آذربايجان خروشيد

 

بيانيه شماره 3 مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

 

روز دوشنبه مورخ 1/3/1385 مردم تبريز در اعتراضي صدها هزار نفري انزجار خود را از سياستهاي شؤونيسمي ارگانهاي رسمي کشور ابراز داشته و خواستار ريشه کن شدن اقدامات ضدبشري شؤونيستها شدند. در راهپيمايي مسالمتآميز ملت آذربايجان که اقشار مختلف ملت اعم از کسبه بازار، دانشجو، کارمند و ساير اقشار مردم شرکت داشتند، دفاع از هويت ترکي آذربايجاني، محو شدن اقدامات شؤونيستي، اجرا شدن مفاد 15 و 19 قانون اساسي در برخورداري اقوام و ملل از حقوق برابر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در کشور خواسته شد.

مبارک باد چنين روزي و آفرين بر چنين ملتي كه در دفاع از هويت اصيل خويش خودجوشانه خروشيده و صداي حق طلبي خود را بار ديگر به گوش جهانيان رسانيده است. اين نداي حقي است که ساليان سال در دلهای پاک و صادق مردمان اين مرز و بوم خفه شده و اجازه ظهور و بروز آن از يک ملت سلب شده بود. راهپيمايي اول خرداد ماه ملت آذربايجان بر ضد آپارتايد نشان از آگاهي ملي اين ملت است که ميرود اصل بنيادين يک سيستم دموکراتيک را که همانا "حق تعيين سرنوشت" يک ملت است در کشور پياده کند. دولتمردان و مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران ميبايستي به خود آمده و ديگر به بهانه امنيت ملي، وحدت ملي و ... حقوق اقوام وملل اين سرزمين را پايمال نکرده و عدالت اجتماعي واقعي را در کشور اجرا کنند. خروش سراسري ملت آذربايجان نشان داد که ديگر تحمل اين ملت به سر آمده و بيانگر اين نکته عظيم است که ديگر نميتوان شاهد بيعدالتي عليه آذربايجان بود.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن تبريک اين روز تاريخي به ملت آذربايجان و ساير اقوام و ملل اين سرزمين، خواهان برسميت شناخته شدن حقوق انساني ملت آذربايجان بوده و خواستار محقق شدن موارد زير از طرف ارگانهاي دولتي هستيم:

تحصيل به زبان مادري ترکي آدربايجاني، رسميت يافتن اين زبان بدليل اکثريت بودن ترکها در ايران، ايجاد شبکه راديو و تلويزيون سراسري به زبان ترکي، شناساندن واقعي تاريخ و فرهنگ ترکان اين سرزمين و جلوگيري از تحريف تاريخ آذربايجان، شناساندن شخصيت هاي والاي تاريخي آذربايجان، سرمايهگذاري در جهت ايجاد صنايع مادر در استانهاي آذربايجان با توجه به پتانسيل بسيار مستعد اين خطه از کشور، گسترش شهرک هاي صنعتي، مناطق آزاد تجاري بدليل موقيت خاص آن و نيز توسعه هر چه سريعتر راههاي ارتباطي بين شهرهاي مختلف آذربايجان، اتخاذ تصميم هاي جدي در ريشهکن کردن فقر و بي سوادي و مهاجرت نيروهاي فني و کاري و سرمايهگذاران به خارج از آذربايجان، اهميت به کشاورزي مدرن و حمايت از کشاورزان با توجه به پتانسيل مستعد آبي و خاکي آذربايجان، ارائه مجوز به فعاليتهاي قانوني سياسي و فرهنگي تشکلها و گروههاي مختلف آذربايجان، ارائه مجوز به برگزاري ميتينگها و تجمعات قانوني و در چهارچوب قانون، آزادي زندانيان سياسي آذربايجان و جلوگيري از بازداشت فعالين حقوق بشر آذربايجان با اتهامات واهي "پان ترکيسم".

خواستههاي فوق که در تجمعات و راهپيماييهاي مدني ملت آذربايجان در هفتههاي گذشته مطرح شده است، از اولين خواستههاي قانوني و انساني اين ملت بوده که ميبايستي مسئولان کشور در جهت محقق شدن آنها تلاش عملي وافري داشته باشند.

همچنين مجمع دانشگاهيان آذربايجاني هشدار ميدهد که در صورت کشانده شدن تجمعات و راهپيماييهاي ملت آذربايجان به خشونت و تنش، مسئوليت مستقيم آن متوجه نيروهاي امنيتي و نظامي است که با جلوگيري از حرکت قانوني و مدني ملت، سعي در تحريک آنها دارند. ملت آذربايجان در همه تجمعات نشان داده که هميشه خواهان برخورد منطقي و قانوني با تمامي مسائل پيش آمده بوده و از هرگونه تشنج و خشونت پرهيز کرده است. از نظر اين مجمع آتش زدن اموال دولت و يا مردم، تلاش به خشونت و ... در تجمعات و راهپيماييها مردود بوده و عوامل آن از فعالين راستين حرکت ملي آذربايجان نميباشند. مجمع دانشگاهيان آذربايجاني بار ديگر اعتراضات مدني ملت آذربايجان را حق اين ملت در دفاع از هويت خويش دانسته و تمامي فعالان و مدعيان حقوق بشر را براي حمايت از حقوق پايمال شده آذربايجان دعوت ميکند.

 

ياشاسين آذربايجان

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

1/3/1385