اهانت به خلق آذربايجان را محكوم مي نماييم

 

اعتراضات قومى ومردمى سراسر مناطق ايران بخصوص  مناطق خلقهاى تحت ستم براى احقاق حقوق خويش  روزبروز

 

 

شدت يافته است  چنانچه ميدانيم درهفته هاى اخير  اعتراضات مردم كردستان ، اهواز وبلوچستان و اكنون شاهد اعتراضات سراسرى مناطق آذربايجان هستيم . رژيم با تكرار سناريوى توهين آميز  به هويت وزبان مردم آذربايجان وبا درج مقاله وچاپ كاريكاتور توهين آميز در روزنامه ايران مورخه 22/2/85  اين بار لبه پيكان اهانت را به هموطنان ترك ما نشانه رفته است ، كه دراين رابطه مردم سراسر  استان آذربايجان و دانشجويان دانشگاههاى تبريز وتهران وساير دانشجويان دانشگاههاى اين مناطق دست به اعتراض سراسرى وبر گزارى راهپيمايى زدند و معترضين با دادن شعارهايى عليه شونيسم ، آپارتايد وتبعيض نژادى وقومى  خواستار توقيف روزنامه ايران  شدند. ودراين رابطه رژيم عده زيادى از دانشجويان وفعالين سياسى ترك را بازداشت نموده است .

 حكومت جمهورى اسلامى از ابتداى استقرار رژيم ولايت فقيه در ايران شاهد انواع اهانتها و سركوبهاى فجيعى در ساير مناطق ايران بوديم از جمله با سركوب مسلحانه مردم كردستان از همان ابتداى پيروزى انقلاب وهمچنين سركوب ملت عرب ما در محمره وساير مناطق اهواز وسركوب خلق تركمن صحرا و  ستم ومحدوديت هائى كه بر ساير اقليتهاى مذهبى از قبيل سنى ها و ارمنىها و آشورى رو داشته و ميدارد گواه اين مدعاست. كه نمونه آن  سركوب اعتراضات بر حق اخير مردم بلوچستان وبرچسب هاى وهابى وعوامل بيگانه به اينمردم محروم ميباشد .

 اهانت به خلقهاى ايران يكى از شيوه هاى متداولى است كه رژيم هر جند گاهى عليه يكايك اين خلقها اعمال مى نمايد ، همانطوريكه درسال 67 يكى از جرايد نظام ( اطلاعات)  بادرج مطلب توهين آميز ى عليه خلق عرب

، آنها را يك مشت كولى توصيف نموده بود كه منجر به اعتراضات شديدى از جانب خلق ما شده و دراين رابطه عده زيادى از فرزندان خلق مارا دستگير وروانه سياه چالهاى خود نموده است.

چنانجه شاهد هستيم هويت اين مليتها هميشه زير چرخهاى انحصار طلبى حكومت مستبد  ولايت فقيه له شده است و شونيسم فارس تنها ابزارى است براى تفرقه افكنى در بين صفوف ملتهاى تحت ستم  استخدام شده است و رژيم حاكم هر حركت آزاديخواهانه  را سركوب نموده وانگ جدائى طلبى به آن مى چسباند .

 حكومت جمهورى اسلامى با توجه به اينكه بارها از سوى مجامع بين المللى  به نقض حقوق بشر   محكوم شده است ، هيچگونه اعتنائى به اعتراض ملتها ى ايران ودانشجويان وروزنامه نگاران براى دفاع از حقوق حقه خويش مبارزه ميكنند توجه ننموده وبه سياست سركوب ونقض حقوق بشر ادامه ميدهد.

حزب همبستگى دمكراتيك اهواز ضمن همدردى با مبارزات مردم شريف آذربايجان اين اعمال اهانت آميز به خلقها را بشدت محكوم نموده وپستيبانى خويش را ازمبارزات بر حق آنان اعلام داشته ، واز تمامى نيروهاى آگاه اين ملتها مى خواهد در راه وحدت وهمدلى به سرنگونى اين رژيم ضد بشرى وبرقرارى نظام دمكراتيك و فدرال وزير بار پرجم عدالت وبرابرى گرد هم آمده وبيش از پيش تلاش نمايند.

 

زنده باد مبارزات خلقهاى تحت ستم ايران

 

 

                                                                   حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

                                                                           23/5/2006