رادیو رنگارنگ رنگ پنج شنبه ها

 

برنامه ایی از شهاب فیضی

 

نیم نگاهی به حوادث اخیر در آذربایجان

میز گرد رادیویی با حضور

 

علی رضا صرافی سردبیر دیلماج در تبریز

بهروز صفری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز

علی رضا اردبیلی سردبیر مجله تریبون

 

http://hem.bredband.net/shafey/azar.mp3

 

http://hem.bredband.net/fardin/azar2.mp3