هشدار به دستگاههاي قضايي کشور

 

طي روزهاي گذشته در راهپيمايي و تظاهرات صدها هزار نفري ملت آذربايجان در اعتراض به اقدامات تفرقهانگيز روزنامه ايران ـ ارگان رسمي دولت ـ عدهاي از معترضين توسط نيروهاي امنيتي و نظامي دستگير شدهاند. طبق گفته دادستان عمومي و انقلاب تبريز اين افراد به اصطلاح ايشان عدهاي اراذل و اوباش و قوميتگرا بودهاند که حکم جلب تعدادي نيز صادر شده است. همچنين يكي از مسئولين امنيتي اين اتفاقات را به بيگانگان مرتبط ساخته است. از نظر مجمع دانشگاهيان آذربايجاني، همانطور که در بيانيههاي قبلي نيز اشاره داشته است، هيچ يک از فعالين حقوق ملت آذربايجان طرفدار خشونت نبوده و همواره به حرکتهاي مدني و قانوني تأکيد داشته و مخالف حرکتهاي تنشزا و خشونتآميز بودهاند. از اينرو بازداشت و يا جلب فعالين حرکت ملي آذربايجان، سوء استفاده دستگاه قضايي آذربايجان از اقدامات اخير تلقي شده و اين مجمع نسبت به پيآمدهاي سوء آن و ارتباط دادن آن به بيگانگان هشدار ميدهد. از نظر مجمع عقلانيترين رويکرد حاکميت در مواجهه با اعتراضات به حق ملت آذربايجان ـ همانطور که مسئولين کشور نيز ابراز داشته اند ـ دفاع صريح مسئولان ارشد از حقوق پايمال شده ملت در ميتينگهاي مردم و دانشجويان و اقدامات عملي آنان در راستاي احقاق خواستههاي قانوني آذربايجانيها ميباشد. در غير اينصورت هرگونه حرکت تحريک برانگيزي از طرف ارگانهاي امنيتي و قضايي، باعث افزايش شکاف بين اقوام و ملل کشور شده و فضا را در جهت خدشهدار شدن امنيت ملي و وحدت ملي کشور در مقطع حساس کنوني فراهم خواهد آورد.

 

روابط عمومي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

2/3/1385