ریاست مجلس ملی

 

رونوشت ریاست مجلس سنا

رونوشت ریاست شورای قانون اساسی

 

آقا،

ما هم با نظر شما در مورد عدم قبول لایحه مربوط به شناسایی نسل کشی دولت عثمانی که در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ با بلند کردن دست و با حضور تعداد کمی نماینده در جلسه به تصویب رسیده است شریک هستیم.

از آنجا که پارلمان در شرایط بخصوصی، با عدول از نظر شخصی شما به لایحه ای رأی داده است که موضوع آن نه در صلاحیت مجلس که در صلاحیت مورخین است، خواهشمندیم مطالب زیر را که از نظر آنان پنهان مانده است باطلاعشان برسانید.

لایحه مصوب در جلسه ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۱ معطوف بوقایع سال ۱۹۱۵ و در حین جنگ جهانی اوّل است که، در همان سال دستجات مسلح ارمنی که از کمک مادی (سلاح و پول) قشون تزاری و صلاحدید چند میسیونر مذهبی آمریکایی و فرانسوی برخوردار بودند در شهرهای ارومیه، سلماس، خوی و نواحی اطراف آن چهل هزار نفر از اهالی بی سلاح (زن، مرد، پیر و مخصوصاً کودکان) را قتل عام کرده اند. اسناد و گزارشهای کُنسولهای انگلیس و فرانسه مؤید این جنایات است.

 

در ماه مارس ۱۹۱۸ (۲۰ مارس) دستجات مسلح داشناک ارمنی با همدستی بالشویکها در شهر باکو ده هزار نفر را قتل عام کرده است.

 

در سال ۱۹۹۲ پس از فروپاشی شوروی جمهوری ارمنستان که جزئی از اتحاد شوروی میبود با کمکهای تعیین کننده نیروهای موتوریزه روس بهمسایه خود آذربایجان هجوم کرده و بیست درصد از اراضی آنرا اشغال کرده است. در این تجاوز نیز اقدام به نسل کشی شده و تنها در شهر خوجالئ (در شب ۲۰ فوریه ۱۹۹۲ ) ۶۱۳ نفر از اهالی بی سلاح شهر بدست ارمنیها قتل عام شده است که در بین آنها ۶۳ کودک، ۱۰۶ زن، و ۷۰ نفر سالخورده بوده اند.

بدینتیرتیب از سال ۱۹۱۵ باینسو هر زمان که فرصت بدست ناسیونالیستها و داشناکها افتاده است از قتل عام همسایگانشان دریغ نداشته اند.

 

اکنون که پارلمان فرانسه خویشتن را صلاحیت دار برای رسیدگی به قتل عامهای اتفاق افتاده در کشورهای خارج میداند، ما هم بنام انسانیت و عدالت خواستار آنیم که پارلمان فرانسه قتل عامهای متعدد آذربایجانیها بدست ارامنه را نیز جزو مقوله نسل کشی دانسته و در مورد آن نیز قانونی بتصویب برساند.

 

جناب رئیس مجلس، خواهشمندیم احترامات ما نسبت به شخص خودتان و مجلس تحت ریاست خویش را بپذیرید.