مي‌رسد، زمين آنها پاک و قابل استفاده مجدد هستند. آنها مصمم هستند طرح بازسازی و دو طبقه کردن اين قطعه‌ها را طبق مصوبه دولت به اجراء در آورند. برای خريد هر قبر سه ميليون تومان تعيين کرده‌اند. خانواده‌ها اعلام کرده‌اند توان پرداخت چنين مبلغ سنگينی را ندارند.

اکثر سنگ قبرهای موجود در اين قطعه‌ها، به ويژه در قطعه
۳۳ را عوامل رژيم در سال‌های گذشته از بين برده‌اند. به دليل گذشت زمان، تعداد خانواده‌هائی که به اين قطعه‌ها مراجعه مي‌کنند، محدود بوده است. بسياری از پدر و مادران در قيد حيات نيستند و بسياری ديگر از ايران مهاجرت کرده و در خارج بسر مي‌برند. رژيم به خوبی از اين امر آگاه است و به همين خاطر در فقدان خانواده‌ها با طرح سياست فروش قبرها به آنها، قصد دارد سياست توطئه گرانه تخريب اين قطعه‌ها را به اجراء در آورد.

گفتنی است که قطعه
۳۳ و بخش‌هائی از قطعه‌ ۳۲ بهشت‌زهرا به زندانيان سياسي‌ی که در رژيم سلطنتی شاه به جوخه مرگ سپرده شدند و يا چريکهای فدائی و مجاهدينی که در مصاف با نيروهای سرکوبگر شاه جان خود را از دست دادند، تعلق دارد. قطعه ۱۰۰ به نيروهای مذهبی نطير مجاهدين، فرقان و آرمان مستصعفان که در نيمه اول ده ۱۳۶۰‌در زندان رژيم جمهوری اسلامی به جوخه مرگ سپرده شده و يا در درگيري‌های مسلحانه با سرکوبگران رژيم جان باختند، تعلق دارد.

کانون زندانيان سياسی ايران(در تبعيد) طرح تخريب قطعه‌های
۳۳، ۳۲ ، ۱۰۰‌و طرح توطئه "سازماندهی" گلزار خاوران را شديدا محکوم کرده و از افکار عمومی ايرانيان، سازمان‌های سياسی چپ و مترقي، نهادهای مدافع حقوق بشر جهانی مي‌خواهد با اعتراض به طرح‌های توطئه‌آميز رژيم جمهوری اسلامي، از به اجراء در آمد اين طرح‌ها جلوگيری کنند.

کانون زندانيان سياسی ايران(در تبعيد)
۸ آبان ۱۳۸٤ برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۰۵‌
8 آبان 1384    15:13