برگرفته ازسایت روزنامه ی روز چاپ تهران www.roozonline.con
---------------------------------------------------------------

روز ، روزنامه ی صبح به وقت تهران دوشنبه،۲۳ آبان ۱۳۸۴ ، Monday, Nov 14, 2005

agar bekhahid habar ra az manbe-e asli bekhanid be inja click konid:
http://roozonline.com/01newsstory/011662.shtml

پاسخ رييس جمهور به خواست های ترکمان ها

از همان بخواهيد که به او رأي داديد

ميثم تواب ۲۳ آبان ۱۳۸۴

 

اختصاصي روز- محمود احمدي نژاد، طي ديداري مردمي، در پاسخ به تقاضاي تعدادي از شخصيت هاي ترکمان براي رسيدگي به مشکلاتشان، به آنها گفته است: "برويد از همان کانديدايي که به آن رأي داده ايد بخواهيد که خواسته هايتان را پيگيري کند." اشاره رييس جمهور، ظاهراً به اعلام حمايت مردم مناطق ترکمان نشين از سيد مصطفي معين در جريان رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري بوده است.

سخنان آقاي احمدي نژاد، جريان يک ديدار مردمي بيان شده که در آن، تعدادي از مردم نواحي ترکمان نشين، به همراه برخي صنعت گران خراساني، براي بيان مشکلات منطقه اي و صنفي خود، به حضور رييس جمهور رسيده بودند. اين ديدار، درچارچوب ملاقات هاي عمومي رييس جمهور بوده که مطابق سنت معمول در ايران، براي در ميان گذاشتن مشکلات مردم با رياست جمهوري تشکيل مي شود. اما اين دفعه، پس از پايان نقطه نظرات و تقاضاهاي ترکمانان - و نيز صنعت گران- توسط نمايندگانشان، رييس جمهور با ارجاع مطالبات آنها به کانديداهاي رقيب، آنها را در حيرت و شگفتي فرو برده است.

اين اظهارات رييس قوه مجريه، در شرايطي بيان مي شود که وي تاکنون، در انتخاب همکاران دولت نيز عمدتاً ميزان نزديکي مديران جديد با حلقه اي کوچک از افراد نزديک به خود را ملاک گزينش قرارداده واين رويکرد، حتي اعتراض علني اعضاي ستاد انتخاباتي او را نيز به همراه داشته است. اما سخن گفتن از تعميم چنين رويکردي به "شهروندان" کشور به ويژه در ناطق حساسي چون نواحي محل اقامت اقليت هاي ايراني اقدام ماهيتاً بديعي محسوب ميشود.

به گفته يک تحليلگر مسائل سياسي، به کاربردن چنين لحن گزنده ای از سوي آقاي احمدي نژاد که از فرط صراحت، باورنکردني مي نمايد نمودي از روحيات خاص نامبرده است که اصرار دارد به عنوان فردی "صريح اللهجه" شناخته شود.

اين تمايل، درسخنان وي در مجمع عمومي سازمان ملل، در سخنان دو هفته پيش در همايش "جهان بدون صهيونيسم"، پيش از آن نيز در نحوه پاسخگويي به انتقاد خاتمي از عملکرد شهرداري پيش از انتخابات رياست جمهوري، در روش برخورد با مجلس و گروه هاي محافظه کار هنگام معرفي اعضاي کابينه، و اصولاً در نوع رفتار با کساني که تاکنون درصدد ارائه نظر مشورتي خود به رييس جمهور بوده اند، نمود بارزي داشته است.

 

برگرفته ازسایت www.roozonline.con