محمدرضا لوائى:

اقوام چقدر دیگر باید تلفات جانی و مالی و فرهنگی بدهند تا دوستان شما دموکرات و فهیم گردند؟

صادق زیبا کلام اگر چه خیلی دیر به حرف آمد اما مسائلی را مطرح کرد که قابل بحث است۰ صادق زیبا کلام در مورد جوک های ضد قومی حرف زد اما در خصوص تربیت و تدریس نژاد پرستی چیزی نگفت۰ البته ما شهامت وی را می ستاییم ، اما ایشان باید بدانند که از حرف هایش ذوق زده نشدیم۰ چون مباحثی که ایشان اکنون مطرح می کنند خیلی وقت پیش در میان روشنفکران هویتی مطرح و بحث شده است۰ " اگه شما از من بپرسید که چقدر احتمال می دهید که یک روز در آینده مسئله تبریز و مساله آذربایجان، تبدیل به یک مسئله ی سیاسی شود؟ می گویم من خیلی احتمالش را می دهم که در آینده یکی از مشکلات جدی ما مسئله آذربایجان باشد." این جواب یک روشنفکری است که هنوز هم از منظر برتریت به مسئله می نگرد۰ ایشان از یک طرف شعار دموکراسی سر می دهند و از طرف دیگر هنوز هم اقوام و آذربایجان را یک مشکل می پندارند۰ ایشان یادشان رفت بگویند که مشکلات جدی اقوام همان تفکرات راسیستی درون آموزش و پرورش است۰ "برخی اساتید مهم و مطرح علوم سیاسی ما مثل جناب دکتر عباس مصلی نژاد ، دکتر حمید احمدی ،دکتر ابراهیم متقی ، دکتر احمد نقیب زاده ، بخصوص استاد حمید احمدی و خیلی های دیگه این نظر را دارند که اصلا نباید در مورد مسائل قومیتی حرف زد." هنوز این اساتید مهم ومطرح(!) گفتگو را خطرناک و مضر می دانند. خطرناک و مضر برای نظام مستبد یا برای دموکراسی؟ آنها ایدهٔ گفتمان را از این رو مضر می دانند که کل نظام آموزشی آنها را زیر سئوال می برد۰ مشکل ما این است که نمی خواهند قلمروی فرهنگ استبدادی را ترک کنند۰ "فکر می کنم خیلی از مسئولین هم چنین نظری دارند که حرف زدن پیرامون این موضوع باعث گسترده تر شدن آن می شود" ۰ مگر گستردگی زبان و فرهنگ اقوام را نمی بینید؟ مگر مثل کبک سر در برف توهم و توطئه فرو بردن علاج کار است؟ چکیدهٔ چنین انکارهایی می شود احمدی نژاد که عند دروغ و تهمت و توهم است۰ هویت خواهی شاید برای شما مسئلهٔ و مشکل مهم تلقی شود اما برای جهانیان زیباترین جلوهٔ دموکراسی می باشد۰ بله، با شما موافقیم که راه حل در دموکراسی نهفته است اما آیا شما به حد کافی در این خصوص کار کرده اید؟ چند کتاب درسی در این باب چاپ شده است؟ اقوام چقدر دیگر باید تلفات جانی و مالی و فرهنگی بدهند تا دوستان شما دموکرات و فهیم گردند؟ قبول کنید که تجزیه در جغرافیای استبداد شکل می گیرد و شما خود نیز یکی از حامیان سرسخت آن هستید. البته من از بیان چنین مطالبی آن هم در آستانهٔ انتخابات تعجب نمی کنم اما آن را به فال نیک میگیرم۰ "البته برخی از همکاران خود من با رویکرد من مخالفند. آنان معتقدند اگر پیرامون مسئله قومیت بصورت علنی حرف بزنیم این باعث می شود قومیت ها جری تر شوند و آب به آسیاب دشمن داریم می ریزیم. قبح مسئله باصطلاح میریزد و آنها علنی و بی پرده آنوقت بیایند جلو." مگر خواستن حق جری شدن است؟ "قبح مسئله باصطلاح میریزد" . دوستان شما قباحت را از حد گذرانده اند۰ آقای زیبا کلام ، شما باید به آنها بفهمانید که استرداد زبان و فرهنگ ریختن آب به اسیاب دشمن نیست۰ طرز گفتگوی دوستان نژاد پرست شما مثل گفتگوی زندانبان با زندانی است۰ "مساله همین نحوه تفسیر از دموکراسی است. به نظر می آید بسیاری از دموکراسی خواهان ایران، دموکراسی را برای گروه و قوم و نژاد خود می خواهند. نوعی دموکراسی که در اصل منجر به تحمیل اراده اکثریت به اقلیت میشود". ازشما بعید است آقای دکتر. تناقض چرا؟ مگر دموکراسی خواهی با نژاد پرستی سازگاری دارد؟ آنهایی که دموکراسی را برای گروه و قوم و نژاد خود می خواهند دموکراسی خواه نیستند، بلکه نژادپرستانی در کسوت دموکراسی اند۰ "من کی گفتم دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت؟ اتفاقا یکی از بزرگترین دغدغه های نظریه پردازان دموکراسی همین بحث است که چگونه میتوان حقوق اقلیت را از گزند تعرض اکثریت در نظام های دمکراتیک مصون داشت." با شما موافقم ۰ لطفا به ترمیم ساختاری بپردازید که " طرفدار جذب حداکثری و دفع حداقلی" است۰ مشکل و مسئلهٔ دوستان شما باید این باشد۰ "اگر واقعا خواهان پیشرفت و توسعه کشور هستیم باید به این مسایل خیلی جدی بیاندیشیم." تا اندیشهٔ شما شکل بگیرد نویسندگان و فعالان مدنی اقوام در زندان های بیداد جان خواهند باخت۰ اگر واقعا بر نظریهٔ خویش اعتقاد دارید اقوام را مخاطب خود قرار ندهید بلکه حاکمیت را طرف گفتگو بدانید و از آزادی و عدالت خواهی فعالین هویتی دفاع کنید۰ راستی آیا شما نام آنها را می دانید؟