قاشقائیستان سخن می گوید:

تورکهای ایران متحد شوید

 

اهانت مستهجن روزنامه ایران به زبان تورکی و تمدن ملت تورک، به معنای اهانت به همه تورکهای جهان و بخصوص چهل میلیون تورک ایرانی اعم ازآ ذربایجانی،قاشقائی، تورکمن، افشار، بایات و تورک خراسانی است.

واکنش بسیار سریع و قاطع برادران و خواهران آذربایجانی ما در دانشگاههای تبریز، زنجان، همدان، قزوین، اردبیل، مراغه، نقده، بوناب، خوی، سویوق بولاق و تهران به تحرکات مذبوحانه نظام آپارتاید،بی شک موجب غرور همه تورکهای این کشور بخصوص هم زبانان و هم خونان قشقائی شما است.

 ما تورکهای قشقایی که بر اساس شواهد تاریخی از اصالت کاملا آذربایجانی برخوردار هستیم اعلام می کنیم که در لحظه لحظه این قیام بزرگ مدنی و اجتماعی، دانشجویان آذربایجانی را در همه دانشگاهها یاری خواهیم کرد. کما اینکه در حال حاضر نیز در صفوف دانشگاهیان آذربایجانی بصورت جدی حضور داشته همراه آنها تا تحقق کامل مطالبات حقه معترضین، با فاشیسم فارس مبارزه خواهیم کرد.

ما خواهان واکنش رسمی اندیشمندان و دانشمندان تورک دنیا و همچنین   هفت دولت تورک، به اهانتهای فاشیستی روزنامه فارسی زبان ایران علیه زبان و فرهنگ پرافتخار همه تورکهای جهان هستیم.

 

 

یاشاسین تورک

یاشاسین آذربایجان

یاشاسین قاشقائیستان

 

جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان قشقائی استان فارس