با شرکت دانشجويان تورک دانشگاههاي تهران، مراغه و تبريز

دانشجويان تورک دانشگاه اميرکبير برگزار ميکنند:

 

تجمع اعتراض آميز

 

نسبت به انتشار مطالب توهين آميز بر عليه تورکها

در روزنامه ايران!

 

در پي درج مطلب توهين آميز ويژه نامهي کودکان مورخه 22/02/1385 روزنامهي ايران نسبت به تورکها و همچنين تأييد تجمعات اعتراض آميز شهرهاي تبريز، اورميه، اردبيل، همدان، قزوين، زنجان، مراغه، بناب، سولدوز، خوي، سويوق بولاق (ماهاباد)، تهران و ساير شهرهاي آذربايجان روز يکشنبه مورخهي 31/02/1385 رأس ساعت 12:00 مقابل سلف سرويس دانشگاه اميرکبير تجمع اعتراض آميزي برگزار خواهند کرد. در اين تجمع اعتراض آميز تمامي شرکت کنندگان به عنوان اعتراض روزنامهي ايران را به مثابهي نمادي از سياستهاي شووينيستي-فاشيستي-آپارتايدي به آتش خواهند کشيد.

 

لازم به ذکر است که تا کنون جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز و مراغه نيز شرکت قاطع خود را در اين تجمع اعتراض آميز اعلام داشته اند.

 

جمعي از دانشجويان تورک دانشگاه اميرکبير

30/02/1385

 

با شرکت دانشجويان تورک دانشگاههاي تهران، مراغه و تبريز

دانشجويان تورک دانشگاه اميرکبير برگزار ميکنند: