حداقل مطالبات قیام ملی ضد آپارتاید ملت آذربایجان

  بیش از 85 سال است که آذربایجان زیر شدیدترین هجمه های شوونیسم فارس قرار دارد. شوونیسم لجام گسیخته فارس برای از بین بردن هویت، فرهنگ، زبان، اقتصاد و ... ملت آذربایجان از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. ثروتهای طبیعی آن را به یغما می برند به طوری که در حال حاضر عملا آذربایجان به مستعمره ای برای تأمین مواد اولیه مناطق فارس نشین تبدیل شده است. در نتیجه این استعمار همه جانبه و عدم احداث راهها و  ایجاد صنایع، بیکاری و مهاجرت به اوج خود رسیده است.

آپارتاید فارس در بعد فرهنگی با حملات شدید و پایان ناپذیر خود از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، کتابهای درسی و ... به هویت و میراث معنوی ملت آذربایجان، پروژه تحقیر و آسیمیلاسیون را به مورد اجرا گذاشته است.

کاریکاتور و متن به شدت موهن روزنامه دولتی ایران نمونه بارزی از پروژه تورک ستیزانه ای است که می توان از آن بعنوان اهانت قرن تعبیر کرد.

قیام ضد آپارتایدی ملت از سراسر آذربایجان پاسخ کوبنده ای به ظلم های 85 ساله شوونیسم فارس و نشانگر پایان تحمل این ملت نجیب و سرافراز تاریخ میباشد.

جریان اخیر بار دیگر نشان داد که نمایندگان و مسئولین دولتی در آذربایجان انتصابی و تحمیلی بوده و منافع ملی آذربایجان از کمترین اهمیتی برای آنان برخوردار است. ما به عنوان جمعی از فعالان حرکت ملی آذربایجان ضمن اعلام حمایت از این نهضت ملی ضد آپارتاید آذربایجان، حداقل خواسته های این ملت را اعلام می داریم:

 

-          استعفای کابینه دولت در راستای دلجویی از ملت رنجدیده آذربایجان

-          تغییر قانون اساسی و به رسمیت شناختن ملت آذربایجان و احترام به حقوق ملی آن

-          رسمیت زبان تورکی آذربایجانی در راستای پذیرش پلورالیسم و تکثر فرهنگی

-          ایجاد تلویزیون سراسری به زبان تورکی آذربایجانی

-          تدریس زبان تورکی آذربایجانی در تمام مقاطع تحصیلی و ایجاد فرهنگستان زبان تورکی آذربایجانی

-          پایان دادن به تمامی تبعیضهای اعمالی علیه همه اقوام و ملل ایران

-          آزادی تمامی دستگیرشدگان اخیر ، محاکمه کسانی که در تبریز به روی ملت آتش گشوده اند و همچنین دلجویی از آذربایجانیهایی که در جریان اخیر مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتهاند

 

تاکید میکنیم در صورت عدم توجه به خواستههای فوق همراه با ملت آذربایجان به اعتراضهای خود قاطعانه ادامه خواهیم داد.

 

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان