برخورد منطقي و مناسبتر به عنوان استراتژي مطلوب فعالين حرکت در مقابل اعمال تحريک برانگيز شونيستها

 

بسمه تعالي

 

هفته گذشته ملت شريف و غيورآذربايجان در اعتراض به چاپ کاريکاتور توهينآميز در روزنامه ايران ـ ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران ـ در سراسر شهرهاي آذربايجان و نيز ساير استانها به پا خواسته و انزجار خود را نسبت به بيحرمتي آشكار شؤونيستها به شکل کاملاً مدني ابراز داشتند. پيشگامان حرکت فوق دانشجويان و دانشگاهيان ترک سراسر کشور بودند که با برگزاري ميتينگهاي چندين هزار نفري خود كه همگام با ساير اقشار ملت آذربايجان بود اعتراض خود را در قالب سخنرانيها، شعارها و بيانيههاي آتشين بيان نمودند. اين حرکت مدني ملت آذربايجان نشأت گرفته از شعور بالاي سياسي و فرهنگي اين ملت است که در طول سالهاي گذشته مورد انواع اهانتها، بيحرمتيها و به طور کلي بيعدالتي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قرار گرفته است. دولتمردان جمهوري اسلامي ايران در عرصههاي مختلف سازندگي، اصلاحات و دوران حاضر با انواع روشها و سازکارها، اقوام و ملل اين سرزمين را از داشتن حق طبيعي مصرح در قانون اساسي و کنوانسيونهاي بينالمللي باز داشته و با بهانههاي واهي، علاوه بر عدم اجراي قوانين فوق، فرهنگ و هويت ملل غيرفارس را مورد انواع توهينهاي آشکار قرار داده است. اين در حالي است که در کنار افزايش بيعدالتيهاي مختلف اجتماعي، فعالين اين حرکت دموکراتيک و عقلاني با انواع اتهامات کذايي مورد بازخواست و ... قرار گرفته و بطور غيرقانونی روزهای زيادی را در بازداشت به سر بردهاند.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن ابراز تشکر و قدرداني از حرکت مدني اقشار مختلف ملت آذربايجان در اعتراض به اهانت ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران، بار ديگر انزجار خود را نسبت به اين عمل رکيک روزنامه ايران ابراز داشته و خواهان مجازات مدير مسئول روزنامه و عاملان درج مطلب اهانتآميز فوق مطابق با قوانين مربوطه ميباشد. همچنين مجمع با درخواست از کليه فعالين و روشنفکران حرکت ملي آذربايجان نسبت به تحليل شرايط پيش آمده، خواهان برخورد مدني ملت با مسئله فوق بوده و هرگونه حرکت غيرعقلاني در برهه حساس کنوني را به صلاح حرکت ملي نميداند. با توجه به تحريکهاي عوامل روزنامه ايران در بياهميت جلوه دادن حرکت "توهينآميز آگاهانه" خود و نظر به نزديک شدن به روزهاي تولد قهرمان ملي آذربايجان، فعالين حرکت بايستي تلاش وافري داشته باشند تا ضمن آگاهي دادن به ملت، نقش مهمي را در پويايي حرکت در روزهاي آينده ايفا كنند.

از نظر اين مجمع وقوع حادثه "اهانت روزنامه ايران" در چنين برههاي شک برانگيز بوده (با توجه به تكرار حركت مذبوحانه آنان در ايران جمعه 29/2/1385) و ايجاد حرکتهاي خشونتآميز از قبيل دامن زدن به آتش كشيده شدن دفتر روزنامه در شهرهاي مختلف و در پي آن وقوع شرايط امنيتي و نظامي شديد، مراسم عظيم قلعه بابک را تحتالشعاع قرار خواهد داد. از اينرو فعالين، روشنفکران و اقشار مختلف ملت با درك اين موضوع، همگام با تحليل و بررسي شرايط مختلف، بايد برخورد منطقي و مناسبتر را به عنوان استراتژي مطلوب در مقابل چنين حرکتهاي تحريک برانگيزي اتخاذ نمايند.

 

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

30/2/1385