پيام دکتر ناصر زرافشان به مراسم بزرگداشت دکتر رضا براهني

دوستان عزيز!
با شادماني اطلاع يافتيم که براي قدرداني از دکتر رضا براهني و ثمرات چند دهه خلاقيت و تلاش او گردهم آمده ايد. دکتر رضا براهني خود زماني گفته بود، به دست آوردن يک موقعيت بين المللي براي کسي که از سرزميني مي آيد که يک رژيم سرکوبگر بر آن حاکم است کار آساني نيست. اين گفته اي درخور تأمل است، و بخصوص براي ايرانياني که در اين گردهمايي حضور دارند معناي عميق و ويژه اي دارد. در مقابل در ايران گروهي که با عصاي قدرت حاکمه سر پا ايستاده اند ضعف و فقدان خلاقيت خود را با تقرب به آستان قدرت و سوار شدن بر امواج تبليغاتي رسانه هايي که در اختيار انحصاري اين گونه قدرتها است، جبران ميکنند.
براهني به عنوان نويسنده و روشنفکري که هرگز دغدغه مردم و سرنوشت آينده آنها را فداي رابطه با قدرتهاي مسلط نکرده است، با اتکا به توانمنديهاي خود جايگاه ويژه اي يافته است. من و همبندان من در زندان اوين همراه با شما چند دهه خلاقيت و تلاش دکتر رضا براهني را در راه آرمانهاي عاليه انساني گرامي ميداريم و براي او کاميابيهاي بيش از پيش آرزو ميکنيم.
ناصر زرافشان
زندان اوين
خرداد 1384